MAIN PAGE | SOCIETY  | TÜRKÇE
The Thoughts of Nurses About Leadership Status of Their Clinical Head Nurses In A University Hospital [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2016; 3(3): 152-157 | DOI: 10.5222/SHYD.2016.152  

The Thoughts of Nurses About Leadership Status of Their Clinical Head Nurses In A University Hospital

Deniz Gür1, Ülkü Baykal2
1Department Of Child Health and Disease, Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
2Department Of Nursing Administration, Istanbul University Florence Nightingale Faculty Of Nursing, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The study was conducted in a university hospital to determine the leadership style of clinical head nurses and the opinion of service nurses about leadership style of their clinical head nurses.
METHODS: The research was carried out as a descriptive and comperative study which took place over the period June 2013-January 2014 at a university hospital with a sampling of 25 head nurses and their 225 subordinate nursing staff. “Task and People Oriented Questionnaire” wa tested its validity and reliability by Comert (1999) for managers and their subordinates was used a data collection tool. The questionnaire contained 35 questions and sucored with quinary Likert. The questionnaires were distributed in closed envelopes and collected back in the same way. The data obtained was statistically analyzed with Mann-Whiney U, Kruskal-Wallis, Chi Square tests.
RESULTS: The relationship oriented leadership average scores (6,71±2,95 for clinical head nurses and 5,68±3,13 for service nurses) indicate that results are close to the low level for relationship oriented leadership. The task oriented leadership average scores (11,50±2,82 for clinical head nurses and 10,41±3,38 for service nurses) indicate that results are middle close to the level for task oriented leadership.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was determined that the relationship oriented leadership style of clinical head nurses is low and the task oriented leadership style of clinical head nurses is moerate. Clinical head nurses exhibited behavior of relationship oriented leadership parallel to their education level.

Keywords: Leadership, leadership style, clinical head nurse, service nurse.


Bir Üniversite Hastanesinde Görevli Hemşirelerin Sorumlu Hemşirelerinin Liderlik Tarzlarına İlişkin Görüşleri

Deniz Gür1, Ülkü Baykal2
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırma; bir üniversite hastanesinde görevli servis sorumlu hemşirelerinin kendi liderlik tarzları ile astlarının onların liderlik tarzlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, tanımlayıcı ve karşılaştırmalı çalışma olarak; Haziran 2013-Ocak 2014 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinin 25 biriminde görevli sorumlu hemşireler ile bunlara bağlı çalışan 225 hemşirenin örnekleme alınmasıyla gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak geçerlilik-güvenirliliği Cömert (1999) tarafından yapılan “Liderlik Yönelim Anketi” hemşireler ve sorumlular için ayrı ayrı hazırlanarak kullanılmıştır. Anketler kapalı zarf sistemiyle dağıtılıp, aynı yöntemle toplanmıştır. Verilerin analizinde Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis, Chi Square Testleri kullanılmıştır.
BULGULAR: Ölçeğin ilişkiye yönelik puan ortalamasının sorumlu hemşirelerde 6,71± 2,95, servis hemşirelerinde 5,68±3,13 olarak belirlenmesi, bu boyutta düşük düzeye yakın liderlik sergilendiğini göstermiştir. Göreve yönelik liderlik puan ortalamasının sorumlu hemşirelerde 11,50±2,82, servis hemşirelerinde 10,41±3,38 olarak belirlenmesi de orta düzey göreve yönelik liderlik tarzının sergilendiğini göstermiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sorumlu hemşirelerin ilişkiye yönelik liderlik tarzının düşük düzeyde, göreve yönelik liderlik tarzının orta düzeyde olduğu ve servis hemşirelerinin de yöneticilerini bu yönde algıladıkları saptanmıştır. Sorumlu hemşirelerin eğitim düzeyleri yükseldikçe ilişkiye yönelik liderlik tarzı sergilediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Liderlik, liderlik tarzı, sorumlu hemşire, hemşire.


Deniz Gür, Ülkü Baykal. The Thoughts of Nurses About Leadership Status of Their Clinical Head Nurses In A University Hospital. Journal of Health and Nursing Management. 2016; 3(3): 152-157

Corresponding Author: Deniz Gür, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 

LookUs & Online Makale