MAIN PAGE | SOCIETY  | TÜRKÇE
Post-graduate Profiles of Nursing Graduates [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2019; 6(2): 130-140 | DOI: 10.5222/SHYD.2019.08760  

Post-graduate Profiles of Nursing Graduates

Nevin Citak Bilgin1, Birgül Cerit2, Hacer Alpteker3
1Faculty of Health Sciences, Nursing Department, Obstetrics and Gynecology Nursing, Bolu Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turkey
2Faculty of Health Sciences, Nursing Department, Fundamentals of Nursing, Bolu Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turkey
3Faculty of Health Sciences, Nursing Department, Surgical Nursing, Bolu Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turkey

INTRODUCTION: It is important to know the nursing department graduate profile and to organize the mission and vision of nursing undergraduate education programs.
The aim of this study was to determine the post-graduate profiles of nursing graduates.

METHODS: The population of the descriptive and cross-sectional study consisted of 736 graduates who completed a nursing undergraduate program between 2001-2017. The study was completed with 273 graduates who could be reached and agreed to participate. The study data were collected by a questionnaire form created by researchers. Descriptive statistics and X2 test were used to evaluate the data.
RESULTS: It was determined that 88.3% of the graduates were employed and 73% of them started to work in 0-6 months after graduation. 39.4% of the graduates work in the university hospital, 37.7% of them work in internal sciences and 78.4% of them work as clinician nurses. Graduates consider nursing as an ideal profession and have a positive perception about the profession. However, after graduation, it was found that those who thought the profession to be ideal and those with positive professional perception decreased (p <0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The majority of the graduates work in public institutions. Graduates' perceptions of the profession changed after graduation and the perception of the profession decreased.

Keywords: Nurse, graduate profile, nursing education.


Hemşirelik Mezunlarının Mezuniyet Sonrası Profilleri

Nevin Citak Bilgin1, Birgül Cerit2, Hacer Alpteker3
1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Doğum Kadın Sağlığı ve Hastaklıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Bolu
2Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı,Bolu
3Bolu Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Cerrahi Hastaklıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Bolu

GİRİŞ ve AMAÇ: Hemşirelik bölümü mezun profilinin bilinmesi, hemşirelik lisans eğitim programlarının misyon ve vizyonlarının düzenlenmesi açısından önemlidir.
Bu çalışmanın amacı hemşirelik mezunlarının mezuniyet sonrası profillerini belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki çalışmanın evrenini 2001-2017 yılları arasında, bir hemşirelik lisans programını tamamlayan 736 mezun oluşturmuştur. Kendilerine ulaşılabilen ve çalışmaya katılmayı kabul eden 273 mezun ile çalışma tamamlanmıştır. Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından oluşturulan anket formu ile toplanmıştır. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler ve X2 testi kullanılmıştır.
BULGULAR: Mezunların %88,3’ünün çalıştığı ve %73’ünün mezuniyet sonrası 0-6 ay içerisinde çalışmaya başladığı belirlenmiştir. Mezunların %39,4’ünün üniversite hastanesinde, % 37,7’sinin dahili bilimlerde çalıştığı ve % 78,4’ünün klinisyen hemşire olarak görev yaptığı görülmüştür. Mezunlar öğrencilik döneminde hemşireliği ideal bir meslek olarak düşünüp, meslekle ilgili olumlu algıya sahipken, mezuniyetten sonra mesleğin ideal olduğunu düşünenlerin ve olumlu mesleki algıya sahip olanların azaldığı saptanmıştır (p<0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Mezunların çoğunluğu çalışmakta ve kamu kurumunda görev yapmaktadır. Mezunların mesleğe ilişkin algılarının mezuniyet sonrası değiştiği ve mesleğe ilişkin olumlu algının azaldığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, mezun profili, hemşirelik eğitimi.


Nevin Citak Bilgin, Birgül Cerit, Hacer Alpteker. Post-graduate Profiles of Nursing Graduates. Journal of Health and Nursing Management. 2019; 6(2): 130-140

Corresponding Author: Nevin Citak Bilgin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 

LookUs & Online Makale