ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Yönetici Hemşire Becerilerini Değerlendirme Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirilme Çalışması [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(3): 378-391 | DOI: 10.54304/SHYD.2023.05902  

Yönetici Hemşire Becerilerini Değerlendirme Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirilme Çalışması

Gülcan Çiftçioğlu Yalçın1, Emine Türkmen2, Ülkü Baykal3
1Mardin Artuklu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Mardin, Türkiye
2İstinye Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Arel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye

Giriş: Hastanelerde olumlu hasta sonuçları ve örgütsel hedeflere ulaşılması açısından yönetici hemşireler çok önemli rol, görev ve sorumluluklar üstlenmiştir. Yönetici hemşirelerin bu rol, görev ve sorumlulukları tam olarak yerine getirebilmesi için gerekli yönetsel becerilere sahip olmaları gerekmekte olup ulusal düzeyde yönetici hemşirelerin becerilerini değerlendirmek amacıyla kullanılan geçerli ve güvenilir bir ölçme aracına ulaşılamamıştır.
Amaç: Bu çalışma, yönetici hemşirelerin yönetsel becerilerinin astları tarafından değerlendirilmesine yönelik bir ölçme aracının geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Yöntem: Metodolojik tasarımdaki bu çalışma, çevrimiçi anket yöntemi ile Şubat – Haziran 2022 tarihleri arasında Türkiye’deki çeşitli hastanelerde çalışan 698 hemşire ile yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından konuya ilişkin alan yazın incelenerek oluşturulan taslak ölçek formu kullanılmıştır. Araştırmada ölçeğin kapsam ve dil açısından anlaşılırlığı (görünüş) için 10 uzman görüşü alınmış, ölçeğin yapı geçerliliği için AFA ve DFA uygulanmıştır. Güvenirlik için madde analizleri, Cronbach alfa, %27 alt ve üst dilim puan korelasyonu, yarıya bölme yöntemi ve test-tekrar test analizi kullanılmıştır.
Bulgular: Taslak ölçek, 66 maddeden oluşup bir madde dışında 65 maddenin kapsam geçerlik indeksi 0,80-1,00 arasında bulunmuştur. Yapı geçerliliği incelemesi için yapılan açıklayıcı faktör analizinde (AFA) binişiklik veya kuramsal yapıya uymadığı için çıkarılarak yapılan son AFA sonuçlarına göre, üç alt boyutta ve 34 maddeden oluşan ölçeğin toplam varyansın %72,22’i açıkladığı belirlenmiştir. Toplam ölçeğin Cronbach alfa katsayısı 0,99 ve test-tekrar test korelasyon katsayısının 0,78 olduğu saptanmıştır.
Sonuç: Çalışmada, 34 maddeden ve üç alt boyuttan oluşan ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik ölçütlerini karşıladığı görülmüştür. Gelecek çalışmalarda yapı geçerliliği çalışmalarının tekrarlanması ve uygulamada kullanılarak sonuçlarının tartışılması yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yönetici hemşire, beceri değerlendirme, ölçek, geçerlik, güvenirlik


Scale for Assessment of Nurse Manager Skills: A Scale Development Study

Gülcan Çiftçioğlu Yalçın1, Emine Türkmen2, Ülkü Baykal3
1Mardin Artuklu University, Faculty of Health Sciences, Department of Midwifery, Mardin, Türkiye
2İstinye University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Arel University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, İstanbul, Türkiye

Background: In hospitals, nurse managers have very important roles, duties and responsibilities in terms of achieving positive patient outcomes and organizational goals. In order for nurse managers to fully fulfill these roles, duties and responsibilities, they must have the necessary managerial skills. There are no valid and reliable tools to assess the skills of nurse managers.
Objective: The aim of this study was to develop a tool (scale) to measure the evaluation of managerial nursing skills by subordinates.
Method: This methodologically designed study was conducted with 698 nurses working in various hospitals in Turkey between February and June 2022 by online survey method. A draft scale form developed by the researchers by reviewing the relevant literature was used as a data collection tool. In the study, 10 expert opinions were taken for the content and face validity of the scale, and EFA and CFA were applied for the construct validity of the scale. For reliability, item analysis, Cronbach's alpha, 27% lower and upper quartile score correlation, halving method and test-retest analysis were used.
Results: In the draft scale consisting of 66 items, the content validity index of 65 items, except for one item, was found to be between 0.80-1.00. In the exploratory factor analysis (EFA) conducted to examine construct validity, it was determined that the scale consisting of three sub-dimensions and 34 items explained 72.22% of the total variance. The Cronbach's alpha coefficient of the total scale was 0.99 and the test-retest correlation coefficient was 0.78.
Conclusion: The scale consisting of 34 items and three sub-dimensions met the validity and reliability criteria. It would be useful to repeat the construct validity studies in future studies and discuss the results by using it in practice.

Keywords: Nurse managers, skill assessment, scale, validity, reliability


Gülcan Çiftçioğlu Yalçın, Emine Türkmen, Ülkü Baykal. Scale for Assessment of Nurse Manager Skills: A Scale Development Study. Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(3): 378-391

Sorumlu Yazar: Gülcan Çiftçioğlu Yalçın, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale