MAIN PAGE | SOCIETY  | TÜRKÇE
Determining the Professional Values of Nurses [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(2): 192-202 | DOI: 10.5222/SHYD.2021.28290  

Determining the Professional Values of Nurses

Ömer Uslu1, Mehtap Kizilkaya2
1Istanbul Health Directorate Bagcilar Training and Research Hospital
2Aydın Adnan Menderes University, Faculty of Nursing, Department of Mental Health and Disease Nursing

Aim: The aim of this study is to determine the professional values of nurses.
Method: The research was carried out with 257 nurses working in a Training and Research
hospital affiliated to the Ministry of Health in Istanbul province. Data of the descriptive and
cross-sectional study were collected with the socio-demographic data form and the Nurses’
Professional Values Scale, and evaluated with the SPSS 21.0 program. Percentage, mean,
independent groups t-test and Kruskal-Wallis test were used to analyze the collected data.
Results: The general point average of the participating nurses on the Nurses’ Professional
Values Scale was 124.49 ± 16.80. A statistically significant difference was found between the
nurses ‘gender, education levels, the unit they work in, the number of patients being cared for,
the status of following scientific publications, participating in scientific activities and the overall
score of the Nurses’ Professional Values Scale (p <0.05). Nurses who stated that they always
followed scientific publications and indicated that they always participated in scientific activities
had higher professional values.
Conclusion: It can be stated that nurses have higher scores in terms of professional values,
but there is a need for institutional support both in the education process, in maintaining
professional values after graduation, in keeping up with scientific publications and participating
in scientific activities.
Keywords: Profession, pr

Keywords: Profession, professionalism, nursing.


Hemşirelerin Profesyonel Değerlerinin Belirlenmesi

Ömer Uslu1, Mehtap Kizilkaya2
1İstanbul Sağlık Müdürlüğü Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı

Amaç: Bu çalışmanın amacı, hemşirelerin profesyonel değerlerini belirlemektir.
Yöntem: Araştırma, İstanbul ilinde bulunan Sağlık Bakanlığına bağlı bir eğitim ve araştırma
hastanesinde görev yapan 257 hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Tanımlayıcı ve kesitsel nitelikte
yapılan çalışmanın verileri tanıtıcı bilgi formu ve “Hemşirelerin Profesyonel Değerleri Ölçeği”
ile toplanmış ve elde edilen veriler SPSS 21.0 programı ile değerlendirilmiştir. Toplanan veriler;
yüzde, ortalama, bağımsız gruplarda t testi ve Kruskal-Wallis testi ile analiz edilmiştir.
Bulgular: Katılımcıların, Hemşirelerin Profesyonel Değerleri Ölçeği’nden aldıkları genel puan
ortalaması 124,49±16,80’dir. Hemşirelerin cinsiyeti, eğitim düzeyleri, çalıştıkları birim, bakım
verilen hasta sayısı, bilimsel yayın izleme ve bilimsel etkinliklere katılma durumları ile ölçek
genel toplam puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0,05). Bilimsel
yayınları her zaman izlediğini belirten hemşirelerle, bilimsel etkinliklere her zaman katıldığını
belirten hemşirelerin profesyonel değerlerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
Sonuç: Hemşirelerin profesyonel değerler açısından yüksek puana sahip oldukları ancak hem
eğitim sürecinde hem de mezuniyet sonrası profesyonel değerler, bilimsel yayın okuma ve
bilimsel etkinliklere katılım gibi konularda desteklenmelerinin önemli olduğu belirtilebilir.

Anahtar Kelimeler: Meslek, profesyonellik, hemşirelik


Ömer Uslu, Mehtap Kizilkaya. Determining the Professional Values of Nurses. Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(2): 192-202

Corresponding Author: Mehtap Kizilkaya, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2014 SHYD. Journal of Health and Nursing Management, All rights reserved.

LookUs & Online Makale