ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelerin Tıbbi Hata Yapma Durumları ve Nedenlerine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2016; 3(3): 132-139 | DOI: 10.5222/SHYD.2016.132  

Hemşirelerin Tıbbi Hata Yapma Durumları ve Nedenlerine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi

Fatma Er1, Serap Altuntaş2
1Bingöl Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü, Bingöl
2Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı Erzurum

GİRİŞ ve AMAÇ: Tıbbi hatalar tüm sağlık profesyonelleri açısından büyük bir öneme sahiptir. Günümüzde tıbbi hatalar birçok nedenden kaynaklanmaktadır. Sağlık profesyonelleri, bu hataların belirlenebilmesi ve önlenebilmesinde önemli bir pay sahibidir. Bu araştırma, hemşirelerin tıbbi hata yapma durumlarını ve hata yapma nedenlerine yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırmanın evrenini, Bingöl İl Merkezi’nde bulunan Kamu Hastaneleri’nde (Bingöl Devlet Hastanesi ve Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi) görev yapan hemşireler (n: 277) oluşturmaktadır. Araştırmada herhangi bir örneklem seçim yöntemine gidilmeden araştırmaya katılmayı kabul eden (n: 131) tüm hemşireler çalışma kapsamına alınmıştır. Araştırmanın verileri, hemşirelerin kişisel ve mesleki özellikleri ile tıbbi hata yapma durumlarını ve nedenlerini belirlemeye yönelik sorulardan oluşan bir anket formu kullanılarak Kasım 2014-Aralık 2014 tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırmanın yapılabilmesi için hem etik kurul onayı hem de kurum izinleri alınmıştır. Veriler bilgisayar ortamında SPSS 16.0 istatistik paket programı ile değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Araştırmaya katılan hemşirelerin çoğunun daha önceden herhangi bir tıbbi hata yapmadığı (%77,9), diğer hemşire meslektaşlarının da bir tıbbi hata yaptığını görmediklerini (%63,4) ifade ettikleri ortaya çıkmıştır. Hemşirelerin en fazla yorgunluk (%78,6), iş yükünün fazla olması (% 75,6), çalışma saatlerinin fazla ve çalışma sürelerinin uzun olması (%74,8), tecrübesizlik (%72,5), stres (%71) ve mesleki bilgi ve becerinin yetersiz olması (%69,5) gibi faktörlerin tıbbi hataya neden olduğunu belirttikleri saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmada hemşirelerin kendi ifadelerinden elde edilen sonuçlara göre hemşirelerin mesleki uygulamaları yaparken hata yapmamaya çalıştıkları ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık hizmeti, hemşirelik, tıbbi hata.


Assessment of Causes And Conditions of Making A Medical Error From Viewpoint of Nurses

Fatma Er1, Serap Altuntaş2
1Bingol University, Vocational School of Health Services, Department of Health Care Services Bingol
2Atatürk University, Faculty of Health Sciences Department of Nursing, Department of Nursing Management Erzurum

INTRODUCTION: Medical errors are an important is you for all health professionals. Nowadays medical errors have been derived various problems. Health professionals have played an important role in determination and prevention of these errors. Aim of in this study to assessment of causes and conditions of making a medical error from viewpoint of nurses.

METHODS: The population of the descriptively study includes (n: 277) nurses employed in Public Hospitals (Bingöl State Hospital and Maternity and Children Hospital) in Bingöl city center. (n: 131) Nurses who all accepted to participate were selected for this study without carrying out any sampling method. The data were collected between November – December 2014 by using a questionnaire consisting of questions to determine nurses' personal and professional characteristics and their status and causes of medical errors. Both ethics committee and organization approval have taking for research. The data were calculated by use of a SPSS 16.0.
RESULTS: It also became evident that most of the nurses did not perform any medical error before (77.9%), they did not witness any medical error by the other nurses (63.4%). Furthermore, nurses reported that major causes of medical errors were fatigue (78.6%), workload density (75.6%), over working hours and long working hours (74.8%), inexperience (72.5%), stress (71%) and inadequate professional knowledge (69.5%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the study, it became evident from the nurses’ statements that nurses are attentive not to perform medical error during their professional practices.

Keywords: Healthcare, nursing, medical error.


Fatma Er, Serap Altuntaş. Assessment of Causes And Conditions of Making A Medical Error From Viewpoint of Nurses. Journal of Health and Nursing Management. 2016; 3(3): 132-139

Sorumlu Yazar: Fatma Er, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale