MAIN PAGE | SOCIETY  | TÜRKÇE
Ethical Leadership Behavior of Managers’ and Nurses’ Perceptions of Organizational Justice [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(1): 31-41 | DOI: 10.5222/SHYD.2021.64326  

Ethical Leadership Behavior of Managers’ and Nurses’ Perceptions of Organizational Justice

Gözde Çitak1, Burcu Bayrak Kahraman2
1Gazi University Health Research And Application Center Cardiovascular Intensive Care Unit
2Bilecik Şeyh Edebali University, Faculty Of Health Sciences, Department Of Nursing

INTRODUCTION: The study was carried out in order to determine the ethical leadership behaviors of managers and the perceptions of nurses related to organizational justice.
METHODS: The universe of this descriptive research was composed of 177 nurses, who were working in a University Hospital. Data were collected through Sociodemographic question form, Ethical Leadership Scale and Organizational Justice Perception Scale. Data, frequency,
percentage, arithmetic mean and standard deviation were evaluated with Mann- Whitney U test, Kruskal -Wallis-H test and Spearman correlation analysis.
RESULTS: According to the results, the average scores of ethical leadership scale and Organizational Justice Perception Scale of the responsible nurses were significantly higher than the clinical nurses (p<0,05). There was a statistically significanty moderate and positive correlation between nurses’ average scores of Organizational Justice Perception Scale and Ethical Leadership Scale (r=0,645, p<0,05)
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the study, it was concluded that the nurses found their managers ethical leadership behaviors at a medium level and that nurses’ perceptions of organizational justice are at a moderate level.

Keywords: Nursing, ethic, leadership, organızatıonal justice.


Yöneticilerin Etik Liderlik Davranışları ve Hemşirelerin Örgütsel Adalet Algıları

Gözde Çitak1, Burcu Bayrak Kahraman2
1Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma Ve Uygulama Merkezi Kalp Damar Yoğun Bakım Ünitesi
2Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, yönetici hemşirelerin etik liderlik davranışları ve hemşirelerin örgütsel adalet algılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma, bir üniversite hastanesinde görev yapmakta olan 177 hemşire ile yapılmıştır. Verilerin toplanmasında, sosyodemografik soru formu, “Etik Liderlik Ölçeği ve Örgütsel Adalet Algısı Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler, frekans-yüzde, aritmetik ortalama
ve standart sapma, Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis-H testi ve Spearman Korelasyon analizleri ile değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Sorumlu hemşirelerin Etik Liderlik Ölçeği ve Örgütsel Adalet Algısı Ölçeği ortalama puanlarının klinik hemşirelerine göre anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır (p<0,05). Hemşirelerin her iki ölçekten aldıkları ortalama puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı orta
düzey pozitif bir ilişki bulunmuştur (r=0,645, p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmada hemşirelerin, yöneticilerinin etik liderlik davranışlarını orta düzeyde buldukları ve hemşirelerin örgütsel adalet algılarının orta düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, etik, liderlik, örgütsel adalet.


Gözde Çitak, Burcu Bayrak Kahraman. Ethical Leadership Behavior of Managers’ and Nurses’ Perceptions of Organizational Justice. Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(1): 31-41

Corresponding Author: Burcu Bayrak Kahraman, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2014 SHYD. Journal of Health and Nursing Management, All rights reserved.

LookUs & Online Makale