ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelikte Mesleki Hazır Oluşluk Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(1): 1-11 | DOI: 10.5222/SHYD.2021.05025  

Hemşirelikte Mesleki Hazır Oluşluk Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi

Merve Tarhan1, Aytolan Yıldırım2
1İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul
2İstanbul Atlas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma, son sınıf hemşirelik öğrencilerinin mesleki hazır oluşluk algılarının belirlenmesinde geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı geliştirilmesi amacıyla yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Metodolojik tasarımlı araştırma, Ocak-Mart 2018 tarihleri arasında İstanbul’da iki üniversitenin hemşirelik bölümündeki 362 son sınıf öğrencisiyle yapıldı. “Kişisel Özellikler Formu ve Hemşirelikte Mesleki Hazır Oluşluk Algısı Ölçeği” ile veriler toplandı. Veriler, tanımlayıcı
istatistikler, açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi, Pearson korelasyon analizi, bağımlı gruplarda t-testi ve Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı ile değerlendirildi.
BULGULAR: Faktör analizinin uygulanabilirliği, madde analizi, açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi sonucunda 38 madde ölçekten çıkarıldı. Ölçeğin uyum iyiliği istatistiklerinin 15 madde ve üç alt boyut ile kabul edilebilir/kusursuz uyum gösterdiği saptandı. Cronbach alfa iç tutarlılık
katsayısı,90 olarak belirlendi. Test-tekrar test puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdan fark olmadığı (p>,05) ve anlamlı pozitif ilişkinin olduğu saptandı (r=,87; p<,001).

TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç: Ölçeğin geçerli ve güvenilir bir araç olduğu ve hemşirelik son sınıf öğrencilerinin mesleki hazır oluşluk algılarının belirlenmesinde kullanılabileceği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Hemşire rolü, hemşirenin uygulama kapsamı, hemşirelik öğrencileri, mesleki yeterlilik.


Development of Nursing Professional Readiness Perception Scale

Merve Tarhan1, Aytolan Yıldırım2
1Istanbul Medipol University, Health Sciences Faculty, Department Of Nursing, Istanbul, Turkey
2Istanbul Atlas University, Health Sciences Faculty, Department Of Nursing, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The study was conducted to develop a valid and reliable measurement tool for determining perceptions of senior nursing students about their professional readiness.
METHODS: The methodological study was conducted between January-March 2018 with 362 senior nursing students studying in nursing departments of two universities in Istanbul. The item pool of the scale was created based on the relevant literature data. Personal Information Form and Nursing Professional Readiness Perception Scale were used to collect data. The data were evaluated by descriptive statistics, explanatory and confirmatory factor analysis, Pearson correlation analysis, t-test in dependent groups and Cronbach alpha coefficient.
RESULTS: As a result of feasibility factor analysis, item analysis, explanatory and confirmatory factor analysis, 38 items were removed from the scale. Goodness of fit statistics with 15 items and three subdimensions were found to be acceptable/excellent. Cronbach alpha coefficient
was determined as.90. Although statistically significant difference was not detected between the test and retest mean scores (p>.05) and a significant positive correlation was detected between them (r=.87; p<.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was concluded that the scale is a valid and reliable tool and can be used to determine the professional readiness perceptions of senior nursing students.

Keywords: Nurse’s role, nurse’s scope of practice, nursing students, professional competence.


Merve Tarhan, Aytolan Yıldırım. Development of Nursing Professional Readiness Perception Scale. Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(1): 1-11

Sorumlu Yazar: Merve Tarhan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale