ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Sağlık Çalışanlarında Mobbing ve İlişkili Faktörler [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2016; 3(2): 65-72 | DOI: 10.5222/SHYD.2016.065  

Sağlık Çalışanlarında Mobbing ve İlişkili Faktörler

Taşkın Kılıç, Fatma Çiftçi, Şeyma Şener
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Son yıllarda çalışanlar üzerinde psikolojik ve fiziksel etkileri olduğu belirtilen mobbing kavramı, pek çok farklı sektörde araştırmalara konu edinilmiştir. Bu çalışma, Karadeniz bölgesinde bir devlet hastanesinde görev yapan yerli çalışanlar (o ilde doğmuş olanlar) ile yabancı (farklı illerden gelenler) çalışanların mobbinge maruz kalma oranlarının tespit edilmesi ve bazı demografik değişkenler ile mobbing arasında ilişki olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma verileri anket aracılığıyla elde edilmiş olup, araştırmaya doktor, hemşire, sağlık personeli (hemşire, ATT vb.) gibi farklı alanlarda çalışan 160 personel katılmıştır. Veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir.
BULGULAR: Araştırma sonucunda, mobbing davranışlarının çalışanların geldikleri illere göre (yerli-yabancı) anlamlı şekilde farklılaştığı ve diğer illerden gelen çalışanların, yerli çalışanlara göre daha fazla mobbinge maruz kaldıkları saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ayrıca mobbing davranışlarının diğer demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğine bakıldığında ise mobbing davranışlarının çalışanların yaşlarına, cinsiyetlerine, unvanlarına ve eğitim durumlarına göre anlamlı şekilde farklılaştığı, medeni durumlarına ve deneyimlerine göre anlamlı şekilde farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mobbing, psikolojik şiddet, bezdirme, sağlık çalışanları, hastane


Mobbing in Health Professionals: A Study in A Public Hospital

Taşkın Kılıç, Fatma Çiftçi, Şeyma Şener
Gümüşahane University, Healthcare Management Department

INTRODUCTION: Mobbing has been indicated to have psychological and physical effects on employees, and it has been the subject of investigations performed in many different sectors. This study was performed with the intention to determine correlations (if any) between local workers (native inhabitants of the concerned province), and foregn workers (those coming from another province) employed in a state hospital situated in the Black Sea Region with respect to exposure to mobbing, and also between mobbing,and some demographic variables.
METHODS: A survey employed to gather data from the health organizations staff in Public Hospital included; doctors, nurses and other health staff members. Interviews were used and questionnaires were distributed to the hospitals with a final sample of 160 respondents. Statistical analysis of the data were conducted with the use and in the statistical environments of the SPSS software-package.
RESULTS: As an outcome of the study, mobbing behaviour of employees differed significantly according to the city they come from (native inhabitants, and foreigners). Also, workers from other provinces are exposed to mobbing more frequently than the native ones. In addition, other demographic characteristics of mobbing behaviours differ significantly.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was concluded that exposure to mobbing behaviours differed according to the age, title, and educational status of the employees, but a significant difference was not found as for exposure to mobbing behaviour regarding the marital status and experience of the health care workers.

Keywords: obbing, psychological violence, psychological harassment


Taşkın Kılıç, Fatma Çiftçi, Şeyma Şener. Mobbing in Health Professionals: A Study in A Public Hospital. Journal of Health and Nursing Management. 2016; 3(2): 65-72

Sorumlu Yazar: Taşkın Kılıç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale