MAIN PAGE | SOCIETY  | TÜRKÇE
Professional Commitment of Different Generations of Nurses [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(2): 214-220 | DOI: 10.5222/SHYD.2021.91069  

Professional Commitment of Different Generations of Nurses

Kübra Gökalp
Department Of Psychiatric Nursing, Atatürk University, Erzurum, Turkey

Aim: The aim of this study was to determine the professional commitment of nurses belonging
to different generations.
Method: This study with a descriptive, comparative and cross-sectional design was conducted
from May to June 2019 in a province in eastern Turkey. The research was carried out with 291
nurses working in a university hospital with usable data. “Personal Information Form and
Nursing Professional Commitment Scale” were used.
Results: The mean score of the Nursing Professional Commitment Scale was found to be
76.08 ± 12.94. The mean scores of the nurses in the X ( 78.65 ± 12.32), Y ( 75.35 ± 13.18) and
Z ( 76.27 ± 12.92) generations were as indicated. The combination of gender and education
variables had a 3% effect on the total score of the Nursing Professional Commitment Scale.
Generation, gender and education variables in combination have been determined to have
a significant effect of 2.2% on the total score of the Nursing Professional Commitment Scale.
Conclusion: It was found that the nurses’ professional commitment was above the average
level and the nurses group with the highest professional commitment belonged to the X
generation. Generation, gender and education variables did not significantly affect professional
commitment separately; but they were found to affect professional commitment when used in
combination.

Keywords: Generation, healthcare employees, Z generation, professional commitment, factorial ANOVA


Farklı Kuşak Hemşirelerin Mesleki Bağlılıkları

Kübra Gökalp
Atatürk Üniversitesi, Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Erzurum

Amaç: Bu araştırmanın amacı, farklı kuşak hemşirelerin mesleğe bağlılıklarının belirlenmesidir.
Yöntem: Tanımlayıcı, kesitsel ve karşılaştırmalı tasarımda yapılan bu araştırma, Mayıs-
Haziran 2019 tarihleri arasında Türkiye’nin doğusunda bir ilde yürütülmüştür. Araştırma bir
üniversite hastanesinde çalışan ve kullanılabilir veri elde edilen 291 hemşire ile yapılmıştır.
Araştırma verilerini toplamak için “Kişisel Bilgi Formu ve Hemşirelikte Mesleğe Bağlılık Ölçeği”
kullanılmıştır.
Bulgular: Hemşirelerin “Mesleki Bağlılık Ölçeği” puan ortalamasının 76,08±12,94 olduğu
saptanmıştır. X kuşağı hemşirelerin puan ortalamasının 78,65±12,32, Y kuşağının 75,35±13,18
ve Z kuşağının ise 76,27±12,92 olduğu belirlenmiştir. Cinsiyet ile eğitim değişkenin bir arada
ölçek toplam puanı üzerinde %3 oranında etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Kuşak, cinsiyet ve
eğitim değişkenlerinin de bir arada ölçek toplam puanı üzerinde %2,2 anlamlı bir etkiye sahip
olduğu belirlenmiştir.
Sonuç: Hemşirelerin mesleki bağlılıklarının ortalanın üstünde olduğu, mesleki bağlılıkları
en yüksek hemşire grubunun X kuşağı olduğu saptanmıştır. Kuşak, cinsiyet ve eğitim
değişkenlerinin ayrı ayrı mesleki bağlılığı anlamlı etkilemediği; birlikte mesleki bağlılığı
etkiledikleri saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Nesil, sağlık çalışanları, Z kuşağı, mesleki bağlılık, faktöriyel ANOVA


Kübra Gökalp. Professional Commitment of Different Generations of Nurses. Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(2): 214-220

Corresponding Author: Kübra Gökalp, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 

LookUs & Online Makale