MAIN PAGE | SOCIETY  | TÜRKÇE
Qualitative Analysis of Knowledge of Manager Nurses about Restraint Practices [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2018; 5(3): 172-178 | DOI: 10.5222/SHYD.2018.172  

Qualitative Analysis of Knowledge of Manager Nurses about Restraint Practices

Türkan Karaca1, Semiha Aydın Özkan2
1Adıyaman University Health School, Department of Nursing, Adıyaman
2Adıyaman University Health School, Department of Midwifery, Adıyaman

INTRODUCTION: This study was conducted to evaluate the knowledge of manager service/ICU nurses about physical and chemical restraint practices.
METHODS: In this study, a descriptive phenomenological method was used based on the concept of "restraint". The concept of restraint was considered as physical restraint and chemical restraint. The study was conducted with general service/ıntensive care units manager nurses at a Research Hospital. The analysis of the data was done in 4 steps using Giorgi's (1997a; 2000b) phenomenological method analysis.
RESULTS: The average age of the manager nurses was 32,57 ± 6,36 and the average of the total working years was 9,73 ± 6,18. According to the expressions of the manager nurses, two hours, benefit, patient safety, fastening, doctor-nurse, verbal and written permission, speaking and helping themes were appeared.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, it was determined that manager nurses stated that they used restraints by reasons such as not harming the patient, benefiting, patient safety. It should not be forgotten that despite the fact that the restraint procedure is for the benefit of the patient, this procedure restricts the patient's freedom and has complications that may reach to death.

Keywords: Physical restraint, Chemical restraint, Manager nurse


Sorumlu Hemşirelerin Tespit Uygulamalarına Yönelik Bilgilerinin Kalitatif Araştırma Yöntemiyle İncelenmesi

Türkan Karaca1, Semiha Aydın Özkan2
1Adıyaman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Adıyaman
2Adıyaman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Ebelik Bölümü, Adıyaman

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, servis/yoğun bakım sorumlu hemşirelerin fiziksel ve kimyasal tespit uygulamalarına ilişkin bilgilerinin değerlendirilmesi amacıyla yapıdı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada, “tespit” kavramı merkez alınarak tanımlayıcı fenomenolojik bir yöntem kullanıldı. Tespit kavramı fiziksel tespit ve kimyasal tespit olarak ele alındı. Çalışma bir Eğitim Araştırma Hastanesi’nin Servis ve Yoğun Bakım Sorumlu hemşireleri ile yürütüldü. Verilerin analizi Giorgi’nin (1997a; 2000b) fenomenolojik yöntem analizi kullanılarak 4 aşamada yapıldı.
BULGULAR: Sorumlu hemşirelerin yaş ortalaması 32,57±6,36, toplam çalışma yılı ortalaması 9,73±6,18’dır. Sorumlu hemşirelerin ifadelerine göre zarar vermeme, yarar sağlama, hasta güvenliği, bağlama, doktor- hemşire, sözlü ve yazılı onam, konuşma ve yardım alma, iki saat temaları ortaya çıkmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada sorumlu hemşirelerin hastalara zarar vermeme, yarar sağlama, hasta güvenliği gibi nedenlerle tespit uygulanabileceğini belirttikleri saptanmıştır. Tespit uygulamasının hasta yararına yapılan bir işlem olmasına rağmen, bu işlemin hastanın özgürlüğünü kısıtladığı ve ölüme kadar varabilen komplikasyonlarının olduğu unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Fiziksel tespit, Kimyasal tespit, Sorumlu hemşire.


Türkan Karaca, Semiha Aydın Özkan. Qualitative Analysis of Knowledge of Manager Nurses about Restraint Practices. Journal of Health and Nursing Management. 2018; 5(3): 172-178

Corresponding Author: Semiha Aydın Özkan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 

LookUs & Online Makale