ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Doğum Sonu Kliniklerinde Çalışan Ebe Ve Hemşireler Kanıta Dayalı Uygulamaların Neresinde? [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2017; 4(1): 8-14 | DOI: 10.5222/SHYD.2017.008  

Doğum Sonu Kliniklerinde Çalışan Ebe Ve Hemşireler Kanıta Dayalı Uygulamaların Neresinde?

Yelız Doğan Merıh1, Dılek Coşkuner Potur2, Tuğba Yılmaz Esencan1
1Zeynep Kamil Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Abd

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma, "doğum sonu kliniklerinde çalışan ebe ve hemşirelerin kanıta dayalı uygulamaların" neresinde yer aldığını ve katılımcıların kanıta dayalı uygulamalara yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: YAraştırmanın örneklemini, İstanbul Anadolu yakasında hizmet veren iki farklı Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin doğum sonu kliniklerinde çalışan 53 ebe, 48 hemşire olmak üzere toplam 101 ebe ve hemşire oluşturmuştur. Araştırmanın verileri tanıtıcı özellikleri ve katılımcıların doğum sonu kanıta dayalı uygulamalarına yönelik görüşlerini içeren anket formu ile elde edilmiştir Veriler SPSS programı ile T test ve ANOVA testi ile değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Araştırmaya katılan ebe ve hemşirelerin yaş ortalaması 28,67±5,86 ve meslekte çalışma yılı ortalaması 8,96±6,47 yıldır. Katılımcıların %52,5’i ebe olup %66,3’ü lisans ve üzeri eğitim düzeyindedir. olduğu saptanmıştır. Kanıta dayalı uygulamayı, katılımcıların %66,3’ünün eldeki en iyi bilimsel kanıtları mesleki uygulamalarında kullanma olarak tanımladıkları, %97 oranında kanıta dayalı uygulamaların gerekli olduğunu ifade ettikleri saptanmıştır.
Katılımcılar doğum sonu anne ve bebek bakım ve tedavisine yönelik standart uygulamaları gerekli görme puan ortalaması 90,74±8,77, kanıta dayalı uygulamaları çalışma yaşamlarında kullanma puan ortalaması 41,77±6,12 olarak belirlenmiştir. Doğum sonu kanıta dayalı uygulamaları kullanma açısından eğitim düzeyi yüksek olan ve bilimsel yayınları takip eden katılımcıların diğerlerine göre puanlarının daha yüksek olduğu saptanmış ve aralarındaki ilişki anlamlı bulunmuştur (p<0.05).

TARTIŞMA ve SONUÇ: Ebe ve hemşirelerin doğum sonu uygulamalarda kanıta dayalı uygulamaları gerekli görürken uygulamalarında orta düzeyde kullandıkları, kullanımlarının artması için motive etme ve sürekli eğitim gereksinimlerinin olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Doğum Sonu, Ebe, Hemşire, Kanıta Dayalı Uygulama.


Where Can We Find Postpartum Clinic Midwives And Nurses In The Context Of Evidence Based Practice?

Yelız Doğan Merıh1, Dılek Coşkuner Potur2, Tuğba Yılmaz Esencan1
1Zeynep Kamil Women and Children Diseases Education and Research Hospita
2Marmara University Faculty of Health Sciences Nursing Department of Obstetrics and Gynecology Nursing Abd

INTRODUCTION: This descriptive study aimed to determine where postpartum clinic midwives and nurses stand on the subject of evidence-based practice and to identify their opinions on evidence-based practice.
METHODS: The sample included a total of 101 midwives and nurses (53 midwives, 48 nurses) who worked at the postpartum clinics of two Women’s and Children Disease Trainig and Research hospitals located at the Anatolian side of Istanbul. Data was collected using a questionnaire developed by the researchers in order to investigate descriptive features and opinions on evidence-based practice in postpartum care. Data was analyzed using the SPSS, T test and ANOVA.
RESULTS: Mean age of the nurses and midwives was 28,67±5,86 and mean duration in the profession was 8,96±6,47 years. Among the participants, 52,5% were midwives, 66,3% had a Bachelor’s Degree or higher. It was found that 66,3% of the participants defined evidence-based practice as the use of best scientific evidence and 97% stated that evidence-based practices are necessary.
Mean score of finding standard practices of mother and infant care and treatment necessary was 90,74±8,77, mean score of implementing evidence-based practices was 41,77±6,12. In terms of implementing evidence-based practice in postpartum care, participants who had higher levels of education and who followed scientific journals had significantly higher scores (p<0.05).

DISCUSSION AND CONCLUSION: It was determined that midwives and nurses found evidence-based practice necessary in postpartum care and implemented evidence-based practice at medium levels. In order to increase such implementations- nurses-midwives should be motivated for continuing training is required.

Keywords: Postpartum, Midwifery, Nurse, Evidence – Based Practice.


Yelız Doğan Merıh, Dılek Coşkuner Potur, Tuğba Yılmaz Esencan. Where Can We Find Postpartum Clinic Midwives And Nurses In The Context Of Evidence Based Practice?. Journal of Health and Nursing Management. 2017; 4(1): 8-14

Sorumlu Yazar: Yelız Doğan Merıh, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale