MAIN PAGE | SOCIETY  | TÜRKÇE
Care Satisfaction And Training Requirements In Patient With Chronic Disease [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2019; 6(1): 22-28 | DOI: 10.5222/SHYD.2019.39200  

Care Satisfaction And Training Requirements In Patient With Chronic Disease

Melike Demir Doğan, Şadiye Çadırlı, Merve Paçaçı, Yusuf Arslan
Gümüşhane University, Faculty of Health Sciences, Turkey

INTRODUCTION: The purpose of this cross-sectional study is; the level of satisfaction with the chronic illness of the individuals with chronic illnesses, the determination of the education subjects they need and the effect of the education needs on the care satisfaction.
METHODS: A sample of 142 patients who lived in internal and surgical clinics between May 2017 and September 2017, and who agreed to participate in the study and were 18 years of age or older, had no communication problems. It was gathered from the patients who agreed to participate in the study through the face-to-face interview method. Data were collected using the personal information form, the Chronic Illness Care Assessment Scale and the Patient Learning Needs Scale.
RESULTS: The mean score of the chronic care assessment scale in our study was found to be 3.16 ± 0.89. In our study, it was determined that the average score of the learning needs scale was 193.21 ± 40.68. When the significance levels of the subscales were examined, it was determined that the highest significance score belonged to the subscales of drugs (4.20) and that the lowest significance score belongs to the emotional feelings (3.49) subscales. There was a significant relationship between medication sub-dimension and working status (t = -2,27; p = 0,02). In the marital status, it was determined that the significance of HRQOL significantly correlated with the emotional state (t = -2,88; p = 0,005) and skin care (t = -2,48; p = 0,01) subscales.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result of this study; it was observed that as the level of satisfaction of the educational needs of the patients increased, the satisfaction of care increased too.

Keywords: Chronic Illness, Care Satisfaction, Learning Need


Kronik Hastalığı Olan Bireylerin Bakim Memnuniyeti Ve Eğitim Gereksinimleri

Melike Demir Doğan, Şadiye Çadırlı, Merve Paçaçı, Yusuf Arslan
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu kesitsel çalışmanın amacı; kronik hastalığı olan bireylerin verilen kronik hastalık bakımından memnuniyet düzeylerini, ihtiyaç duydukları eğitim konularını belirlemek ve eğitimin ihtiyacının karşılanmasının bakım memnuniyeti üzerine etkisini belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada örneklemeye gidilmemiş olup Mayıs 2017 ve Eylül 2017 tarihleri arasında dahili ve cerrahi kliniklerinde yatan, çalışmaya katılmayı kabul eden, 18 yaş üstü, herhangi bir iletişim problemi olmayan 142 hasta örnekleme dahil edilmiştir. Çalışmada veriler yüz yüze görüşme yöntemi ile çalışmaya katılmayı kabul eden hastalardan toplandı. Veriler kişisel bilgi formu, Kronik Hastalık Bakımını Değerlendirme Ölçeği ve Hasta Öğrenim Gereksinimleri ölçeği ile toplandı.
BULGULAR: Çalışmamızda kronik bakım değerlendirme ölçeğinden alınan ortalama puanının 3,16±0,89 olduğu belirlendi. Çalışmamızda öğrenim gereksinimleri ölçeğinden alınan puan ortalamasının 193,21±40,68 olduğu belirlendi. Hastaların HÖGÖ alt gruplarından aldıkları önemlilik düzeyleri incelendiğinde, en yüksek önemlilik düzeyi puanının ilaçlar (4,20) alt boyutlarına ait olduğu ve en düşük önemlilik düzeyi puanının duruma ilişkin duygular (3,49) alt boyutlarına ait olduğu saptandı. Çalışmamızda HÖGÖ ilaçlar alt boyutu ile çalışma durumu arasında anlamlı ilişki saptandı (t=-2,27; p=0,02). Medeni durumla HÖGÖ önemlilik bölümünün duruma ilişkin duygular (t=-2,88; p=0,005), cilt bakımı (t=-2,48; p=0,01) alt boyutlarıyla anlamlı ilişki olduğu belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmanın sonucunda; hastaların eğitim gereksinimlerinin karşılanma düzeyi arttıkça bakım memnuniyetlerinin de arttığı görüldü.

Anahtar Kelimeler: Kronik Hastalık, Bakım Memnuniyeti, Öğrenim Gereksinimi


Melike Demir Doğan, Şadiye Çadırlı, Merve Paçaçı, Yusuf Arslan. Care Satisfaction And Training Requirements In Patient With Chronic Disease. Journal of Health and Nursing Management. 2019; 6(1): 22-28

Corresponding Author: Melike Demir Doğan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 

LookUs & Online Makale