MAIN PAGE | SOCIETY  | TÜRKÇE
Job Satısfactıon Of The Nurses Who Work In Prıvate Hospıtals In Istanbul Cıty [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2016; 3(1): 26-36 | DOI: 10.5222/SHYD.2016.026  

Job Satısfactıon Of The Nurses Who Work In Prıvate Hospıtals In Istanbul Cıty

Selma Söyük1, Melih Erol2, Metin Ateş3
1Istanbul University Faculty Of Health Sciences Departmant Oh Health Management
2Private Akgun Tem Hospital
3Marmara University Faculty Of Health Sciences Departmant Oh Health Management

INTRODUCTION: Job satisfaction is a subject that needs to be place too much stress on because of its individual and organizational results in all organizations. Negative effects could be experienced in the organization if job satisfaction is not in the level of wanted in a few workers.
METHODS: The hospitals get JCI (Joint Commission International) Certificates in Istanbul were included in the study and Minnesota Job Satisfaction Scale was applied to 662 nurses working in Institution agreed to participate in the study.
RESULTS: The job satisfaction level of employees is above the middle (3,45±0.591). Statistically significant differences has been found between job satisfaction means and socio-demographic characteristics of workers.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The job satisfaction level of employees is above the middle.

Keywords: Job satisfaction, nurses, hospitals.


İstanbul İli’ndeki Özel Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin İş Tatminleri

Selma Söyük1, Melih Erol2, Metin Ateş3
1İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü
2Özel Akgün Tem Hastanesi
3Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: İş tatmini kavramı pek çok bireysel ve örgütsel sonuca neden olduğu için tüm örgütlerde üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. Personelin küçük bir bölümünün bile iş tatminsizliği yaşaması işlerde olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma kapsamına İstanbul‘da bulunan JCI (Joint Commission International) Kalite Belgesi alan hastaneler alınmıştır ve çalışmayı kabul eden kurumlarda çalışan 662 hemşireye Minesota İş Tatmini Ölçeği uygulanmıştır.
BULGULAR: Çalışma sonucunda hemşirelerin, ortanın üstünde iş tatminine (=3,45±0.591) sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca, çalışanların iş tatminlerinin sosyodemografik özelliklerine göre farklılık gösterdiği (P<0,05) belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışanların iş tatmini düzeyleri ortanın üzerindedir.

Anahtar Kelimeler: İş tatmini, hemşire, hastane


Selma Söyük, Melih Erol, Metin Ateş. Job Satısfactıon Of The Nurses Who Work In Prıvate Hospıtals In Istanbul Cıty. Journal of Health and Nursing Management. 2016; 3(1): 26-36

Corresponding Author: Selma Söyük, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 

LookUs & Online Makale