MAIN PAGE | SOCIETY  | TÜRKÇE
Evaluation of the Working Environment of the Nurses Working in a University Hospital [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(2): 203-213 | DOI: 10.5222/SHYD.2021.92905  

Evaluation of the Working Environment of the Nurses Working in a University Hospital

Handan Alan1, Şehrinaz Polat2, Hanife Tiryaki Şen3, Tuğba Öztürk Yıldırım4
1Department Of Nursing Administration, Florence Nightingale Faculty Of Nursing, Istanbul University-cerrahpasa, Istanbul, Turkey
2Director, Nursing Services, Istanbul Faculty Of Medicine Hospital, Istanbul University, Istanbul, Turkey
3Istanbul Health Directorate, Health Services Presidency Health
4Istanbul Dogus University

INTRODUCTION: This study was carried out to determine the perceptions of nurses working in a university hospital about the working environment.
METHODS: The universe of this descriptive study consists of 853 nurses working in a university hospital. The sample of the study was included 598 nurses who agreed to participate in the study. The rate of participation in the research is 70.10%. The data were collected with the Personal Information Form, Nursing Work Index-The Practice Work Environment Scale. In the evaluation of the data, one-way ANOVA, Mann Whitney U and Kruskal Wallis tests were used to evaluate the difference between frequency, arithmetic mean, standard deviation, independent variables, and Tukey HSD test and Benferonni Corrected Mann Whitney U test were used to determine which group the difference originated from.
RESULTS: Nursing Work Index-The Practice Work Environment Scale mean score was found to be 2.56 ± 0.57. It was determined that the nurses 'perception of the working environment was influenced by the nurses' age, marital status, education level, duration of work in the institution, duration of professional experience, position and the unit they work in.
DISCUSSION AND CONCLUSION: IIn this study, it was found that nurses evaluated the working environment at a intermediate. It was determined that the nurses' perception of the working environment: was influenced by age, marital status, education level, working time in the institution, professional experience duration, management duty status and the unit they work in.

Keywords: Work environment, nurse, university hospital.


Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Çalışma Ortamını Değerlendirmesi

Handan Alan1, Şehrinaz Polat2, Hanife Tiryaki Şen3, Tuğba Öztürk Yıldırım4
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Ad
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Bölümü
3İstanbul Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
4İstanbul Doğuş Üniversitesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin çalışma ortamına ilişkin algılarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı nitelikte olan bu araştırmanın evrenini bir üniversite hastanesinde çalışan 853 hemşire oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemine ise araştırmaya katılmayı kabul eden 598 hemşire dahil edilmiştir. Araştırmaya katılım oranı %70.10’dur. Veriler Kişisel Bilgi Formu, Hemşirelik İş İndeksi-Hemşirelik Çalışma Ortamını Değerlendirme Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde frekans, aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız değişkenler arasındaki farkı değerlendirmek amacıyla tek yönlü ANOVA, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testleri ayrıca farkın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek amacıyla Tukey HSD testi ve Benferonni Düzeltmeli Mann Whitney U testi kullanılmıştır.
BULGULAR: Çalışma ortamı ölçeği puan ortalaması 2,56±0,57olarak bulunmuştur. Hemşirelerin çalışma ortamı algısını hemşirelerin yaşı, medeni durumu, eğitim düzeyi, kurumda çalışma süresi, mesleki deneyim süresi, pozisyon ve çalışılan birimin etkilediği belirlenmiştir.


TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada, hemşirelerin çalışma ortamını orta düzeyde değerlendirdikleri bulunmuştur. Hemşirelerin çalışma ortamı algısını: yaş, medeni durum, eğitim düzeyi, kurumda çalışma süresi, mesleki deneyim süresi, yönetim görevi durumu ve çalışılan birimin etkilediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çalışma ortamı, hemşire, üniversite hastanesi.


Handan Alan, Şehrinaz Polat, Hanife Tiryaki Şen, Tuğba Öztürk Yıldırım. Evaluation of the Working Environment of the Nurses Working in a University Hospital. Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(2): 203-213

Corresponding Author: Hanife Tiryaki Şen, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 

LookUs & Online Makale