ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşire İş Doyum Ölçeği’nin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirliği [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2016; 3(3): 158-168 | DOI: 10.5222/SHYD.2016.158  

Hemşire İş Doyum Ölçeği’nin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirliği

Aysun Türe Yılmaz1, Aytolan Yıldırım2
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
2İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Hemşirelerin iş doyum düzeyi; hemşire devir hızı, hizmet verimliliği, kalite ve hasta memnuniyeti ile ilişkilidir. Bu çalışma “Hemşire İş Doyum Ölçeği’nin” (HİDÖ) geçerlilik ve güvenirlik çalışmasının yapılarak, hemşirelik literatürüne kazandırılması amacıyla planlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma metodolojik niteliktedir. Araştırmanın örneklemini Eskişehir il merkezinde bulunan bir üniversite hastanesi (N=550) ile bir kamu hastanesinde (N=560) çalışan 964 hemşire oluşturdu. Araştırmanın verileri Muya ve arkadaşlarının (2014) geliştirdiği “Hemşire İş Doyum Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” ile toplandı. Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik aşamasında dil geçerliliği, kapsam geçerliliği, madde analizleri, iç tutarlılık ve test–tekrar test yöntemleri kullanıldı.
BULGULAR: Yapılan istatistiksel analizler sonucunda; HİD֒nin test- tekrar test güvenilirlik katsayısı α=0,96; korelasyon değeri r=0,973; p=0,000 olarak tespit edildi. Test tekrar test puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık saptanmadı. İç tutarlılık güvenilirliği α= 0,90 olarak belirlendi. Ölçeğin madde toplam puan korelasyon değerlerinin 0,32 ile 0,69 arasında olduğu, doğrulayıcı faktör analizi sonucunda maddelerin faktör yüklerinin 0,40 ile 0,96 arasında değiştiği ve ölçeğin 4 faktörlü yapısının kabul edilebilir bir yapıda olduğu belirlendi. HİD֒nin; 27 madde ve 4 alt boyuttan “İşle ilgili olumlu duygular”, “Üstlerden uygun destek”, “İşyerinde algılanan önem” ve “Keyifli çalışma ortamı” oluştuğu saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Analizler sonucunda; Hemşire İş Doyum Ölçeği’nin Türk toplumuna uygulanabilmek üzere geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu saptandı.

Anahtar Kelimeler: İş doyumu, hemşirelik, ölçek, geçerlilik, güvenirlik


The Validity and Reliability of Turkish Version of Job Satisfaction Scale for Nurses

Aysun Türe Yılmaz1, Aytolan Yıldırım2
1Eskişehir Osmangazi University, Faculty Of Health Sciences, Nursing Department
2Istanbul University, Florence Nightingale Faculty Of Nursing, Department Of Nursing Management

INTRODUCTION: The job satisfaction of nurses is related with turnover rate, productivity in service, quality and patient satisfaction. This study has been planned with the purpose of firstly testing the validity and reliability of “Job Satisfaction Scale for Nurses” and then bring it in to the nursing literature.
METHODS: This is a methodological study. The sample of the study is composed of 964 nurses working in both a university hospital (N=550) and a state hospital in Eskisehir city centre. The data have been collected through “Job Satisfaction Scale for Nurses” developed by Muya et al. (2014) and “Personal Information Form”. The scale has been tested in terms of language validity, scope validity, and internal consistency at the validity and reliability stage through test-retest method.
RESULTS: According to statistical analyses, it has been found out that JSSN’s test-retest reliability coefficient is α=0,96, correlation value r=0,973 and p=0,000. There is no significant difference between the average scores of test-retest. The reliability of internal consistency has been found as α= 0,90. It has been specified that the correlation values of total score of items are between 0,32 and 0,69; after the confirmatory factor analysis, the factor load of items are between 0,40 and 0,96, and 4-factor structure of the scale is acceptable.It has been determined that the “Job Satisfaction Scale for Nurses” has been composed of 27 items and 4 sub-dimensions which are “Positive Feelings towards the Job”, “Suitable Support from Seniors”, “Perceived Importance at the Job”, and “Pleasant Work Environment”.
DISCUSSION AND CONCLUSION: At the end of the analyses, it has been found out that the “Job Satisfaction Scale for Nurses” is a valid and reliable scale to be applied to Turkish society.

Keywords: Job Satisfaction, nursing, scale, validity, reliability


Aysun Türe Yılmaz, Aytolan Yıldırım. The Validity and Reliability of Turkish Version of Job Satisfaction Scale for Nurses. Journal of Health and Nursing Management. 2016; 3(3): 158-168

Sorumlu Yazar: Aysun Türe Yılmaz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale