MAIN PAGE | SOCIETY  | TÜRKÇE
The Relationship Between Moral Sensitivity Levels and Professional Values of Nursing Students [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2018; 5(3): 147-154 | DOI: 10.5222/SHYD.2018.147  

The Relationship Between Moral Sensitivity Levels and Professional Values of Nursing Students

Eylem Paslı Gürdoğan, Berna Aksoy, Ezgi Kınıcı
Trakya University, Faculty Of Health Science, Nursing Department

INTRODUCTION: This study was conducted to determine the level of moral sensitivity and opinions about importance of provessional values of nursing students and to investigate the relationship between them.
METHODS: This descriptive study's universe consisted of first, second, third, and fourth grade students (N=512) who read the Nursing Department of Health Sciences Faculty of a state university. Students (n=334) who voluntarily accepted to participate constituted the sample of the study. Data were collected with a questionnaire form consist of questions about the socio-demographic characteristics of students and perceptions of the importance of professional values and the Moral Sensitivity Questionnaire.
RESULTS: The average age of the students was 20.5±1.57 and 34.7% of them was the first class student. 69.8% of the students voluntarily selected the profession, and 54.5% faced ethical dilemmas during clinical practice. The total score of the moral sensitivity questionnaire was 76±16.05 and there was a statistically significant difference between gender and grades of the students (p<0.05). The first three professional values that students consider to be extremely important were accuracy (58.4%), equality (57.5%) and freedom (53.6%). There was a statistically significant difference between importance of the aesthetic value and moral sensitivity scale scores of student’s. (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Nursing students have a high moral sensitivity and they they give a high degree of importance to professional values such as accuracy, equality and freedom.

Keywords: Moral sensitivity, professional values, nursing student


Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Duyarlılık Düzeyleri ve Mesleki Değerler ile İlişkisi

Eylem Paslı Gürdoğan, Berna Aksoy, Ezgi Kınıcı
Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin etik duyarlılık düzeyleri ile mesleki değerlerin önemine ilişkin görüşlerini belirlemek ve aralarındaki ilişkiyi incelenmek amacıyla yürütüldü.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı nitelikteki araştırmanın evrenini bir devlet üniversitesinin Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünde okuyan birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri (N=512) oluşturdu. Araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 334 öğrenci çalışmanın örneklemini oluşturdu. Veriler öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini ve mesleki değerlerin önemine ilişkin algılarını içeren sorulardan oluşan anket formu ve Ahlaki Duyarlılık Anketi kullanılarak toplandı.
BULGULAR: Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20,5±1,57 olup, %34,7’si birinci sınıf öğrencisidir. Öğrencilerin %69,8’inin mesleği isteyerek seçmiş, %54,5’i klinik uygulamalar sırasında etik ikilem ile karşılaşmıştır. Öğrencilerin ahlaki duyarlılık anketi toplam puan ortalaması 76 ±16,05’olup, ölçekten aldıkları puanlar öğrencilerin cinsiyeti ve sınıfına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir (p<0,05). Öğrencilerin son derece önemli olduğunu düşündükleri ilk üç mesleki değer sırasıyla doğruluk (%58,4), eşitlik (%57,5) ve özgürlüktü (%53,6). Öğrencilerin estetik değerine verdikleri önem derecesi ile ahlaki duyarlılık anketi puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardı (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşirelik öğrencilerinin etik duyarlılıkları yüksek olup, doğruluk, eşitlik ve özgürlük gibi mesleki değerlere yüksek düzeyde önem vermektedirler.

Anahtar Kelimeler: Etik duyarlılık, mesleki değer, öğrenci hemşire


Eylem Paslı Gürdoğan, Berna Aksoy, Ezgi Kınıcı. The Relationship Between Moral Sensitivity Levels and Professional Values of Nursing Students. Journal of Health and Nursing Management. 2018; 5(3): 147-154

Corresponding Author: Eylem Paslı Gürdoğan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 

LookUs & Online Makale