MAIN PAGE | SOCIETY  | TÜRKÇE
Communication Problems and Expectations Between Nurses and Patients: A Qualitative Study [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(2): 171-180 | DOI: 10.5222/SHYD.2021.79206  

Communication Problems and Expectations Between Nurses and Patients: A Qualitative Study

Esma Gökçe1, Meral Atıcı2, Sevban Arslan3
1Department Of Cardiology, Çukurova University Medical School, Adana, Turkey.
2Cukurova University, Department Of Education Sciences, Adana, Turkey.
3Çukurova University, Faculty Of Health Science, Nursing Department, Adana, Turkey.

Aim: The aim of this research is to determine the ways of communication between nurses and
patients, the relevant problems, and expectations.
Method: The research was carried out within the scope of qualitative research model and
using the case study design. Observation and semi-structured interview methods were used in
the study. In this context, interviews and observations were made with five nurses working in a
university hospital clinic and five inpatients in December 2019. In the analysis of qualitative data
obtained from observations and interviews, themes were created using the content analysis
method.
Results: The research was presented as findings on semi-structured interviews and
observations together with introductory features. Findings obtained as a result of the interviews
were analyzed as two main themes, three subthemes and codes under each subtheme.
Conclusion: To establish a better communication as a result of the research; significant
findings were obtained related to the issues of establishing mutual empathy, increasing the
level of education, taking patient complaints seriously, increasing the number of employees
by improving the technological equipment of institutions, ensuring coordination by creating an
atmosphere of trust, nurses’ doing their job lovingly, gaining therapeutic communication skills,
and especially explaining medical terms in a comprehensible manner.

Keywords: Nursing, Communication Problems, Nurse-Patient Communication


Hemşireler ile Hastalar Arasındaki İletişim Sorunları ve Beklentiler: Nitel Bir Araştırma

Esma Gökçe1, Meral Atıcı2, Sevban Arslan3
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Adana, Türkiye.
2Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, Adana, Türkiye.
3Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Adana, Türkiye.

Amaç: Bu araştırmanın amacı, hemşireler ile hastaların iletişim biçimlerini, sorunlarını ve
beklentilerini belirlemektir.
Yöntem: Araştırma, nitel araştırma yöntemi kapsamında ve durum çalışması deseni
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, gözlem ve yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi
kullanılmıştır. Bu kapsamda, Aralık 2019 tarihinde bir üniversite hastanesi kliniğinde çalışmakta
olan beş hemşire ve yatmakta olan beş hasta ile görüşme ve gözlem yapılmıştır. Gözlem ve
görüşmelerden elde edilen nitel verilerin analizinde, içerik analizi yöntemi kullanılarak temalar
oluşturulmuştur.
Bulgular: Araştırma, tanıtıcı özelliklerle birlikte yarı yapılandırılmış görüşmelere ve gözlemlere
ilişkin bulgular şeklinde sunulmuştur. Görüşmeler sonucunda elde edilen bulgular; iki ana tema,
üç alt tema ve her bir alt temanın altında ise kodları yer alacak şekilde incelenmiştir.
Sonuç: Araştırma sonucunda daha iyi bir iletişim kurmak için karşılıklı empatinin kurulması,
eğitim düzeyinin arttırılması, hasta yakınmalarının dikkate alınması, kurumların teknolojik
donanımlarını geliştirerek çalışan sayısını arttırması, güven ortamı oluşturularak eşgüdüm
ortamının sağlanması, hemşirelerin işlerini severek yapması, terapötik iletişim becerisi
kazandırılması ve özellikle tıbbi terimlerin anlaşılır bir biçimde açıklanması gibi önemli bulgular
elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, İletişim Sorunları, Hemşire-Hasta İletişimi


Esma Gökçe, Meral Atıcı, Sevban Arslan. Communication Problems and Expectations Between Nurses and Patients: A Qualitative Study. Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(2): 171-180

Corresponding Author: Esma Gökçe, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 

LookUs & Online Makale