MAIN PAGE | SOCIETY  | TÜRKÇE
Informal Payments in Healthcare Services: A Literature Review [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2019; 6(2): 153-163 | DOI: 10.5222/SHYD.2019.96658  

Informal Payments in Healthcare Services: A Literature Review

Doğancan Çavmak1, Sait Söyler2, Cenk Teker3
1Tarsus University, Vocational School of Health Services,Healthcare Administration, Tarsus/Mersin
2Tarsus University, Vocational School of Health Services,Healthcare Administration, Mersin
3Nişantaşı University, Vocational School, İstanbul

INTRODUCTION: Introduction: Health systems are a sub-system directly affected by economic systems. Therefore, health systems may change as the economic systems of countries change. Regardless of which economic system is adopted and how this system is circulating to the health system, problems such as access to health, justice, equity and quality are the main problems that should be solved in health systems. As systems fail to solve such problems, individuals within the system begin to implement their own methods with the aim of eliminating/abusing deficits in the system. In this sense, informal payments can be seen as a tool for the use of such weaknesses for both health workers and healthcare consumers.
Aim: The aim of this study is to draw a frame of the world wide on informal payments which may cause various injustices and degeneration of system in terms of access to health systems and quality of health services.

METHODS: Methods: Systematic literature review was preferred as a method in the study and 20 studies which met inclusion criterias were included in the study.
RESULTS: Results: Informal payments have a high prevalence especially in post-communist and under developed countries and the reasons of these results were examined.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Conclusion: it is recommended that a number of studies should be carried out to legitimize these kind of payments, and to monitor the results of the precautions taken into consideration in Turkey.

Keywords: Health, Health Services, Health Economics, Informal Payments


Sağlık Hizmetlerinde Informal Ödemeler: Bir Literatür Derlemesi

Doğancan Çavmak1, Sait Söyler2, Cenk Teker3
1Tarsus Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Tarsus/Mersin
2Tarsus Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Mersin
3Nişantaşı Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Giriş: Sağlık sistemleri iktisadi sistemlerden doğrudan etkilenen birer alt sistemdir. Bu nedenle ülkelerin iktisadi sistemleri değiştikçe sağlık sistemleri de değişebilmektedir. İktisadi sistemin ne olduğuna, bu sistemin sağlık sistemine nasıl sirayet ettiğine bakılmaksızın, sağlık sistemlerinde çözülmesi gereken temel problemlerin başında sağlığa erişim, adalet, hakkaniyet, kalite gibi problemler gelmektedir. Sistemler bu tür problemlerin çözümüne uzak kaldıkça sistem içerisindeki bireyler kendi yöntemlerini sistemdeki açıkları gidermek/kullanmak maksadı ile uygulamaya başlamaktadır. Bu anlamda informal ödemeler hem sağlık çalışanları hem de sağlık hizmeti tüketicileri için bu tür zayıflıkların kullanılması açısından birer araç olarak görülebilmektedir.
Amaç: Bu çalışmanın amacı sağlık sistemlerinde erişim ve kaliteli hizmet alma noktasında çeşitli adaletsizliklere ve sistemin yozlaşmasına sebep olabilen informal ödemelere ilişkin dünya genelinin bir çerçevesinin çizilmesidir.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Yöntem: Araştırmada yöntem olarak sistematik literatür taraması yöntemi tercih edilmiş, araştırmaya dahil edilme kriterlerini sağlayan toplamda 20 çalışma incelenmiştir.
BULGULAR: Bulgular: Araştırmada informal ödemelerin özellikle post-komünist ülkelerde ve gelişmişlik düzeyi düşük olan ülkelerde yüksek bir yaygınlık oranına sahip olduğu tespit edilmiş, bu sonucun nedenleri irdelenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç: İnformal ödemelerin kayıt altına alınabilmesi için bir takım çalışmaların gerçekleştirilmesi ve Türkiye’ de atılan adımların sonuçlarının izlenebilmesi için informal ödemelerle ilgili derinlemesine çalışmalar yapılması gerektiği önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık, Sağlık Hizmetleri, Sağlık Ekonomisi, Informal Ödemeler


Doğancan Çavmak, Sait Söyler, Cenk Teker. Informal Payments in Healthcare Services: A Literature Review. Journal of Health and Nursing Management. 2019; 6(2): 153-163

Corresponding Author: Sait Söyler, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 

LookUs & Online Makale