ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelerin İş Yaşam Kalitesi ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2016; 3(2): 86-98 | DOI: 10.5222/SHYD.2016.086  

Hemşirelerin İş Yaşam Kalitesi ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Handan Alan1, Aytolan Yıldırım2
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çanakkale, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışma, hemşirelerde iş yaşam kalitesini değerlendirmek ve etkileyen faktörleri belirleyebilmek amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada veriler, Ekim-Kasım 2011 tarihleri arasında, evren ve örneklem seçimine gidilmeden Çanakkale il merkezindeki devlet hastanesi, üniversite hastanesi ve özel hastanede hasta bakımında en az bir yıldır çalışan hemşirelerden toplandı. Araştırmada “Sosyodemografik Bilgi Formu” ve araştırmacı tarafından geliştirilen 73 soruluk “Hemşirelerde İş Yaşam Kalitesi Ölçeği” kullanıldı. Ölçeğin Cronbach’s Alpha katsayısı 0,97 olarak hesaplandı.
BULGULAR: Araştırmaya katılan hemşirelerin %38,7’si 30-35 yaş arasında, %76,7’si evli ve %68,4’ü devlet hastanesinde çalışmaktadır. Çalışmaya katılanların %41,5’inin riskli birimlerde, %67,2’sinin servis hemşiresi pozisyonunda, %46,6’sının haftada 54 saat çalıştığı, %45’inin meslekte çalışma süresinin 10-20 yıl arasında değiştiği ve %62,5’inin 1-5 yıldır bulunduğu birimde çalıştığı saptandı. Çalışmaya katılan hemşirelerin %50’si iş yaşam kalitesini orta olarak değerlendirdi. Çalışmada ölçeğin puan ortalaması 80,98±14,30 olarak bulundu. Bu da hemşirelerin iş yaşam kalitelerini olumsuz yönde değerlendirdiklerini göstermektedir. Ölçek puan ortalaması ile çalışılan kurum, yaş, haftalık çalışma saati, kurumda çalışma süreleri, çalıştıkları birimde çalışma süreleri ve iş yaşam kalitelerini kendi öz değerlendirmeleri arasında anlamlı farklar çıkarken (p<0,05) medeni durumun, çalıştığı birimin ve çalışma pozisyonunun iş yaşam kalitelerini etkilemediği saptandı (p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşirelerin iş yaşam kalitesi ölçeğinden aldıkları puan ortalamasının yüksek olduğu, hemşirelerin kendi öz değerlendirmeleri ile ölçekten alınan puan ortalamasının örtüştüğü ve çalışanların iş yaşam kalitelerinden memnun olmadıkları saptandı.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, hastane, iş yaşam kalitesi.


The Quality of Work Life of Nurses and Influential Factors Factors

Handan Alan1, Aytolan Yıldırım2
1Canakkale Onsekiz Mart University Medical Faculty Hospital, Canakkale, Turkey
2Istanbul University Florence Nightingale School Of Nursing, Nursing Management Department, Istanbul

INTRODUCTION: This study was conducted to be able to determine quality of work life among nurses and the factors that effect them.
METHODS: The study data were collected from nurses who were working in patient care in state, university and private hospitals in the center of Çanakkale province, for at least one year without making any selection for study population, and sampling between October, and November 2011. “Socio-demografic Questionnaire” and “A Scale for Quality of Work Life Among Nurses with 73 items ” developed by the researcher were used. The Cronbach’s alpha coefficient was 0.97.
RESULTS: Among study participants 38.7% of the nurses aged between 30-35 years, 76.7% of them were married and 68.4% of them were working at public hospitals. Also 41.5% the study participants were working in risky units, and 67.2% of them as service nurses. Some (46.6 hours) of them were working 54 hours a week. 45% of them were practicing nursing for 10-20 years. Besides, 62.5 %of them were working in their present units for 1-5 years, and 50% of the nurses who participated in the research evaluated their quality of work life as average. Mean score of this research scale was found as as 80.98±14.30 which demonstrated that the the nurses were not fond of their work life quality. Significant differences were found between age, weekly working hours in the institution, and the unit they were assigned, and their own self-assessments for quality of work life (p<0.05) While marital status, unit they were working in, and the working position had no effect on the work life quality (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a conclusion, nurses obtained higher mean scores from assessments based on quality of work life scale, and mean scores of nurse’s self-assessment, and of quality of work life scale overlapped each other and the workers were not satisfied with their quality of work life.

Keywords: Nurse, hospital, quality of work life.


Handan Alan, Aytolan Yıldırım. The Quality of Work Life of Nurses and Influential Factors Factors. Journal of Health and Nursing Management. 2016; 3(2): 86-98

Sorumlu Yazar: Handan Alan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale