ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
COVID-19 Salgın Sürecinde Tedavi Gören Hastanın Hemşirelik Bakım Algısı [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(1): 57-66 | DOI: 10.54304/SHYD.2022.05925  

COVID-19 Salgın Sürecinde Tedavi Gören Hastanın Hemşirelik Bakım Algısı

Sevgi Duran1, Demet Yurtsever2, Handan Alan3
1İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hemşirelikte Yönetim Doktora Öğrencisi, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul, Türkiye

Amaç: Araştırma, COVID-19 Salgını sürecinde yataklı kliniklerdeki hastaların hemşirelik bakımını nasıl algıladıklarını ve bu algıda farklılık yaratan özellikleri belirlemek amacı ile yapılmıştır.
Yöntem: Araştırma, tanımlayıcı tasarımda gerçekleştirilmiş ve evreni İstanbul’da bir kamu hastanesinde 10 Ağustos-10 Ekim 2020 tarihleri arasında olası/kesin COVID-19 tanısı ile yatarak tedavi gören hastalar oluşturmuştur. Örneklem hesaplanırken hastanenin iki aylık ortalama hasta sayısı baz alınarak (N=440) evreni bilinen örneklem hesabı yapılmış ve en az 205 hastanın örnekleme alınması gerektiği belirlenmiştir. Veriler “Hasta Bilgi Formu” ve ‘’Hastanın Hemşirelik Bakımını Algılayışı Ölçeği’’ kullanılarak, araştırmaya katılımda gönüllü 250 hastadan toplanmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların hemşirelikte bakım algısı ölçek puanı 70,05±0,51 ile yüksek bulunmuştur. Araştırmada, hastaların cinsiyet, yaş, medeni durum, öğrenim düzeyi, çalışma durumu, meslek, daha önce hastanede yatma durumuna ve kronik rahatsızlığa sahip olmasına göre hemşirelikte bakım algısı ortalama puanları arasında anlamlı fark bulunmamasına karşın, hastaların yanlarında refakatçi bulunma durumuna göre anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. Hastaların yanında refakatçi bulunma durumuna bakıldığında, yanlarında refakatçi bulunmayan hastaların hemşirelikte bakım algısının daha yüksek olduğu görülmüştür.
Sonuç: Araştırma örneklemindeki hastaların, hemşirelik bakımından doyum düzeyleri yüksek bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: COVID-19 salgını, hemşirelik bakımı, hasta doyumu, bakım algısı


Nursing Care Perceptions of Patients Treated During the COVID-19 Pandemic

Sevgi Duran1, Demet Yurtsever2, Handan Alan3
1İstanbul Başakşehir Pine and Sakura City Hospital, İstanbul. Turkey
2Management in Nursing Doctorate Program, İstanbul University-Cerrahpasa, İstanbul,Turkey
3Istanbul University-Cerrahpasa, İstanbul,Turkey

Aim: This study was conducted to determine how inpatients perceived nursing care during the COVID-19 pandemic.
Method: The research was carried out in a descriptive design. The participants consisted of inpatients with a probable/definite diagnosis of COVID-19 between 10 August and 10 October 2020 in a public hospital in Istanbul. While calculating the sample, a sample of the known universe was calculated based on the hospital’s two-month average number of patients (N=440), and it was determined that at least 205 patients should be included in the sample. The data were collected from 250 patients who volunteered to participate in the study, using the “Patient Information Form” and the “Patient Perception of Nursing Care Scale.”
Results: In the study, the participants’ patient perception of nursing care scale score was high at 70.05±0.51. No statistically significant difference was found between the average scores of nursing care perception according to patients’ gender, age, marital status, education level, employment status, profession, previous hospitalization status, and chronic illness. However, there is a significant difference between the scores of the patients that had a companion with them. Considering the distribution of the patients having companions in the hospital, it was seen that the patients who did not have a companion with them had a higher perception of nursing care.
Conclusion: It was determined that the patients participating in the study were highly satisfied with nursing care.

Keywords: COVID-19 Pandemic, nursing care, patient satisfaction, care perception


Sevgi Duran, Demet Yurtsever, Handan Alan. Nursing Care Perceptions of Patients Treated During the COVID-19 Pandemic. Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(1): 57-66

Sorumlu Yazar: Sevgi Duran, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale