MAIN PAGE | SOCIETY  | TÜRKÇE
A Review of Studies on Hospital Organization Culture in Turkey [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2018; 5(3): 201-209 | DOI: 10.5222/SHYD.2018.201  

A Review of Studies on Hospital Organization Culture in Turkey

Filiz Kantek, Hakan Kurnaz
Akdeniz University, Faculty Of Nursing, Antalya

INTRODUCTION: Organizational culture is an important factor affecting organizational outcomes of hospitals.
AIM: : To examine hospital organization culture research in Turkey and to draw attention to the research needs in this area.
METHOD: The study was carried out with literature review. National and international electronic databases were used to search the literature. The Turkish Medical Directory, Google Academic, YÖK Thesis Center, Pubmed, EBSCO Host, Web of Science databases were scanned to access related studies. Key words "organizational culture", "corporate culture", "culture", "hospital", "nurse", "health workers" and "doctor" were used in Turkish and English. It was aimed to access the present works by January 2017 in the literature review. 38 studies were conforming to the inclusion criteria. Microsoft Excel, UCINET and Netdraw programs were used to analyze the data.
FINDINGS: It has been observed that "Organizational culture", "Hospital", "Health", “Organizational Commitment”, “Culture” and "Nurse" were the most frequently studied keywords in which the studies on hospitals organizational culture started in 2000 and their numbers increased by years, and the studies were mostly carried out in big cities, the research instruments developed by researchers widely used.
CONCLUSIONS: It can be said that hierarchy, bureaucratic and power culture based on power, control, responsibility and authority related to the perceived culture in hospitals are widely characterized. In addition, there is a need for more research on the organizational culture of hospitals in Turkey. The use of research instruments with validity and reliability in future studies and extensive studies involving hospitals in different cities will be helpful in understanding the organizational culture of hospitals.

Keywords: Hospital, Corporate Culture, Organizational Culture, Social Network Analysis, Turkey


Türkiye’de Hastane Örgüt Kültürünü İnceleyen Çalışmalara Bakış

Filiz Kantek, Hakan Kurnaz
Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Antalya

GİRİŞ: Örgüt kültürü hastanelerin örgütsel çıktıları etkileyen önemli bir faktördür.
AMAÇ: Türkiye’de hastane örgüt kültürü araştırmalarını incelemek ve bu alandaki gereksinimlere dikkat çekmektir.
YÖNTEM: Çalışmada literatür tarama yöntemi kullanıldı. Literatür taramasında ulusal ve uluslararası elektronik veri tabanları kullanıldı. İlgili çalışmalara ulaşabilmek için Türk Tıp Dizini, Google Akademik, YÖK Tez Tarama, Pubmed, EBSCO Host, Web of Science veri tabanları tarandı. Taramada “örgüt kültürü”, “kurum kültürü”, “kültür”, “hastane”, “hemşire”, “sağlık çalışanları” “doktor” anahtar sözcükleri Türkçe ve İngilizce olarak kullanıldı. Literatür taramasında Ocak 2017 tarihine kadar mevcut çalışmalara ulaşılması hedeflendi. Araştırmada 38 çalışma incelendi. Verilerin analizinde Microsoft Excel, UCINET ve Netdraw programları kullanıldı.
BULGULAR: Hastanelerin örgüt kültürünü inceleyen çalışmaların 2000 yılında başladığı ve sayısının yıllara göre artış gösterdiği, çalışmaların çoğunlukla büyük şehirlerde yürütüldüğü, yaygın olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen ölçüm araçlarının kullanıldığı, çalışmaların yoğun olarak tezlerden oluştuğu, en sık incelenen anahtar kelimelerin “Örgüt kültürü”, “Hastane”, “Örgütsel Bağlılık”, “Kültür” ve “Hemşire” olduğu belirlenmiştir.
SONUÇ: Hastanelerde algılanan baskın kültüre ilişkin güç, kontrol, sorumluluk ve otoriteyi temel alan hiyerarşi, bürokratik ve güç kültürünün yaygın olarak tanımlandığı söylenebilir. Ayrıca, Türkiye’deki hastanelerin örgüt kültürü hakkında daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Gelecek çalışmalarda geçerliği ve güvenirliği sınanmış ölçüm araçlarının kullanılması ve farklı şehirdeki hastaneleri içeren geniş kapsamlı çalışmaların yapılması hastanelerin örgüt kültürünü anlamada yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hastane, Kurum Kültürü, Örgüt Kültürü, Sosyal Ağ Analizi, Türkiye.


Filiz Kantek, Hakan Kurnaz. A Review of Studies on Hospital Organization Culture in Turkey. Journal of Health and Nursing Management. 2018; 5(3): 201-209

Corresponding Author: Filiz Kantek, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 

LookUs & Online Makale