ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelik Öğrencilerinin Güdülenme Kaynakları ve Sorunları: Meslek Seçimi, Okul Kültürü ve İlişkili Diğer Faktörler [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2015; 2(2): 83-93 | DOI: 10.5222/SHYD.2015.083  

Hemşirelik Öğrencilerinin Güdülenme Kaynakları ve Sorunları: Meslek Seçimi, Okul Kültürü ve İlişkili Diğer Faktörler

Hülya Kulakçı1, Tülay Kuzlu Ayyıldız2, Nuriye Yıldırım3, Funda Veren4, Aysel Köse Topan2
1Yrd. Doç. Dr., Bülent Ecevit Üniversitesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Zonguldak
2Yrd. Doç. Dr., Bülent Ecevit Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Zonguldak
3Yrd. Doç. Dr., Düzce Üniversitesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Düzce
4Öğr. Gör., Bülent Ecevit Üniversitesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Zonguldak

GİRİŞ ve AMAÇ: AMAÇ: Çalışmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin güdülenme kaynakları ve sorunları ile meslek seçimi ve okul kültürü arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: YÖNTEMLER: Kesitsel tipte bir çalışmadır. Çalışma Türkiye’nin Batı Karadeniz Bölgesi’nde bulunan iki üniversitede yürütülmüştür. Çalışma evrenini, 2013-2014 eğitim öğretim dönemindeki toplam 914 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Çalışma 662 öğrenci ile yürütülmüştür. Veriler Öğrenci Bilgi Formu, Güdülenme Kaynakları ve Sorunları Ölçeği, Hemşirelikte Meslek Seçimi Ölçeği ve Okul Kültürü Ölçeği kullanılarak toplanmıştır.
BULGULAR: Mesleği tercih nedeninin, mesleğe yönelik şimdiki algının, mesleğin geleceğine yönelik algının, okula bağlılığın, öğretim elamanı ile ilişkilerin, okuldaki yapı ve işleyişin, cinsiyetin ve aile tipinin öğrencilerin güdülenmelerini etkilediği belirlenmiştir (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: SONUÇ: Hemşirelik eğitimi veren kurumlar yapı ve işleyişlerini değerlendirmeli, eğitimde kalite çalışmaları ve öğrencilerin güdülenmeleri açısından değişim ve gelişim gereksinimlerini saptamalı, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer çalışanlar için olumlu okul ortamı oluşturmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Güdülenme, hemşirelik öğrencisi, meslek seçimi, okul kültürü.


Motivational Resources and Problems of Nursing Students: Vocational Choice, School Culture and Other Associated Factors

Hülya Kulakçı1, Tülay Kuzlu Ayyıldız2, Nuriye Yıldırım3, Funda Veren4, Aysel Köse Topan2
1Assistant Professor, Department Of Public Health Nursing, Bulent Ecevit University, Zonguldak
2Assistant Professor, Department Of Child Health And Illness Nursing, Bulent Ecevit University, Zonguldak
3Assistant Professor, Department Of Public Health Nursing, Duzce University, Duzce
4Lecturer, Department Of Surgical Nursing, Bulent Ecevit University, Zonguldak

INTRODUCTION: OBJECTIVE: The aim of this study was to analyze the relationship between motivational resources and problems of nursing students and their vocational choice and school culture.
METHODS: This was a cross-sectional study. The study was conducted at two universities in Western Black Sea region of Turkey. Study population included a total of 914 nursing students during 2013-2014 academic term. The study was conducted with 662 students. Data were collected by using Student Information Form, Occupational Learning Motivation Scale, Scale of Vocational Choice in Nursing and School Culture Scale.
RESULTS: It was determined that reason for choosing the vocation, current perception about the vocation, perception about the future of the vocation, commitment to school, relationships with teaching staff, structure and organization in the school, sex and family type affect motivation of the students (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: CONCLUSION: Nursing education programs should assess their structure and organization, detect their needs for change and improvement in terms of quality research in education and students’ motivation and should create a positive school environment for teaching staff, students and other employees.

Keywords: Motivation, nursing students, vocational choice, school culture.


Hülya Kulakçı, Tülay Kuzlu Ayyıldız, Nuriye Yıldırım, Funda Veren, Aysel Köse Topan. Motivational Resources and Problems of Nursing Students: Vocational Choice, School Culture and Other Associated Factors. Journal of Health and Nursing Management. 2015; 2(2): 83-93

Sorumlu Yazar: Hülya Kulakçı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale