ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Türkiye’deki Yönetici Hemşirelerin Liderlik Tarzları: Literatür İnceleme [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2016; 3(2): 110-117 | DOI: 10.5222/SHYD.2016.110  

Türkiye’deki Yönetici Hemşirelerin Liderlik Tarzları: Literatür İnceleme

Hülya Yılmaz, Filiz Kantek
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, Antalya

AMAÇ: Hemşirelik hizmetlerinde karmaşık teknoloji ve yoğun insan ilişkilerinin yer alması yönetici hemşirelerin liderlik davranışlarını göstermesini zorunlu kılmaktadır. Çalışmanın amacı, Türkiye’deki yönetici hemşirelerin liderlik tarzlarına yönelik yapılan çalışmaları inceleyerek mevcut durumu ortaya koymak ve liderlik tarzlarını inceleyecek çalışmalara bakış açısı sağlamaktır.
YÖNTEM: Çalışmada literatür tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmalara ulaşmak için Türk Tıp Dizini, Akdeniz Üniversitesi Kütüphanesi Arama Motoru, Google Akademik, YÖK Tez Tarama, Pubmed, Google Scholar, EBSCO Host, Web of Science veri tabanları taranmıştır. Tarama yapılırken “liderlik”, “hemşire” ve “Türkiye” anahtar sözcükleri Türkçe ve İngilizce olarak kullanılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda 11 çalışmanın dahil edilme kriterlerine uygun olduğu belirlenmiştir.
BULGULAR: Türkiye’de yönetici hemşirelerin liderlik tarzını inceleyen çalışmaların çoğunlukla 2006 yılında, İstanbul ili örnekleminde ve tanımlayıcı araştırma olarak yapıldığı saptanmıştır. Ayrıca, çalışmalarda Türkiye’deki yönetici hemşirelerin daha çok iş odaklı liderlik tarzını benimsedikleri bulunmuştur.
SONUÇ: Çalışma, Türkiye’deki yönetici hemşirelerin liderlik tarzlarına ilişkin yapılan çalışmaların sınırlı sayıda olduğunu ve bu konuyla ilgili daha fazla çalışmanın yapılmasına gereksinim duyulduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca yönetici hemşirelerin dönüşümcü liderlik tarzını geliştirici girişimlerin uygulanmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Liderlik, hemşire, yönetici hemşire, hemşirelikte liderlik


Nurse Managers’ Leadership Styles in Turkey: Literature Review

Hülya Yılmaz, Filiz Kantek
Akdeniz University, Faculty Of Nursing, Departmant Of Nursing Management

BACKGROUND: Nurse managers have to show leadership behaviours because of complex technology and intensive human relations taking place in nursing services. AIM: The objective of the study is to reveal the current situation and identify the needs in this area by examining studies about nurse managers’ leadership styles in Turkey.
METHOD: Literature scanning method was used in this study. In order to access into studies; Turkish Medical Index, Akdeniz University library database, Google Academic, YOK Thesis Scanning Centre, Pubmed, EBSCO Host and Web of Science database were screened. “Leadership”, “Nurse” and “Turkey” keywords were used both in Turkish and English languages while the search was being carried out. It was found that eleven studies were fulfilling the inclusion criteria.
FINDINGS: It was determined that most of the studies about nurse managers’ leadership style in Turkey were done as descriptive studies in Istanbul and in the year 2006. Nurse managers are determined to adopt more business-oriented leadership style.
CONCLUSION: It has been revealed that studies about nurse managers’ leadership styles in Turkey are limited in number and more work on this issue are needed to be done. Furthermore, it is considered that nurse managers’ transformational leadership style must be developed.

Keywords: Leadership, nurse, nurse manager, Turkey


Hülya Yılmaz, Filiz Kantek. Nurse Managers’ Leadership Styles in Turkey: Literature Review. Journal of Health and Nursing Management. 2016; 3(2): 110-117

Sorumlu Yazar: Hülya Yılmaz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale