ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Üniversite Öğrencilerinin Öğrenci Sağlık Merkezlerinde Sunulan Hizmetlere İlişkin Görüşleri [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2017; 4(1): 15-21 | DOI: 10.5222/SHYD.2017.015  

Üniversite Öğrencilerinin Öğrenci Sağlık Merkezlerinde Sunulan Hizmetlere İlişkin Görüşleri

Ebru Öztürk Çopur, Gülümser Kublay
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma üniversite öğrencilerinin öğrenci sağlık merkezlerinde sunulan hizmetlere ilişkinin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmanın örneklemini Ankara İli Belediye sınırları içerisinde yer alan toplam dört üniversite öğrenci sağlık merkezi oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen soru formu kullanılmıştır. Her bir öğrenci sağlık merkezine iki hafta (10 iş günü) içerisinde başvuran öğrencilere soru formu uygulanmıştır. Veriler Eylül-Kasım 2013 tarihleri arasında toplanmıştır. Soru formunda katılımcıların sosyodemografik özelliklerine ait sorular ile öğrenci sağlık merkezi ve hizmetleri ile ilgili sorular yer almaktadır. Veri analizinde SPSS 20.0 istatistik paket programı kullanılarak, tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır.
BULGULAR: Araştırma sonuçlarına göre; katılımcıların %58.06’sı kadın olup %91.32’si herhangi bir işte çalışmamaktadır. Öğrenciler sağlık merkezinde en çok (%37,00) hizmetlerin hızlı olma özelliğini, hizmetlerin iyi olması özelliğini (28,78) ve ulaşım kolaylığı özelliğini (28,50) beğenmektedirler. Beğenmedikleri özellikler ise, uzman personel eksikliği (%28,90), muayene saatlerinin kısıtlı olması (21,43) ve personellerin ilgisiz olması (16,55) dir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu sonuçlar doğrultusunda sağlık merkezlerinin hizmetlerinin tanıtımının arttırılması, öğrencilere daha geniş kapsamlı hizmet sunabilmek için hastane ve dış merkezlerle işbirliği ve anlaşma yapılması, öğrenci sağlık merkezlerinin hizmetleri ile ilgili planlama yapılırken personellere hizmet içi eğitim ve oryantasyon eğitimi verilirken öğrencilerin beklentileri anlatılmalı, gelecek çalışmalarda öğrenci sağlık merkezinde hizmet sunan personellerin ve hizmet alan akademik, idari ve diğer personel ile yakınlarının da görüşlerinin incelenmesi, hizmetin kalitesinin arttırılmasında ve hizmet planlamasında yol gösterici olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Üniversite öğrencisi, öğrenci sağlık merkezi, görüş.


University Students’ Opinions About the Services Given at Student Health Centers

Ebru Öztürk Çopur, Gülümser Kublay
Hacettepe University Faculty Of Nursing Community Health Nursing Department

INTRODUCTION: This study was carried out to determine university students' opinions about the services given at student health centers.
METHODS: The study sample included a total of four university student health centers located within the municipality bounders of Ankara Province. The questionnaire form which was developed by the researcher was used as data collection tool. The questionnaire form was applied to students who consulted to each student health center within two weeks (10 working days). The data were collected between September- November 2013.The questionnaire forms consisted of questions about socio-demographic characteristics of participiants, student health centers and services provided in these centers. The analysis of the data was obtained by using descriptive statistical, Ki-kare test analysis methods in SPSS 20.0.

RESULTS: According to the study results, 58.06% of the participiants were female, 91.32% of them were unemployed. What sudents like most about student health centers are the speed of services (37,00%), good quality of services (28,78%) and easy access (28,50%). What students dislike about student health services include lack of expert staff (28,90%), limited hours of examination (21,43%) and ack of laboratory services (16,55%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In light of these results, it can be recommended to increase the promotion of services given in these health centers, make cooperation and agreement with hospitals and other centers to provide a wider range of services for students and consider the supports and describing expectations of students’ to personnels when giving in training and orientation education to increase of service quality and make service planning.

Keywords: University student, student health center, opinion.


Ebru Öztürk Çopur, Gülümser Kublay. University Students’ Opinions About the Services Given at Student Health Centers. Journal of Health and Nursing Management. 2017; 4(1): 15-21

Sorumlu Yazar: Ebru Öztürk Çopur, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale