MAIN PAGE | SOCIETY  | TÜRKÇE
Examining the Relationship Between Organizational Cynicism and Organizational Commitment Levels of Nurses [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(2): 148-159 | DOI: 10.5222/SHYD.2021.50103  

Examining the Relationship Between Organizational Cynicism and Organizational Commitment Levels of Nurses

Emel Şeker1, Serap Torun2
1Primary Care Examination Center, National Defense Department, Adana, Turkey
2Institute Of Health Sciences, Çukurova University, Adana, Turkey

Aim: This research was conducted to determine the relationship between organizational cynicism
and organizational commitment of the nurses
Method: This study was conducted in a descriptive -correlational design. “Personal Information
Form, Organizational Cynicism Scale (OCS) and Organizational Commitment Questionnaire (OCQ)”
were used as the data collection tools. The research was conducted by the researcher by applying
a questionnaire to 280 nurses working in state hospitals. Data were analysed using SPSS 23.0
package program, independent Student’s t-test, One-Way ANOVA, Mann- Whitney U, Kruskal-
Wallis, Pearson and Spearman correlation tests.
Results: It was determined that there was a significant difference as a result of the comparisons
made with the variables of nurses’ feeling comfortable in their workplaces, the unit in which they
were working and their feeling of belonging to their workplace (p<,05). The mean total score of
the Organizational Cynicism scale was 37.98±10.71, and the Organizational Commitment scale
was 52.60±8.40. A relationship was determined between the organizational cynicism scale total
score and affective, continuance and normative commitment subdimensiions in the organizational
commitment scale.
Conclusion: The results of the study revealed that nurses who were feeling comfortable in their
workplaces and had feeling of belonging to their workplaces had lower levels of organizational
cynicism, while nurses who were working in the intensive care units had higher levels of organizational
cynicism. The organizational commitment levels of the nurses working in the operating room, feeling
comfortable in their workplaces, and feeling of belonging to their workplaces were relatively higher.
A negative relationship was found between the organizational cynicism scale total score and affective
and continuance commitment subscales. On the other hand, a weak positive relationship was found
between the organizational cynicism scale total score and normative commitment.

Keywords: Nurse, Organizational commitment, Organizational Cynicism


Hemşirelerin Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi*

Emel Şeker1, Serap Torun2
1Milli Savunma Bakanlığı, Birinci Basamak Muayene Merkezi, Adana
2Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı, Adana

Amaç: Bu araştırma, hemşirelerin örgütsel sinizm ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin
belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tasarımda gerçekleştirilen çalışmada, veri toplama aracı olarak
“Kişisel Bilgi Formu, Örgütsel Sinizm ölçeği ve Örgütsel Bağlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma,
araştırmacı tarafından devlet hastanelerinde çalışan 280 hemşireye anket uygulanarak yürütülmüştür.
Veriler SPSS 23.0 paket programı kullanılarak, bağımsız student t-testi, One-Way ANOVA, Mann
Whitney U, Kruskal Wallis, Pearson ve Spearman korelasyon testleriyle analiz edilmiştir.
Bulgular: Hemşirelerin kendilerini iş yerinde rahat hissetme, çalışılan birim ve kendilerini iş yerine
ait hissetme değişkenleriyle yapılan karşılaştırmalarda anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir
(p<,05). Örgütsel Sinizm Ölçeği toplam puan ortalaması 37,98±10,71, Örgütsel Bağlılık Ölçeği’nin ise
52,60±8,40 olduğu saptanmıştır. Örgütsel sinizm ölçek toplamıyla örgütsel bağlılık ölçeği duygusal,
devam ve normatif bağlılık arasında olumlu yönde zayıf ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
Sonuç: Çalışmanın sonucunda; iş yerinde kendini rahat ve kendini iş yerine ait hisseden hemşirelerin
daha düşük, yoğun bakımda çalışan hemşirelerin daha yüksek örgütsel sinizm düzeyine sahip
oldukları saptanmıştır. Ameliyathanede çalışan, kendini iş yerinde rahat ve kendini iş yerine ait
hisseden hemşirelerin örgütsel bağlılık düzeyleri daha yüksek bulunmuştur. Örgütsel sinizm ölçek
toplamıyla duygusal ve devam bağlılığı alt ölçek boyutları arasında negatif, normatif bağlılıkla olumlu
yönde zayıf bir ilişki saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, Örgütsel bağlılık, Örgütsel sinizm


Emel Şeker, Serap Torun. Examining the Relationship Between Organizational Cynicism and Organizational Commitment Levels of Nurses. Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(2): 148-159

Corresponding Author: Emel Şeker, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 

LookUs & Online Makale