ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Bir Üniversite Hastanesinin Pediatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Dernekler ile İlgili Görüşleri [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2015; 2(3): 132-141 | DOI: 10.5222/SHYD.2015.132  

Bir Üniversite Hastanesinin Pediatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Dernekler ile İlgili Görüşleri

İlknur Kahriman1, Havva Karadeniz Mumcu1, Dilek Kaptan2, Arzu Candaş Ayar2
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma, pediatri kliniklerinde çalışan hemşirelerin mesleki örgütlenme ve mesleki örgütler/dernekler ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi, mesleki derneklere üye olmalarını engelleyen faktörler ve mesleki derneklerden beklentilerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma 15 Ocak-15 Şubat 2013 tarihleri arasında Trabzon’da bir üniversite hastanesinin pediatri kliniklerinde çalışan ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan 63 hemşire ile yürütülmüştür. Veriler anket formu ile yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Araştırma için hastane başhekimliğinden izin alınmıştır. Verilerin analizinde sayı, yüzdelik dağılımı, ortalama ve ki-kare testi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık sınırı p<0.05 olarak kabul edilmiştir.
BULGULAR: Araştırmaya katılan hemşirelerin %79,4’ünün mesleki örgütler/dernekler hakkında bilgisi varken, %50,8’i herhangi bir mesleki örgüte/derneğe üyedir. En sık bilinen mesleki örgüt/dernek Türk Hemşireler Derneği (%82,5) ve en sık üye olunan sendikal örgüt Sağlık Sen’dir(%36,5). Hemşirelerin %90,5’i mesleki örgütlerin/derneklerin gerekli olduğunu düşünmektedir. Hemşirelerin mesleki örgütlerden/ derneklerden beklentileri; hemşirelerin haklarının korunması (%84,1), hemşireliğin saygınlığını artıran girişimlerde bulunulması (%84,1)’dır. Hemşirelerin mesleki örgütlere/derneklere üye olmasını engelleyen faktörler; mesleki örgütün/derneğin kendini yeterince tanıtamaması (%65,1), mesleki örgütün/derneğin yararı olmadığını düşünme (%46,0), mesleki örgüt/dernek çalışanları ile iletişim kuramama (%42,9) bulunmuştur. Hemşirelerin yaş durumuna göre herhangi bir mesleki örgüte/derneğe üye olma durumu (p=0,250) ve meslekte toplam çalışma yılına göre mesleki örgüte/derneğe üye olma arasında (p=0,166) anlamlı fark saptanmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşirelerin mesleki örgütler/dernekler hakkında bilgisinin olması üye olmalarını sağlamamıştır. Hemşirelerde örgüt kültürü yeterince gelişmemiş/geliştirilememiştir. Hemşirelerin çoğu üye olmaya ilişkin tüm girişimleri mesleki örgütlerden/derneklerden beklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, mesleki örgütlenme, örgüt, dernek


Opinions of the Nurses working in Pediatry Clinics of a University Hospital About Professional Associations

İlknur Kahriman1, Havva Karadeniz Mumcu1, Dilek Kaptan2, Arzu Candaş Ayar2
1Karadeniz Technical University, Faculty Of Health Sciences, Department Of Nursing
2Karadeniz Technical University, Farabi Hospital, Neonatal Intensive Care Unit

INTRODUCTION: This study was conducted to determine the opinions of the nurses who work in the clinics of pediatrics about professional associations, the factors prohibiting these nurses from being a member of these associations and their expectations from them.
METHODS: This descriptive study was carried out with 63 nurses working in a pediatry clinic of a university hospital who volunteered to participate in the investigation in Trabzon between January 15 and February 15, 2013. Data were collected in a questionnaire survey in face to face interviews. For the research, permission was obtained from the hospital’s head physician. Numbers, percentages, average and chisquare test were used in the analysis of data. Cut-off value for statistical significance limit was accepted as p<0.05.
RESULTS: 79.4% of the nurses participated in the study were aware of professional organizations/associations. 50.8% of the nurses were the members of a professional organization. The most commonly known porfessional organization/association was Turkish Nurses Association (82.5%) and the most common subscribed occupational organization/association is Health Union (36.5%). 90.5% of the nurses were of the opinion that occupational organizations/ associations were necessary. The expectations of the nurses from occupational organizations/associations were to protect their rights (84.1%) and to take steps at increasing the prestige of nursing (84.1%). The factors prohibiting nurses from being a member of a professional organization/association are insufficient self-promotion of professional organizations/associations (65.1%), thoughts of uselessness of organizations/associations (46.0%), and inability to communicate with the employees of these professional organizations/associations (42.9%). No significant difference was found between the age of the nurses and their membership in any organization/ association (p=0.250) and the nurses’ total working experience and their membership in any organization/association (p=0.166).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Having information about professional organizations/associations does not lead a nurse to become a member of them. Nurses’ organizational culture has not developed/could not be developed. Most of the nurses expect professional organizations/ associations to make an attempt regarding procedures of membership.

Keywords: Nurse, professional organizations, organizations, associations


İlknur Kahriman, Havva Karadeniz Mumcu, Dilek Kaptan, Arzu Candaş Ayar. Opinions of the Nurses working in Pediatry Clinics of a University Hospital About Professional Associations. Journal of Health and Nursing Management. 2015; 2(3): 132-141

Sorumlu Yazar: İlknur Kahriman, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale