ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Yenidoğan Hemşirelerinin Kanıta Dayalı Uygulama Liderliği, Kanıta Dayalı Uygulama Çalışma Ortamı ve Tutumları ile Ebeveynlerin Aile Merkezli Bakım Uygulamalarına Katılımı Arasındaki İlişki: Kesitsel Bir Çalışma [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(3): 392-404 | DOI: 10.54304/SHYD.2023.06978  

Yenidoğan Hemşirelerinin Kanıta Dayalı Uygulama Liderliği, Kanıta Dayalı Uygulama Çalışma Ortamı ve Tutumları ile Ebeveynlerin Aile Merkezli Bakım Uygulamalarına Katılımı Arasındaki İlişki: Kesitsel Bir Çalışma

Selvinaz Albayrak1, Zehra Kan Öntürk2, Emine Türkmen1, Nilgün Göktepe3, Sabiha Çağlayan4
1İstinye Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
3Ordu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ordu, Türkiye
4Medipol Mega Üniversite Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Bölümü, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı: a) yenidoğan yoğun bakım hemşirelerinin kanıta dayalı uygulamalara yönelik tutumları ile kanıta dayalı uygulama önderliği ve çalışma ortamı algılarının ebeveyn katılımına yönelik tutumları üzerindeki etkilerini incelemek ve (b) hemşirelerin bu tutum ve algılarının ebeveynlerin yenidoğan yoğun bakımda ünitesindeki aile merkezli bakım uygulamalarına katılımı üzerindeki etkilerini incelemektir.
Yöntem: Bu kesitsel çalışma, Türkiye'de 218 yenidoğan yoğun bakım hemşiresi ile çevrimiçi bir anket kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Veriler; tanıtıcı bilgi formu, “Kanıta Dayalı Uygulama Çalışma Ortamı Ölçeği, Kanıta Dayalı Uygulama Liderlik Ölçeği, Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutum Anketi, Ebeveyn Katılımı Tutum Ölçeği” ve ebeveyn katılımı doğrudan bakım girişimlerinin sayısı kullanılarak toplanmıştır. Veriler tanımlayıcı istatistikler, Pearson korelasyonu ve çoklu regresyon analizi (backward) ile analiz edilmiştir.
Bulgular: Hemşirelerin ebeveyn katılımına yönelik tutumları kanıta dayalı hemşirelik tutumlarından etkilenmiştir (R2=0,35, Durbin-Watson=2,078, p<0,001). Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde aile merkezli bakım aktiviteleri ile ilgili ebeveyn tarafından uygulanan girişimlerin sayısı EBP ortamından ve yenidoğan yoğun bakım hemşireliği sertifikasyonuna sahip olmaktan etkilenmiştir (R2=0,11, Durbin-Watson=1,972, p<0,001).
Sonuç: Hemşirelerin ebeveyn katılımına yönelik tutumları kendi kanıta dayalı uygulama bilgi ve farkındalıklarından etkilenmektedir. Örgütsel düzeyde kanıta dayalı uygulama çalışma ortamının oluşturulması ve hemşirelere özel eğitim verilmesi ebeveyn katılımlı girişimleri artırmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kanıta dayalı uygulama, liderlik, çalışma ortamı, hemşire tutumları, ebeveyn katılımı, yenidoğan yoğun hemşireliği


The Relationship Between Neonatal Nurses’ Attitudes, Evidence-Based Practice Leadership Evidence Based Practice Work Environment, and the Involvement of Parents on in Family Centered Care Practices: A Cross-Sectional Study

Selvinaz Albayrak1, Zehra Kan Öntürk2, Emine Türkmen1, Nilgün Göktepe3, Sabiha Çağlayan4
1İstinye University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, istanbul, Türkiye
2Acıbadem University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, İstanbul, Türkiye
3Ordu University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Ordu, Türkiye
4Medipol Mega University Hospital, Nursing Services Department, İstanbul, Türkiye

Aim:  This study aimed to: a) examine the effects of neonatal intensive care nurses’ attitudes towards evidence-based practices and perceptions of evidence-based practices leadership and work environment on attitudes towards parental participation, and (b) determine the effects of such attitudes and perceptions of nurses on parental involvement in neonatal intensive care unit family center care activities.
Method:   This cross-sectional study was conducted with 218 neonatal intensive care nurses in Turkey using an online questionnaire. The data were collected using the demographic questionnaire, the Evidence-based Practices Work Environment Scale, the Evidence-based Practices Leadership Scale, the Attitude Towards Evidence-Based Nursing Questionnaire, the Parental Participation Attitude Scale, and the number of parental involvement direct care activities. Data were analyzed with descriptive statistics, Pearson correlation, and multiple regression analysis (backward).
Results:  Nurses’ attitudes towards parental participation were affected by evidence-based nursing attitudes (R2=0.35, Durbin-Watson=2.078, p<0.001). The number of parent-delivered interventions related to family center care activities in the neonatal intensive care unit was affected by the evidence-based practices environment and completion of neonatal intensive care unit certification (R2=0.11, Durbin-Watson=1.972, p<0.001).
Conclusions:  Nurses' attitudes towards parental involvement affects by their own evidence-based practices knowledge and awareness. The establishment of an evidence-based practices work environment at the organizational level and the provision of special training for nurses increased parent-delivered interventions.

Keywords: Evidence-based practice, leadership, work environment, nurse attitudes, parental involvement, neonatal intensive nursing


Selvinaz Albayrak, Zehra Kan Öntürk, Emine Türkmen, Nilgün Göktepe, Sabiha Çağlayan. The Relationship Between Neonatal Nurses’ Attitudes, Evidence-Based Practice Leadership Evidence Based Practice Work Environment, and the Involvement of Parents on in Family Centered Care Practices: A Cross-Sectional Study. Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(3): 392-404

Sorumlu Yazar: Selvinaz Albayrak, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale