ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelik Eğitiminde Güdülenme: Öğrencilerin İçsel ve Dışsal Güdülenme Kaynakları [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2015; 2(3): 121-131 | DOI: doi: 10.5222/SHYD.2015.121  

Hemşirelik Eğitiminde Güdülenme: Öğrencilerin İçsel ve Dışsal Güdülenme Kaynakları

Ayşe Çiçek Korkmaz1, Nuriye Nesrin İpekçi2
1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu
2Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin güdülenme kaynakları ve sorunlarını çeşitli değişkenler açısından incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırma, 2013-2014 eğitim dönemi Mart ayı içerisinde bir üniversitenin sağlık yüksekokulunun hemşirelik bölümü 3. ve 4. sınıflarında okuyan 118 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Veriler anket formu, Acat ve Köşgeroğlu (2006) tarafından geliştirilen “Güdülenme Kaynakları ve Sorunları Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler (frekans ve yüzdelikler), bağımsız gruplarda t testi ve One-Way ANOVA testi kullanılmıştır.
BULGULAR: İçsel güdülenme alt boyutundan alınan puan ortalamasının 40,98±7,93, dışsal güdülenme alt boyut puan ortalamasının 21,18±3,31, olumsuz güdülenme alt boyut puan ortalamasının 28,09±6,21 ve toplam puan ortalamasının 90,2±13,4 olduğu saptandı. Öğrencilerin içsel güdülenmesinde sınıf, bölümden memnun olma ve mesleği tercih etme nedenleri arasında, dışsal güdülenme alt boyut puan ortalaması ile bölümden memnun olma ve mesleği tercih etme nedenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptandı (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşirelik öğrencilerinin içsel ve dışsal güdülenme düzeylerinin yüksek, olumsuz güdülenmenin düşük olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin olumsuz güdülenmelerine neden olan faktörler belirlenerek, bunları giderici önlemler alınması önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencileri, hemşirelik eğitimi, içsel güdülenme, dışsal güdülenme


Motivation in Nursing Education: Intrinsic and Extrinsic Motivation Resources of Students

Ayşe Çiçek Korkmaz1, Nuriye Nesrin İpekçi2
1Kilis 7 Aralık Üniversity,yusuf Serefoglu School Of Health, Kilis
2Kilis 7 Aralık Üniversity, Health Services Vocational School, Kilis

INTRODUCTION: The aim of this study is to examine the motivation resources and problems of nursing students in terms of different variables.
METHODS: This descriptive research was realized with 118 students who were the 3rd and 4th graders of the Nursing Department of a Health College of a University within the month of March during the Academic Year of 2013-2014. The data was collected by using the questionnaire form, ‘Motivation Resources and Problems Scale.’ Descriptive statistics methods (frequency and percentiles), t test and One-Way ANOVA test in independent groups were used for data analysis.
RESULTS: Mean interior, and exterior motivation subscale scores were 40.98±7.93 pts, and 21.18±3.31pts, respectively. A statistically significant difference between the mean scores of the students’ interior motivation subscale items (grade, department satisfaction and the reasons of preferring the profession) and also, between the mean scores of exterior motivation subscale items (department satisfaction and reasons of preferring the profession) was determined (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was found out that the interior and exterior motivation levels of the nursing students were high, the negative motivation was low. The factors which demotivate students must be determined and precautions must be taken.

Keywords: Nursing students, nursing education, interior motivation, exterior motivation


Ayşe Çiçek Korkmaz, Nuriye Nesrin İpekçi. Motivation in Nursing Education: Intrinsic and Extrinsic Motivation Resources of Students. Journal of Health and Nursing Management. 2015; 2(3): 121-131

Sorumlu Yazar: Ayşe Çiçek Korkmaz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar




 

LookUs & Online Makale