ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Farklı Kuşaklardaki Hemşirelerin İşten Ve Meslekten Ayrılma Niyetleri İle Örgütsel Ve Mesleki Bağlılıklarının İncelenmesi. [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2016; 3(3): 119-131 | DOI: 10.5222/SHYD.2016.119  

Farklı Kuşaklardaki Hemşirelerin İşten Ve Meslekten Ayrılma Niyetleri İle Örgütsel Ve Mesleki Bağlılıklarının İncelenmesi.

Semra Mert Haydari1, Gülseren Kocaman2, Merlinda Aluş Tokat3
1Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İzmir
29 Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Yönetim Anabilim Dalı, İzmir
39 Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Kadın Doğum Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Hemşirelerin, işten ve meslekten ayrılmalarını önlemek için, işe ve mesleğe karşı tutumlarının belirlenmesine gereksinim vardır.
Bu çalışmanın amacı, farklı kuşaklardaki hemşirelerin işten ve meslekten ayrılma niyetleri ile örgütsel ve mesleki bağlılıklarının incelenmesidir.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı türdeki araştırmanın örneklemine, bir üniversite ve iki kamu hastaneleri birliği hastanesinde çalışan X Kuşağı (1965–1980) ve Y Kuşağı (1981–2000) hemşirelerden araştırmaya katılmayı kabul eden 790 katılımcı alınmıştır. Veriler, işten ve meslekten ayrılma niyetine ilişkin soruları da içeren Sosyo-Demografik Özellikler formu ile Türkçeye uyarlamaları yapılan “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” ve “Mesleki Bağlılık Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, tanımlayıcı istatistikler ki-kare ve t testi kullanılmıştır.
BULGULAR: Hemşirelerin %57,6’sının halen çalıştıkları işten, %55,9’unun mesleklerinden yüksek ayrılma niyetlerinin olduğu saptamıştır. Y Kuşağı hemşirelerinin işten ve meslekten ayrılma niyeti X Kuşağı’ndan anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Hemşirelerin örgütsel ve mesleki bağlılık düzeylerinin düşük-orta düzeyde olduğu gösterilmiştir. X Kuşağının, örgütsel bağlılığın duygusal, normatif ve devam bağlılığı boyutları ile mesleki devam bağlılığı boyutlarından aldıkları puanlar Y Kuşağından anlamlı olarak yüksek bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşirelerin meslekte ve işte kalmalarını sağlayacak stratejiler ile örgütsel ve mesleki bağlılıklarının arttırılması için yapılacak girişimlerin belirlenmesinde kuşak özelliklerinin dikkate alınması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kuşaklar, meslekten ayrılma niyeti, işten ayrılma niyeti, mesleki bağlılık, örgütsel bağlılık.


A Survey On The Intention Of The Nurses’ Of Different Generations To Leave Their Job And Profession And Their Organizational And Professional Commitment

Semra Mert Haydari1, Gülseren Kocaman2, Merlinda Aluş Tokat3
1Katip Çelebi University, Atatürk Training and Research Hospital, İzmir
29 Eylül University Faculty Of Nursery, Nursery Administration Department, İzmir
39 Eylül University Faculty Of Nursery, Maternity Nursing Department, İzmir

INTRODUCTION: For preventing nurses leaving the job and profession, there is a need to determine their attitudes towards job and profession.
To analyze the intention of the nurses’ to leave their job and profession as well as their commitment to the organization and the profession across generations.

METHODS: The 790 nurses from a university and two public hospitals who represented X and Y generations participated. The data was collected with the Socio-Demographic form, Organizational and Professional Commitment Scales. For data analysis chi-square and t test were used.
RESULTS: The 57.6% of nurses had a high intention to leave their jobs and 55.9% to leave their profession. Compared to the X Generation, the intention of the Y Generation nurses to leave their job and profession was found significantly higher. The results reveal that nurses perceive organizational and professional commitment at a low to moderate level. Compared to Y, the X Generation received for the affective, normative and continuance aspects of organizational commitment and continuance professional commitment were found significantly higher.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The characteristics of different generations should be taken into consideration while determining the strategies for the nurses to remain in their jobs and professions and promoting their commitment.

Keywords: Generations, intention to leave profession, intention to leave job, professional commitment, organizational commitment.


Semra Mert Haydari, Gülseren Kocaman, Merlinda Aluş Tokat. A Survey On The Intention Of The Nurses’ Of Different Generations To Leave Their Job And Profession And Their Organizational And Professional Commitment. Journal of Health and Nursing Management. 2016; 3(3): 119-131

Sorumlu Yazar: Semra Mert Haydari, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale