MAIN PAGE | SOCIETY  | TÜRKÇE
Investigation of Quality and Patient Safety Courses Conducted in Undergraduate Nursing Programs in Turkey [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(2): 252-262 | DOI: 10.5222/SHYD.2021.97658  

Investigation of Quality and Patient Safety Courses Conducted in Undergraduate Nursing Programs in Turkey

Sevda Arslan1, Gulden Basit2
1Munzur University Faculty of Health Sciences, Nursing Department, Tunceli
2Necmettin Erbakan University Nursing Faculty, Fundamentals of Nursing Department, Konya

Aim: This study aimed to determine some characteristics of quality and patient safety courses
in the undergraduate nursing curriculum of active nursing departments of the state and private
universities in Turkey.
Method: This descriptive and cross-sectional study was conducted from September-October
2020. One hundred and fifty active undergraduate nursing programs of state and private
universities in Turkey constituted the study population. The evaluation form created by the
researchers was used as a data collection tool. The data were analyzed using descriptive
statistics.
Results: It was determined that 58.66% of universities had courses on quality or patient safety
courses. However, 87.92% of the academic staff who conducted the courses had no expertise
in nursing management. It was determined that the contents of the courses had a limited value
in developing knowledge, attitudes and skills in undergraduate nursing students.
Conclusion: It was determined that most nursing undergraduate curriculum had a course on
quality or patient safety, but the contents of the existing courses failed to establish standards for
quality service and patient and employee safety in providing nursing care. The courses should
contain current issues the student needs which can be used in the actual working environment
and be transferable to the clinical practice.

Keywords: Patient safety, nursing education, nursing student, quality of health care, management.


Türkiye’de Hemşirelik Lisans Programlarında Yürütülen Kalite ve Hasta Güvenliği Derslerinin İncelenmesi

Sevda Arslan1, Gulden Basit2
1Munzur Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Tunceli
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Konya

Amaç: Bu çalışmada, Türkiye’deki vakıf ve devlet üniversitelerinin hemşirelik eğitimi veren
bölümlerinin lisans müfredatlarında yer alan kalite ve hasta güvenliği derslerinin özelliklerinin
incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel nitelikteki çalışma, Eylül-Ekim 2020 arasında yürütülmüştür.
Çalışmanın evrenini Türkiye’de devlet ve vakıf üniversitelerine bağlı 150 hemşirelik lisans
programı oluşturmuştur. Araştırmacılar tarafından oluşturulan değerlendirme formu, veri
toplama aracı olarak kullanılmıştır. Veriler, hemşirelik lisans programlarının web sayfalarından
ders içeriklerinin taranmasıyla toplanmıştır. Veriler, tanımlayıcı (sayı ve yüzde) istatistikler
kullanılarak analiz edilmiştir.
Bulgular: Çalışmada kalite veya hasta güvenliği derslerinden en az bir tanesinin üniversitelerin
hemşirelik lisans programlarının %58,66’sında olduğu belirlenmiştir. Dersleri yürüten akademik
personelin %87,92’sinin hemşirelikte yönetim uzmanlık alanı dışında bir alandan olduğu
belirlenmiştir. Derslerin içeriği incelendiğinde, konuların lisans mezunu hemşirelik öğrencisinde
bilgi, tutum ve beceri geliştirmesinde sınırlı kaldığı saptanmıştır.
Sonuç: Hemşirelik lisans müfredatlarının çoğunda kalite veya hasta güvenliğine ilişkin bir
dersin bulunduğu, ancak var olan derslerin içeriğinin hemşirelik bakımının sunulmasında kaliteli
hizmet anlayışı, hasta ve çalışan güvenliğine yönelik standartların oluşturulması açısından
yeterli olmadığı belirlenmiştir. Dersler, öğrencinin gereksinim duyduğu ve gerçek çalışma
ortamında kullanabileceği güncel konuları içermeli ve uygulamaya aktarılabilir olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hasta güvenliği, hemşirelik eğitimi, hemşirelik öğrencisi, sağlık bakımında kalite, yönetim.


Sevda Arslan, Gulden Basit. Investigation of Quality and Patient Safety Courses Conducted in Undergraduate Nursing Programs in Turkey. Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(2): 252-262

Corresponding Author: Sevda Arslan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 

LookUs & Online Makale