MAIN PAGE | SOCIETY  | TÜRKÇE
Stock control methods in operation room: ABC, VED ve ABC-VED matrix analysis [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2019; 6(2): 101-109 | DOI: 10.5222/SHYD.2019.95867  

Stock control methods in operation room: ABC, VED ve ABC-VED matrix analysis

Ayla Tisinli1, Okan Savaş2
1Istanbul Yeni Yuzyil University, Faculty of Health Science, Nursing Department, Istanbul
2Istanbul Yeni Yuzyil University, Institute of Health Science, Healthcare Management, Istanbul

INTRODUCTION: Operating room nurse manager needs to have the materials, tools and equipments reliably at the right time, in the right place and in the correct amount so that every operation can be done safely, effectively and economically. Although the qualitative and quantitative determination of materials is difficult due to the dynamic nature of the operating rooms, it is inevitable to classify materials and perform cost analysis for effective stock control in the operating theaters. The aim of this study. to analyze the disposable items of operating theater.
METHODS: Quantitative and qualitative research methods and descriptive research design were used in the research. With coincidental sampling disposible 243 itemwere included in the study. Written permission has been obtained from the relevant hospital administration for the research. The necessary information for analysis was obtained by face-to-face interviews and exported to excel database via automation system. ABC, VED and ABC-VED matrix analysis were used in the evaluation of the data.
RESULTS: The total amount of 243 disposable items used in the operating room constitutes 5% of the general hospital expenditure budget. Materials are separeted to A, B and C groups according to the amounts and costs of materials used, V, E and D groups according to their vital importance, and with ABC-VED analysis matrix analysis, the materials were divided into three categories, nine subgroups, and the share and consumption amounts of the materials in each group within the total expenditure were determined.
DISCUSSION AND CONCLUSION: With an effective inventory management in the operating theaters, the cost can be lowered and the physical management of the stocks can be controlled. Operating room nurses and hospital managers should routinely use stock control methods such as ABC, VED and ABC-VED matrix analysis to ensure safe, efficient and economical operations.

Keywords: ABC-VED analysis, hospitals, operating room, manager nurse, stock control.


Ameliyathanelerde stok kontrol yöntemleri: ABC, VED ve ABC-VED matriks analizi

Ayla Tisinli1, Okan Savaş2
1İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul
2İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yönetimi ABD, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Yönetici hemşirenin her ameliyatın güvenli, etkin ve ekonomik şekilde yapılabilmesi için gerekli malzeme, alet ve ekipmanları doğru zamanda, doğru yerde ve doğru miktarda, güvenilir bir şekilde bulundurması gerekmektedir. Alet ve malzemeleri kullanıma hazır bulundurma zorunluluğu, stok bulundurma ihtiyacını doğurmaktadır. Ameliyathanelerin dinamik yapısı ve malzemelerin çok çeşitli olması nedeniyle malzemelerin nitel ve nicel olarak belirlenmesi güçtür. Buna rağmen, etkin stok kontrolü için malzemelerin sınıflandırılması ve maliyet analizlerinin yapılması kaçınılmazdır. Bu çalışmanın amacı; özel bir hastanenin ameliyathanesinde tek kullanımlık malzemeler için ABC, VED ve ABC-VED matriks analizi kullanılarak, stok kontrol analizlerinin yapılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmada nicel ve nitel araştırma yöntemleri ile tanımlayıcı araştırma tasarımı kullanılmıştır. Rastlantısal örneklem ile tek kullanımlık 243 malzeme, araştırma kapsamına alınmıştır. Çalışma için ilgili hastane yönetiminden yazılı izin alınmıştır. Analiz için gerekli bilgiler yüz yüze görüşme ve otomasyon sisteminden elde edilerek excel veri tabanına kaydedilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde ABC, VED ve ABC-VED matriks analizi kullanılmıştır.
BULGULAR: Ameliyathanede kullanılan 243 tek kullanımlık malzeme toplam tutarı genel hastane gider bütçesinin % 5 lik bölümünü oluşturmaktadır. Malzemeler kullanım miktarları ve maliyetlerine göre A, B ve C grubuna, hayati önem derecesine göre V, E ve D grubuna ve ABC-VED matriks analizi ile üç kategori ve dokuz altgruba ayrılarak her gruptaki malzemenin toplam harcama içerisindeki payı, hayati önem derecesi ve tüketim miktarları belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ameliyathanelerde etkin bir stok yönetimi ile maliyet düşürülerek kar arttırabilir ve stokların fiziksel yönetimi kontrol edilebilir. Ameliyatların güvenli, etkin ve ekonomik şekilde yapılabilmesi için hemşire ve hastane yöneticilerinin ABC, VED ve ABC-VED matriks analizi stok kontrol yöntemlerini rutin olarak kullanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: ABC-VED analizi, hastaneler, ameliyathane, yönetici hemşire, stok kontrolü.


Ayla Tisinli, Okan Savaş. Stock control methods in operation room: ABC, VED ve ABC-VED matrix analysis. Journal of Health and Nursing Management. 2019; 6(2): 101-109

Corresponding Author: Ayla Tisinli, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 

LookUs & Online Makale