ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Yoğun Bakım Hekimlerinde Tükenme [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2015; 2(2): 57-62 | DOI: 10.5222/SHYD.2015.057  

Yoğun Bakım Hekimlerinde Tükenme

Arzu Kader Harmancı Seren1, Ahmet Çakıroğlu2, Bahri Kemaloğlu3, Eyüp Kahveci4, Ata Bozoklar5
1İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
2Acıbadem Üniversitesi
3Sağlık Bakanlığı, Organ Nakli Dairesi
4Medicana International Hastanesi, Ankara
5Bilim Üniversitesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Giriş: Tükenmenin iş davranışlarında, özellikle de ağır çalışma koşulları olan sağlık çalışanlarında ciddi sorunlara yol açtığı rapor edilmektedir.
Amaç: Tanımlayıcı tipteki bu çalışma ile yoğun bakım uzmanı hekimlerin tükenme düzeylerini belirlemek amaçlanmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yöntem: Veriler Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen bir toplantı esnasında Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinden ve farklı illerinden gelen toplam 96 hekimin 64’ünden toplanmıştır.
Tükenme düzeyi, duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı olmak üzere üç alt boyutta, 22 madde içeren Maslach Tükenme Ölçeği ile ölçülmüştür. Ayrıca hekimlerin demografik verilerini toplamak üzere 16 sorudan oluşan bir soru formu daha eklenmiştir.

BULGULAR: Katılımcıların “duyarsızlaşma” (5,08±3,18) alt boyutundan aldıkları ortalama puan düşük tükenme düzeyine işaret etmektedir. Yoğun bakım uzmanı hekimlerin diğer iki alt boyuttan aldıkları puanlar incelendiğinde “duygusal tükenme” (15,56±6,26) ve “kişisel başarı” (22,44±3,69) alt boyutlarında orta düzeyde tükenme deneyimledikleri söylenebilir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yoğun bakım hekimleri orta düzeyde “duygusal tükenme” ve kişisel başarısızlık deneyimlemektedirler. Bu sonuçların nedenlerini belirlemeye yönelik çalışmaların yapılması önerilir.

Anahtar Kelimeler: Tükenme, yoğun bakım, yoğun bakım uzman hekimi


Burnout Among Intensive Care Physicians

Arzu Kader Harmancı Seren1, Ahmet Çakıroğlu2, Bahri Kemaloğlu3, Eyüp Kahveci4, Ata Bozoklar5
1Istanbul University, Florence Nightingale Faculty Of Nursing
2Acibadem University
3Ministry Of Health, Department Of Organ Transplantation
4Medicana International Hospital, Ankara
5Bilim University

INTRODUCTION: Introduction: It is reported that burnout provokes serious problems in occupational behaviour especially among health care professionals who work in heavy working conditions.
Aim: This descriptive study aims to identify the burnout levels of intensive care physicians.
METHODS: Methods: Data were collected during a meeting held by Ministry of Health, from 64 of the 96 intensive care physicians attending from different cities and seven geographical regions of Turkey.
Burnout was measured by using the Maslach Burnout Inventory that has 22 items consisting of three subscales: emotional exhaustion, depersonalization and personal accomplishment. Besides, one more questionnaire with 16 questions for collecting demographic data of physicians was added.
RESULTS: Results: The average point of participants got from the “depersonalization” subscale (5.08±3.18) indicates low burnout level. When the average points those intensive care physicians got from the other two subscales were evaluated, it can be said that they experience mid level burnout at “emotional exhaustion” (15.56±6.26) and “personal accomplishment” (22.44±3.69) subscales.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Conclusion: Intensive care physicians experienced mid level burnout at “emotional exhaustion” and “personal accomplishment” sub scales. It is recommended to perform the studies that aim to define the reasons of these results.

Keywords: Burnout, intensive care, intensive care specialist physician


Arzu Kader Harmancı Seren, Ahmet Çakıroğlu, Bahri Kemaloğlu, Eyüp Kahveci, Ata Bozoklar. Burnout Among Intensive Care Physicians. Journal of Health and Nursing Management. 2015; 2(2): 57-62

Sorumlu Yazar: Arzu Kader Harmancı Seren, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale