ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Acil Servise Başvuran Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2015; 2(2): 70-82 | DOI: 10.5222/SHYD.2015.070  

Acil Servise Başvuran Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi

Gül Mersinlioğlu, Havva Öztürk
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Hemşirelik Esasları Ve Yönetim Abd

GİRİŞ ve AMAÇ: AMAÇ: Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışma, acil servislere başvuran hastaların hemşirelik hizmetlerine ilişkin memnuniyet düzeylerini saptanmak amacıyla yürütülmüştür.
YÖNTEM ve GEREÇLER: YÖNTEMLER: Araştırma, Trabzon İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği’nden izin alındıktan sonra bir devlet hastanesi, iki özel dal hastanesi, bir eğitim ve araştırma hastanesinin acil servislerine başvuran 302 hasta ile gerçekleştirilmiştir.
BULGULAR: Veriler, bilgi formu ve Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyet Ölçeği ile toplanmış, sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, t-testi, Mann-Withney U testi, ANOVA ve Kruskall Wallis testleri ile değerlendirilmiştir. Bulgulara göre hastaların çoğu 18-25 yaş aralığında (%28,5), kadın (%55,3), evli (%59,3), üniversite mezunu (%37,3) ve acil servis hizmetlerinden ara sıra (%49) yararlanmaktadır. Hastaların hemşirelik hizmetlerinden memnuniyetini saptamak için kullanılan ölçeğin genel toplam puan ortalaması 3,81±0,69 dur. Ölçekte hastalar en çok hemşirelerin mahremiyetine saygı göstermelerinden (4,01±0,82), hemşirelerin tedaviyi (ilaçları) zamanında uygulamalarından (3,99±0,80) ve ihtiyacı olduklarında hemşirelere kolaylıkla ulaşabilmelerinden (3,95±0,81) memnundur. Ancak, hastaların hemşirelerin kendilerini (3,54±1,10) ve servisi tanıtmasına (3,64±0,994) ve acil servise yattıklarında diğer hastalarla tanıştırılmalarına (3,40±1,18) ilişkin memnuniyet düzeyi biraz daha düşüktür. Hastaların eğitim durumu ile medeni durumu da memnuniyet düzeyleri üzerinde etkilidir. Evli ve üniversite mezunu hastaların memnuniyet düzeyinin diğerlerinden daha düşük olduğu saptanmıştır (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: SONUÇ: Sonuç olarak, acil servise gelen hastalar genellikle hemşirelik hizmetlerinden memnunken, üniversite mezunu ve evli olan hastaların memnuniyet düzeyi istenilen düzeyde değildir.

Anahtar Kelimeler: Hasta memnuniyeti, acil servis, hemşire


Levels of Satisfaction With Nursing Services of The Patients Presenting to Emergency Units

Gül Mersinlioğlu, Havva Öztürk
Blacksea Technical Universitiy, department of Nursing Fundamentals and Management

INTRODUCTION: OBJECTIVE: This descriptive study was conducted to detect satisfaction levels regarding nursing services of the patients who applied to emergency units.
METHODS: The study was carried out with 302 patients who applied to emergency units of one public hospital, two specialty hospitals and one training and research hospital after getting permissions from the general directorate of public hospitals of Trabzon Province.
RESULTS: The data were collected with an information form and Satisfaction with Nursing Care Scale and were tested with numbers, percentages, means, standard deviations, t-test, Mann-Withney U test, ANOVA and Kruskall Wallis tests. According to most of the patients in study were 18-25 ages (28.5%), female (55.3%), married (59.3%), university graduates (37.3%) and 49% of them benefited services of emergency units from time to time. The total score of the scale used to determine satisfaction levels related to nursing services of patient was 3.81±0.69. The patients were mostly satisfied with nurses’ respecting their privacy (4.01±0.82), their providing the treatment (administering the medicines) in time (3.99±0.80) and easy communication with the nurses when they needed them (3.95±0.81). However; patients’ satisfaction levels regarding items that the nurses introduced themselves (3.54±1.10) and the emergency units (3.64±0.994) and they were introduced to other patients in the units when they came emergency units (3.40±1.18) were a little lower. Educational status and marital status of the patients were effective upon their satisfaction levels. It was identified that satisfaction levels of those patients who were married and graduated from universities were lower the satisfaction levels of other patients (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: CONCLUSION: As a result; patients who accepted to emergency units were generally satisfied with nursing services but satisfaction levels of those patients who were married and graduated from universities were not at the desired level.

Keywords: Patient satisfaction, emergency room, nurse.


Gül Mersinlioğlu, Havva Öztürk. Levels of Satisfaction With Nursing Services of The Patients Presenting to Emergency Units. Journal of Health and Nursing Management. 2015; 2(2): 70-82

Sorumlu Yazar: Gül Mersinlioğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale