ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Ebelik Öğrencilerinin Değişim Sürecindeki Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2017; 4(1): 22-28 | DOI: 10.5222/SHYD.2017.022  

Ebelik Öğrencilerinin Değişim Sürecindeki Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Işık Atasoy
Sakarya Üniversitesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Sağlık kurumlarındaki değişimler sağlık çalışanlarını etkilediği gibi sağlık bölümlerinde okuyan öğrencileri de yakından etkilemektedir.
AMAÇ: Bu çalışma ebelik bölümü öğrencilerinin değişim sürecindeki görüşlerini belirlemek amacıyla planlanmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı araştırma tipinde planlanan bu çalışmaya, 2013-2014 bahar yarıyılı ebelik dördüncü sınıf gönüllü 60 öğrenciye ulaşılmıştır (%92,3; N: 65).Araştırmada veri toplamak amacıyla literatür incelenerek öğrencilerin değişim sürecindeki görüşlerine yönelik toplam 13 ifadeden oluşan anket formu kullanılmıştır. Anketin yapılabilmesi için etik kurul ve okul müdürlüğünden izin alınmıştır. Veriler SPSS 16.0 programı ile analiz edilerek aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır.

BULGULAR: “Bana göre değişim olmalı” %83,3, “Birileri bana bir şeyleri değiştirmek için baskı yaptığında, faydası olabileceğini düşünsem bile direnç gösterme eğiliminde olurum” %53,3, oranında katılıyorum şeklinde cevap verilmiştir.“Değişimlerin kötü bir şey olduğunu düşünürüm” ifadesine %60,“iş hayatımda değişim yerine istikrarlı rutin hayat tercih ederim” %45 oranında katılmıyorum yönünde cevap verdikleri görülmektedir. Ayrıca,“mesleğimdeki teknolojik değişimlere karşı yeterli teorik ve pratik bilgiye sahibim” ifadesinde de %43,3 oranında kararsız oldukları anlaşılmaktadır. Bu konuda olumsuz düşüncelere baktığımızda, en yüksek ortalamaya “Değişimlerin kötü bir şey olduğunu düşünürüm” ifadesi sahiptir (2,43).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yapılan araştırma sonuçlarına göre; ebelik dördüncü sınıf öğrencilerinin değişime çok dirençli oldukları söylenemez. Teknolojik değişimlere ayak uydurmada kaygılı oldukları görülmektedir. Değişimi uygulayacak olan yöneticilerin bireylerin değişim algılarını ve beklentilerini dikkate alması, kurumdaki değişikliklerin kabul edilmesi için çalışanların da katılımının sağlanması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Ebelik öğrencisi, değişim algısı, değişime direnç.


A Research On Identifying Midwifery Students’ Opinion During The Process Of Change

Işık Atasoy
Sakarya university

INTRODUCTION: Changes in health institutions closely affect the students attending health departments as they affect healthcare workers.
AIM: This study was planned to identify midwifery department students’ opinion during the process of change.

METHODS: The descriptive study was comprised of 60 voluntary fourth year midwifery students during the spring term of 2013-2014 academic year (N: 65). Literature was reviewed and a 13-item survey form was generated to collect data to determine students’ opinion during the change process. Necessary permits were obtained from the Ethics Committee and College Administration to implement the survey. Collected data were analyzed with the help of SPSS 16.0 program which provided the findings given below.
RESULTS: 83.3% and 53.3% of the students agreed with the statements “In my opinion, change must happen” and “When someone pressures me into changing things, I may tend to resist the change even though I believe the change might be beneficial” respectively. The statements “I believe changes are unfavorable” and “I prefer a stable and routine work life instead of change” were disagreed by 60% and 45% of the students respectively. It was also observed that 43.3% of the students were undecided about the statement “I have sufficient theoretical and practical knowledge about the technological changes in my profession”. Examination of the negative statements in the survey showed that the highest average was obtained for the statement “I believe changes are unfavorable”(2.43).
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to study results, it cannot be claimed that fourth year midwifery students are highly resistant to change. Midwifery students have anxiety in terms of keeping pace with technological changes. It can be suggested that administrators, who will implement changes, should take perceptions of change and expectations from change into account and ensure the participation of employees in order to enable the changes in the organization to be accepted.

Keywords: Midwifery student, perception of change, resistance to change.


Işık Atasoy. A Research On Identifying Midwifery Students’ Opinion During The Process Of Change. Journal of Health and Nursing Management. 2017; 4(1): 22-28

Sorumlu Yazar: Işık Atasoy, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale