MAIN PAGE | SOCIETY  | TÜRKÇE
Health Management Students' Levels Of Critical Thinking, Submissive Behavior And Autonomy Levels [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2016; 3(1): 8-17 | DOI: 10.5222/SHYD.2016.008  

Health Management Students' Levels Of Critical Thinking, Submissive Behavior And Autonomy Levels

Hatice ULUSOY, Nurperihan TOSUN, Jebagı Canberk AYDIN
University Of Cumhuriyet, Faculty Of Health Sciences, Health Management Departmant, Sivas

INTRODUCTION: The aim of this descriptive study is to identify health management students' level of critical thinking, submissive behavior and autonomy levels.
METHODS: The California Critical Thinking Disposition Inventory, Submissive Behavior Scale and Autonomy sub scale of the Sociotropy/Autonomy Scale were used for data collection. In this descriptive study, sample was consisted of all the students at the Department of Health Management (N=230). Data were collected between February 18-22, 2013. In the analysis, frequency, percentage, Anova and correlation tests were used.
RESULTS: Mean age of 219 students was 21,12. 27,4 % of their mothers were illiterate, 27,4% of their mothers were illiterate Total mean score of the CCTDI, Submissive Behavior and Autonomy were X=213,11±21,62; X=36,04±8,40 78,96±15,19 respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Female students’ and 4th grade students’ level of submissive behavior were lower than the other groups (p<0,05). The level of critical thinking were found to be low, and autonomy level above the moderate and submissive behavior was moderate.

Keywords: critical thinking, submissive behavior, autonomy, health management student's


Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme, Boyun Eğici Davranışlar Ve Otonomi Düzeyleri

Hatice ULUSOY, Nurperihan TOSUN, Jebagı Canberk AYDIN
Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Sivas

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma sağlık yönetimi öğrencilerinin eleştirel düşünme, boyun eğici davranışlar ve otonomi düzeylerini incelemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı olarak planlanan çalışmanın verileri Kaliforniya Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ölçeği, Boyun Eğici Davranışlar Ölçeği ve Sosyotropi-Otonomi ölçeğinin otonomi alt boyutu kullanılarak toplanmıştır. Evren ve örneklemi Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümündeki tüm öğrenciler (N=230) oluşturmuştur. 18-22 Şubat 2013 tarihlerinde toplanan veriler SPSS 14 programı ile analiz edilmiş ve frekans, yüzdelikler, Anova ve Korelasyon testleri kullanılmıştır.
BULGULAR: Çalışmaya katılan 219 öğrencinin yaş ortalaması 21,12 olup, %27,4’ünün annesinin okuryazar olmadığı, %47,5’inin üniversiteden önce ilçe veya köyde yaşadığı saptanmıştır. Öğrencilerin eleştirel düşünme puan ortalaması X=213,11±21,62; boyun eğici davranışlar puan ortalaması X=36,04±8,40 ve otonomi düzeyi puan ortalaması 78,96±15,19 olarak bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmada sınıf arttıkça eleştirel düşünme puan ortalamalarının arttığı (p<0,05), Dördüncü sınıfların ve kız öğrencilerin boyun eğici puan ortalamalarının daha düşük olduğu saptanmıştır (p<0,05). Öğrencilerin eleştirel düşünme düzeyleri düşük, otonomi düzeyi orta düzeyin üzerinde, boyun eğici davranışları orta düzeydedir.

Anahtar Kelimeler: eleştirel düşünme, boyun eğici davranış, otonomi, sağlık yönetimi öğrencisi


Hatice ULUSOY, Nurperihan TOSUN, Jebagı Canberk AYDIN. Health Management Students' Levels Of Critical Thinking, Submissive Behavior And Autonomy Levels. Journal of Health and Nursing Management. 2016; 3(1): 8-17

Corresponding Author: Nurperihan TOSUN, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 

LookUs & Online Makale