MAIN PAGE | SOCIETY  | TÜRKÇE
Investigation of nurses’ individual and professional autonomy [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2019; 6(2): 141-152 | DOI: 10.5222/SHYD.2019.36036  

Investigation of nurses’ individual and professional autonomy

Esra Erikmen1, Fahriye Vatan2
1University Of Health Sciences İzmir Bozyaka Education And Research Hospital, İzmir
2Ege University Nursing Faculty, Nursing Administration Departement, İzmir

INTRODUCTION: In nursing, autonomy refers to the followings, ability to make desicions on nursing, being in dependent whitin his/her own practices, freedom of acting in line with binding desicions. The study was carried out to determine how nurses perceived individual and professional autonomy levels and to examine the factors affecting autonomy in nurses.

METHODS: The descriptive study was carried out with 214 nurses who volunteered to participate in a research and training hospital. Data were collected with the Individual Questionnaire, Sociotropy- Autonomy Scale and Nursing Activity Scale. In the analysis of data, number and percentage distributions, mean score, Spearman’s, Kruskal-Wallis, and Mann-Whitney U Test were used.
RESULTS: The mean score for “Sociotropy” subscale of Sociotropy Autonomy Scale was 64.43 ± 15.72; for the “Autonomy” subscale was 81.31 ± 14.41 and the mean score for the Nursing Activity Scale was 176,15. The correlation between marital status, age and sociotropy is statictically significant (p<0.05). A significant relationship was found between the mean score of “Freedom” and “Preference for Solitude” subscale and the working years (p<0.05). The correlation between educational status and Nursing Activity Scale is statictically significant (p<0.05). There was a positive correlation between Sociotropy Autonomy Scale and Nursing Activity Scale.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The sociotropic and autonomic personality traits of the nurses who participated in the study were mid-level. According to the Nursing Activity Scale, nurses' professional autonomy was found to be moderate. Also; it is concluded that there is a positive relationship between Individual Autonomy and Professioanal Autonomy.

Keywords: Autonomy, Autonomy in Nursing, Professionalism, Decision Making


Hemşirelerin bireysel ve mesleki otonomilerinin incelenmesi

Esra Erikmen1, Fahriye Vatan2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir
2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Hemşirelikte otonomi, hemşirelerin çalışma ortamlarında kendilerinin kontrolü ve kendilerini düzenlemeleridir. Ayrıca, bakım için hemşirelik kararlarını verme yeteneği ve bireyin kendi uygulamaları içindeki bağımsızlığı olarak ifade edilebilmektedir.Araştırma, hemşirelerin bireysel ve mesleki otonomi düzeylerini nasıl algıladıklarının belirlenmesi ve hemşirelerde otonomiyi etkileyen faktörlerin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı olarak planlanan araştırma, bir eğitim araştırma hastanesinde araştırmaya katılmaya gönüllü olan 214 hemşire ile yürütülmüştür. Araştırma verileri “Bireysel Soru Formu”, “Sosyotropi Otonomi Ölçeği” ve “Hemşirelik Aktivite Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerinin analizinde, sayı ve yüzde dağılımları, puan ortalaması, Spearman Korelasyon testi, Kruskall-Wallis ve Mann-Whitney U Testi kullanılmıştır.
BULGULAR: Sosyotropi Otonomi Ölçeği’nin “Sosyotropi” alt ölçeği için puan ortalaması 64,43±15,72; “Otonomi” alt ölçeği için 81,31±14,41 ve Hemşirelik Aktivite Ölçeği’ne ilişkin genel puan ortalaması 176,15 olarak saptanmıştır. Hemşirelerin Sosyotropi Otonomi Ölçeği “Sosyotropi” alt ölçek puan ortalaması ile medeni durumları, yaş grupları; “Özgürlük” ve “Yalnızlıktan Hoşlanma” alt boyutu puan ortalaması ile çalışma yılları arasında anlamlı düzeyde ilişki saptanmıştır (p<0,05). Hemşirelik Aktivite Ölçeği puan ortalaması ile hemşirelerin eğitim durumları arasında anlamlı düzeyde ilişki saptanmıştır (p<0,05). Sosyotropi Otonomi Ölçeği ve Hemşirelik Aktivite Ölçeği arasında pozitif yönde ilişki saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmaya katılan hemşirelerin sosyotropik ve otonomik kişilik özelliklerinin orta düzeyde olduğu, Hemşirelik Aktivite Ölçeği değerlendirmesine göre, hemşirelerin mesleki otonomilerinin orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Ayrıca hemşirelerin bireysel otonomileri ile mesleki otonomileri arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Otonomi, Hemşirelikte Otonomi, Profesyonellik, Karar Verme


Esra Erikmen, Fahriye Vatan. Investigation of nurses’ individual and professional autonomy. Journal of Health and Nursing Management. 2019; 6(2): 141-152

Corresponding Author: Fahriye Vatan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 

LookUs & Online Makale