ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelerin Farklılık Yönetimi Algısının Örgütsel Mutluluk Düzeyleri Üzerine Etkisi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(2): 239-249 | DOI: 10.54304/SHYD.2022.00821  

Hemşirelerin Farklılık Yönetimi Algısının Örgütsel Mutluluk Düzeyleri Üzerine Etkisi

Tuğba Akman1, Serap Altuntaş2
1Balıkesir Edremit Devlet Hastanesi, Balıkesir, Türkiye
2Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bandırma, Türkiye

Amaç: Araştırma hemşirelerin farklılık yönetimine ilişkin algılarının örgütsel mutluluk düzeyleri üzerine etkisini belirlemek amacıyla tanımlayıcı, kesitsel ve ilişki arayıcı tasarımda gerçekleştirilmiştir.
Yöntem: Araştırma verileri, Aralık 2019- Şubat 2021 tarihleri arasında Ankara İl merkezinde bulunan üç hastanede çalışan 204 gönüllü hemşireden toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu”, “Farklılıkların Yönetimi Ölçeği” ve “Örgütsel Mutluluk Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma için etik kurul izni ve kurum izinleri alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde frekans ve yüzde dağılımı, tanımlayıcı istatistikler, Pearson momentler çarpımı korelasyon analizi, Lineer regresyon analizi, t testi, tek yönlü varyans analizi, Kruskal Wallis H testi, LSD Post Hoc testi ve Cronbach alfa analizinden yararlanılmıştır.
Bulgular: Araştırmadan elde edilen bulgulara göre hemşirelerin farklılıkların yönetimine ilişkin algılarının orta düzeyde (Ort±SS=98,32±22,16) ve en olumsuz algıladıkları boyutun bireysel tutum ve davranışlar (Ort±SS =13,24±3,24) olduğu; örgütsel mutluluk düzeylerinin de orta düzeyde (Ort±SS=94,43±22,25) olduğu saptanmıştır. Farklılıkların yönetimi ölçeği ve tüm alt boyutları ile örgütsel mutluluk ölçeği ve tüm alt boyutları arasında olumlu yönde ve çok ileri derecede anlamlı ilişkilerin olduğu (p<,001) ve hemşirelerin farklılık yönetimi algılarının örgütsel mutluluk düzeylerini olumlu yönde etkilediği (R=.525, R2=.275, p<,05), farklılık yönetimi algısının hemşirelerin örgütsel mutluluk düzeylerinin toplam varyansının % 28’ini açıkladığı belirlenmiştir.
Sonuç: Araştırma sonucunda, hemşirelerin farklılık yönetimi algılarının ve örgütsel mutluluk düzeylerinin orta düzeyde olduğu, farklılık yönetimi algılarının örgütsel mutluluklarını olumlu yönde etkilediği ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, farklılıkların yönetimi, örgütsel mutluluk


The Effect of Nurses’ Perception of Diversity Management on Organizational Happiness Levels

Tuğba Akman1, Serap Altuntaş2
1Balikesir Edremit Government Hospital, Balikesir, Turkey
2Bandirma Onyedi Eylül University, Faculty of Health Sciences, Bandirma, Turkey

Aim: This study aims to determine how nurses’ perceptions of diversity management influence their organizational happiness.
Method: A descriptive, cross-sectional, and relational design was used in this study. The research was carried out between November 2019 and June 2021. The data were collected from 204 volunteer nurses working in three hospitals in the city center of Ankara between December 2019 and February 2021. “Personal Information Form”, “Diversity Management Scale” and “Organizational Happiness Scale” were used as data collection tools. Ethics committee permission and institutional permissions were obtained for the research. Frequency and percentage distribution, descriptive statistics, Pearson product moments correlation analysis, Linear regression analysis, t-test, one-way analysis of variance, Kruskal Wallis H test, LSD Post Hoc test, and Cronbach alpha analysis were used in the evaluation of the data.
Results: According to the findings obtained from the research; The nurses’ perceptions of the management of differences were moderate (Mean±SD=98.32±22.16), the dimension they perceived most negatively was individual attitudes and behaviors (Mean±SD=13.24±3.24), and their organizational happiness level was moderate (Mean±SD=94.43±22.25). It was discovered that there are positive and highly significant relationships between the diversity management scale and all of its sub-dimensions and the organizational happiness scale and all of its sub-dimensions (p<0.001), and that nurses’ perceptions of diversity management have a positive effect on their organizational happiness levels (R=.525, R2=.275, p<.05). Furthermore, the perception of the management of differences accounted for 28% of the total variance of the organizational happiness scale.
Conclusion: As a result of the research, it was revealed that the nurses’ perceptions of diversity management and organizational happiness levels were moderate; their perceptions of diversity management positively affected their organizational happiness.

Keywords: Nursing, diversity management, organizational happiness


Tuğba Akman, Serap Altuntaş. The Effect of Nurses’ Perception of Diversity Management on Organizational Happiness Levels. Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(2): 239-249

Sorumlu Yazar: Tuğba Akman, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale