MAIN PAGE | SOCIETY  | TÜRKÇE
Nurse Managers’ Perceived Sources of Power: A Scale Development Study [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2019; 6(1): 1-10 | DOI: 10.5222/SHYD.2019.38039  

Nurse Managers’ Perceived Sources of Power: A Scale Development Study

Ayşe Karadaş1, Aytolan Yıldırım2
1Balıkesir University Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Balıkesir
2Istanbul University Florence Nightingale Faculty of Nursing, Nursing Administration Department, Istanbul

INTRODUCTION: This study was carried to develop a measurement tool to determine nurse managers’ perceived sources of power.
METHODS: A 5-point Likert-type draft scale consisting of 68 items and 5 sub-dimensions (charismatic, coercive, reward, legitimate and expert power) developed by the researcher in line with the literature was used to collect the study data. The draft scale was submitted to experts for evaluation, and after their evaluation, the 42-item draft scale was used as a data collection tool. The draft scale was administered to 546 volunteer nurses working at a university hospital and three hospitals affiliated to the Republic of Turkey Ministry of Health in Kocaeli, a province located at the easternmost end of the Marmara Sea. The data were analyzed with the SPSS 21 and Lisrel 8.51 package programs.
RESULTS: The five-factor structure of the scale was confirmed with the confirmatory factor analysis performed in line with the validity and reliability studies. Based on the results of the analysis, the Nurse Managers’ Perceived Power Scale consisted of 5 subscales (charismatic, coercive, reward, legitimate and expert power) and 35 items. The Content Validity Index of the scale items ranged between 0.88 and 1.00, factor loads ranged between 0.31 and 0.88, item-total correlations ranged between 0.32 and 0.83, and Cronbach’s Alpha reliability coefficients of the subscales ranged between 0.77 and 0.93.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result of the validity and reliability analysis of the Nurse Managers’ Perceived Power Scale, it was determined that it could be used as a valid and reliable scale in the nurse population.

Keywords: Nurse manager, power, sources of power, scale development, validity, reliability.


Yönetici Hemşirelerde Algılanan Güç Kaynağı: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Ayşe Karadaş1, Aytolan Yıldırım2
1Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Balıkesir
2İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, hemşirelerin yönetici hemşirelerinde algıladıkları güç kaynaklarını belirlemeye yönelik bir ölçme aracı geliştirme amacıyla gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından literatür doğrultusunda 5’li likert tipi şeklinde hazırlanan 68 madde ve 5 alt boyuttan (karizmatik, zorlayıcı, ödüllendirme, yasal ve uzmanlık) oluşan taslak ölçek kullanılmıştır. Taslak ölçek uzman görüşlerinin değerlendirilmesine sunulmuş ve değerlendirme sonucunda 42 maddelik taslak ölçek veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Taslak ölçek Kocaeli İli’nde yer alan bir üniversite, üç Sağlık Bakanlığı hastanesinde görev yapan 546 gönüllü hemşireye uygulanmıştır. Veriler SPSS 21 ve Lisrel 8.51 paket programları aracılığıyla analiz edilmiştir.
BULGULAR: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları doğrultusunda doğrulayıcı faktör analizi yapılarak tasarlanan beş faktörlü ölçek yapısı doğrulanmıştır. Elde edilen analiz sonuçlarına göre Yönetici Hemşirelerde Algılanan Güç Kaynağı Ölçeği 5 alt boyut (karizmatik güç, zorlayıcı güç, yasal güç, ödüllendirme gücü ve uzmanlık gücü) ve 35 maddeden oluşmuştur. Ölçek maddelerinin kapsam geçerlik indeksi 0,88-1,00; faktör yükleri 0,31-0,88; madde toplam puan korelasyonları 0,31-0,83 ve alt boyutların Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0,77-0,93 arasındadır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yönetici Hemşirelerde Algılanan Güç Kaynağı Ölçeği’nin yapılan geçerlik ve güvenirlik analizleri sonucunda, hemşirelik grubunda geçerli ve güvenilir bir ölçek olarak kullanılabileceği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yönetici hemşire, güç, güç kaynakları, ölçek geliştirme, geçerlik güvenirlik.


Ayşe Karadaş, Aytolan Yıldırım. Nurse Managers’ Perceived Sources of Power: A Scale Development Study. Journal of Health and Nursing Management. 2019; 6(1): 1-10

Corresponding Author: Ayşe Karadaş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 

LookUs & Online Makale