ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Örgütsel Etik İkliminin Algılanan Güç Mesafesi Üzerindeki Etkisi: Hemşireler Üzerinde Bir Araştırma [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(3): 449-462 | DOI: 10.54304/SHYD.2022.04557  

Örgütsel Etik İkliminin Algılanan Güç Mesafesi Üzerindeki Etkisi: Hemşireler Üzerinde Bir Araştırma

Aysel Arslan1, Hasan Gül2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Samsun, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Samsun, Türkiye

Amaç: Bu araştırma, hemşirelerin örgütsel etik iklim algılarının güç mesafesi algıları üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Araştırmada, bir kamu kurumunda görev yapan 257 hemşireden anket yöntemiyle toplanan veriler SPSS programıyla analiz edilmiştir. Araştırmada kullanılan anketi katılımcıları tanımlayıcı bilgileri içeren sorular ile “Örgütsel Etik İklim Ölçeği” ve “Örgütsel Güç Mesafesi Ölçeği” oluşturmaktadır. Veriler tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, korelayon ile regresyon analizleri kullanılarak incelenmiştir.
Bulgular: Örgütsel etik iklimi ve örgütsel güç mesafesi algılarının hemşirelerin yaş, eğitim seviyesi ve mesleki kıdemleri açısından anlamlı bir farklılık oluşturup oluşturmadığını saptamak amacıyla anova analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda sadece örgütsel güç mesafesi algısı, eğitim düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermezken (p > 0,05); diğer tüm değişkenlerde anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir (p < 0,05). Hemşirelerin “Örgütsel Etik İklim Ölçeği” toplam puan ortalaması 3,68 ve “Örgütsel Güç Mesafesi Ölçeği” toplam puan ortalaması 2,65 olarak saptanmıştır. Hemşirelerin örgütsel etik iklimi algıları ile örgütsel güç mesafesi algıları arasında bir ilişki bulunamamıştır. Yapılan regresyon analizine göre hemşirelerin örgütsel etik iklimi algıları, bağımlı değişken olan örgütsel güç mesafesini etkilememektedir (F = 2,366; R = 0,096; R² = 0,009; p = 0,125).
Sonuç: Analizler sonucunda, örgütsel etik iklimin hemşirelerin güç mesafesi algıları üzerinde anlamlı bir etkide bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Örgüt, etik iklim, güç, güç mesafesi


The Effect of Organizational Ethical Climate on Perceived Power Distance: A Research on Nurses

Aysel Arslan1, Hasan Gül2
1Ondokuz Mayıs University, Health Services Vocational School, Samsun, Turkey
2Ondokuz Mayıs University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Samsun, Turkey

Aim: This research aims to determine the effect of nurses’ perceptions of organizational ethical climate on their perceptions of power distance.
Method: For the research, the data collected from 257 nurses working in a public institution by a survey method were analyzed in the SPSS software. The questionnaire used in the study is composed of the “Organizational Ethics Climate Scale”, “Organizational Power Distance Scale” with sociodemographic questions. The data were analyzed using descriptive statistical methods, and correlation and regression analysis.
Results: One-way ANOVA analysis was performed to determine whether the nurses’ perceptions of organizational ethical climate and organizational power distance show a significant difference according to the age, level of education, and professional seniority of nurses. As a result of the analysis, while only the perception of organizational power distance did not differ significantly according to the education level variable (p > 0.05); a significant difference was found in all other variables (p < 0.05). The mean total score of the “Organizational Ethics Climate Scale” was 3.68 and the mean total score of the “Organizational Power Distance Scale” was 2.65. There was no correlation between nurses’ perceptions of organizational ethical climate and organizational power distance. According to the regression analysis, nurses’ perceptions of organizational ethical climate do not affect their perception of organizational power distance, which is the dependent variable (F = 2.366; R = 0.096; R² = 0.009; p = 0.125).
Conclusion: As a result of the analyses, it was concluded that nurses’ perception of organizational ethical climate did not have a significant effect on their perception of power distance.

Keywords: Organization, ethical climate, power, power distance


Aysel Arslan, Hasan Gül. The Effect of Organizational Ethical Climate on Perceived Power Distance: A Research on Nurses. Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(3): 449-462

Sorumlu Yazar: Aysel Arslan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale