MAIN PAGE | SOCIETY  | TÜRKÇE
Examination of Satisfaction from Nursing Care of Inpatients in the Surgical Clinics [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2018; 5(3): 155-163 | DOI: 10.5222/SHYD.2018.155  

Examination of Satisfaction from Nursing Care of Inpatients in the Surgical Clinics

Kadriye Aldemir1, Aysel Gürkan2, Feride Taşkın Yılmaz1, Gülseren Karabey3
1Cumhuriyet University, Susahri School of Health, Sivas
2Marmara University Health Sciences Faculty, Surgical Disease Nursing, Istanbul
3Cumhuriyet University Health Services Application and Research Hospital, Sivas

INTRODUCTION: Patients satisfaction with nursing care is related an important factor in explaining patients perceptions of service quality many factors, including patient characteristics, can affect patients' satisfaction with treatment and care. The purpose of this study is to determine the satisfaction from nursing care of inpatients in the surgical clinics and the effect of patient characteristics on the phenomenon.
METHODS: The universe of this qualitative, cross-sectional study consisted of adult patients receiving inpatient treatment in surgical clinics of a university hospital. The sample of the study consisted of 189 patients who accepted to participate in the research, were able to communicate, 18 of age and above and hospitalized for at least two nights. Data was collected during hospitalization through the self-report Newcastle Nursing Care Satisfaction Scale. In data evaluation, percentages, mean values, one way ANOVA, the independents groups t test, the Kruskal Wallis test and Pearson’s Correlation Analysis was used.
RESULTS: The main satisfaction score of the surgical patients regarding nursing care was found to be (65.76±11.27) The highest satisfaction was in the field of respect to privacy (3.72±0.86), while the lowest satisfaction was in the field of nurses making patients feel at home (3.15±0.86). While no significant difference was found in satisfaction with regard to age, education level, marital status, social security, and previous hospital experiences (p>0.05), a significant difference was found with regard to gender (p=0.008). Additionally, a negative significant relationship between hospitalization duration and satisfaction was found (p=0.007).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Study findings have shown that surgical patients were satisfied with nursing care on a moderate level. Additionally, the results of this study showed that females were more satisfied with care compared to males, and that hospitalization duration negatively affected the satisfaction perception of patients.

Keywords: Satisfaction, adult patients, nursing care.


Cerrahi Kliniklerde Yatan Hastaların Hemşirelik Bakımından Memnuniyetinin İncelenmesi

Kadriye Aldemir1, Aysel Gürkan2, Feride Taşkın Yılmaz1, Gülseren Karabey3
1Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Sağlık Yüksekokulu, Sivas
2Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, İstanbul
3Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Sivas

GİRİŞ ve AMAÇ: Hemşirelik bakımından hasta memnuniyeti, hastaların hizmet kalitesine ilişkin algılarını açıklamada önemli bir faktör olarak görülür. Hasta özellikleri de dahil olmak üzere birçok faktör hastaların aldığı tedavi ve bakımdan memnuniyetlerini ilişkilidir.
Bu çalışmanın amacı cerrahi kliniklerde yatan hastaların hemşirelik bakımından memnuniyetini ve hasta özelliklerinin etkisini belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı, kesitsel türdeki bu çalışmanın evrenini bir üniversite hastanesinin cerrahi kliniklerinde yatarak tedavi gören yetişkin hastalar oluşturdu. Çalışma örneklemini araştırmaya katılmayı kabul eden, 18 yaş ve üzeri, iletişim kurabilen ve en az iki gece hastanede yatan 189 hasta oluşturdu. Veriler hastaların hastanede yattıkları sürede öz bildirimleri ile tamamlanan Newcastle Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Ölçeği ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, ortalama, bağımsız gruplarda t testi, tek yönlü ANOVA, Karuskal Wallis testi ve Pearson’s Korelasyon analizi kullanıldı.
BULGULAR: Cerrahi kliniklerde yatan hastaların hemşirelik bakımından memnuniyet puan ortalaması 65.76±11.27 olarak bulundu. En yüksek memnuniyet hastaların mahremiyetlerine gösterilen saygı alanında (3.72±0.86), en düşük memnuniyet ise hemşirelerin hastaları evlerinde gibi hissettirmeleri alanındaydı (3.15±0.86). Yaş, eğitim düzeyi, medeni durum, sosyal güvence varlığı ve önceki hastane deneyimi ile bakımdan memnuniyet arasında anlamlı bir fark bulunmazken (p>0.05), cinsiyet açısından anlamlı fark bulundu (p=0.008). Ayrıca hastaların hastanede kalış süresi ile memnuniyetleri arasında negatif yönde anlamlı ilişki saptandı (p=0.007).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışma bulguları cerrahi hastaların hemşirelik bakımından orta düzeyde memnun olduğunu gösterdi. Ayrıca bu çalışma bulguları erkeklere göre kadınların bakımdan daha memnun olduklarını ve hastanede kalış süresinin hastaların memnuniyet algılarını olumsuz yönde etkilediğini gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Memnuniyet, yetişkin hasta, hemşirelik bakımı


Kadriye Aldemir, Aysel Gürkan, Feride Taşkın Yılmaz, Gülseren Karabey. Examination of Satisfaction from Nursing Care of Inpatients in the Surgical Clinics. Journal of Health and Nursing Management. 2018; 5(3): 155-163

Corresponding Author: Kadriye Aldemir, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 

LookUs & Online Makale