ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Ameliyathanede Güvenli Cerrahi Patoloji Materyal Yönetimi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2017; 4(1): 37-42 | DOI: 10.5222/SHYD.2017.037  

Ameliyathanede Güvenli Cerrahi Patoloji Materyal Yönetimi

Semra Bülbüloğlu1, Kadir Sevin1, Sadık Çakır1, Fatma Eti Aslan2
1Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Önemi: Cerrahi patoloji materyal yönetimi(CPMY) ameliyathanede hasta güvenliğinin sağlanmasında önemli bir yere sahiptir. Hastalardan alınan cerrahi patoloji materyalleri(CPM) hastalıkların tanılanmasında ve doğru tedavinin uygulanmasında anahtar rol oynar. CPMY güvenli yapılmadığında hasta için psikolojik ve fiziksel olarak yeni bir müdahale gerekir. CPMY gerçekleştirilirken koruyucu güvenlik önlemleri alınmadığı takdirde, sağlık bakım çalışanlarının kan, vücut sıvısı ve diğer potansiyel enfekte materyallere, kimyasal tehlikelere maruz kalması söz konusu olur. CPMY’nin öneminin bilinmesine karşın, Türkiye ve Dünya’da etkili CPMY’ye ilişkin yapılan uygulamalar istendik düzeyde değildir.
Amaç: Bu çalışmanın amacı; ameliyathanede CPMY’nin nasıl yapılacağına ilişkin rehber niteliğinde bir derleme hazırlamaktır.
Gereç ve Yöntemler: Perioperatif Hemşireler Topluluğunun (Association of perioperative Registered Nurses-AORN) güvenli CPMY hakkındaki önerilerinin bulunduğu rehber, kitaplar, makaleler ve çalışmalar incelenmiş ve ameliyathanede CPMY’nin nasıl yapılacağına ilişkin bir derleme hazırlanmıştır. Bu derlemenin kapsamına alınma kriterleri 1)Ulusal/uluslar arası hakemli bir dergide yayınlanmış, 2)CPMY sürecinin nasıl yapılacağına ilişkin kanıtları içeren, 3)Cerrahi hemşirelik ile CPMY’nin ilişkilendirildiği çalışmalar olarak belirlenmiştir. Bulgular: Yapılan literatür taraması sonucunda kurumlarda CPMY’nin nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin pek az çalışma yapıldığı, son yıllarda üzerinde sıklıkla düşünülen ve geliştirilmeye çalışılan bir kavram olduğu, güvenli yapılmadığı takdirde hasta ve sağlık çalışanları için birçok sorunun gelişmesine yol açtığı belirlenmiştir.
Sonuç: Bu çalışmada ameliyathanede CPMY’nin hasta güvenliği ilkelerine uygun yapılmasına ilişkin öneriler yer almaktadır. Kurumsal politika, prosedür ve protokoller düzenlenirken her kurum hasta güvenliği standartlarını optimal düzeyde uygulayacak güvenli CPMY sağlanması için önlemler almalıdır. Tüm cerrahi süreçlerde kayıtlar doğru ve eksiksiz olarak tutulmalıdır. Güvenli CPMY’nin her aşamasında hasta ve çalışan güvenliği korunmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi materyal, cerrahi patoloji materyali, patoloji materyali, materyal taşıma rehberi, hemşirelik, rehber


Safe Surgical Pathology Material Management in the Operating Room

Semra Bülbüloğlu1, Kadir Sevin1, Sadık Çakır1, Fatma Eti Aslan2
1Republic of Turkey Ministry of Health Adiyaman University Education and Research Hospital
2Istanbul Bahcesehir University Health Sciences Institute

Background: Surgical pathology material management (SPMM) is creating a important part of patient safety in operating room. Removed from patients surgical pathology materials (SPM) play a key role for diagnosis and correct treatment. When SPMM made effectively, a new intervention can need to be as psychological and physical for patient. While SPMM realized no take protector security precautions, health care workers possible to exposure blood, body fluids, chemical hazards and other potentially infection materials. Despite known importance of SPMM, it isn’t a level of ideal alpications about SPMM in Turkey and in the world. Aim: The aim of this study; prepared a review for guideline about how of SSPM. Material and Methods: A review that contain of recommendations for effectiveness SSPM prepared by Association of perioperative Registered Nurses-AORN, books, articlesand studies was reviewed and prepared a guideline about how of SPMM. In context of this guideline taken criteria designate as 1) It was published a scientific journal national/international with referee. 2) In context of scientifically evidences about how of SSPM process 3)It was correlated perioperative nursing with SPMM. Findings: The result of literature search was appointed a little od study about how of SPMM, in recent years it was determined that a concept frequently highlihted and being developed. Whenever it was done not effective, more problems reveals for patient and personnel.
Coclusion: In context of this study is located recommendations for interventions available patient safety in operating room. While the institutional policy, procedures, protochol was prepared, institutions can implement a level of optimal patient safety standards. Records should be to keep correct and no deficient on the perioperative process. Patient and personnel security should be protected every stage of SPMM.

Keywords: Surgical material, surgical pathology material, pathology material, material transportation guideline, nursing, guideline


Semra Bülbüloğlu, Kadir Sevin, Sadık Çakır, Fatma Eti Aslan. Safe Surgical Pathology Material Management in the Operating Room. Journal of Health and Nursing Management. 2017; 4(1): 37-42

Sorumlu Yazar: Semra Bülbüloğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale