MAIN PAGE | SOCIETY  | TÜRKÇE
The Impact of Personality Traits and Intercultural Sensitivities of Nursing Students on Their Professional Values [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2019; 6(2): 110-120 | DOI: 10.5222/SHYD.2019.06078  

The Impact of Personality Traits and Intercultural Sensitivities of Nursing Students on Their Professional Values

Dijle Ayar1, İlknur Bektaş1, Murat Bektaş1, Ayşe Arıcıoğlu2
1Dokuz Eylul University Facuty Of Nursing, Pedi̇atri̇c Health And Di̇sease Department, Izmır
2Ordu University Faculty Of Health Science Nursing Department, Ordu

INTRODUCTION: Nurses adopt professional values during their education in order to improve nursing practices and develop their professional identity. Therefore, it is very important to examine the factors that affect the professional values of nursing students. There have been no previous studies evaluating the impact of personal traits and cultural sensitivities of nursing students on their professional values. The aim of the study analyzed the impact of personal traits and cultural sensitivities of undergraduate nursing students on their professional values.
METHODS: In order to show the correlations between variables in a more definite way, all undergraduate nursing students (n: 755) who accepted the invitation to participate in this study. The “Demographic Data Collection Form”, “Personality Test of Adjectives”, “Turkish Intercultural Sensitivity Scale”, and “Nurses’ Professional Values Scale” were used to collect study data. The effect of their personal traits on their professional values, intercultural sensitivities were evaluated using linear regression analysis.
RESULTS: Examining the relationship between age, gender, school success of undergraduate students, whether they took the course of intercultural nursing and professionalism or not with their professional values, it was found that there was a positive low significant correlation between the age of students and their professional values, there was a positive low significant correlation between the gender of students and their professional values and there was a low significant correlation between school success of students and their professional values. It was found that there was a positive weak significant correlation between personality traits and professional values, and intercultural sensitivities and professional values of nursing undergraduate students.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was determined that the mean age, gender, school success, intercultural sensitivity levels and personality traits of nursing students have a positive and significant effect on the professional values of students.

Keywords: Professional values, personality traits, culture, intercultural nursing.


Hemşirelik Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri Ve Kültürlerarası Duyarlılıklarının Profesyonel Değerleri Üzerine Etkisi

Dijle Ayar1, İlknur Bektaş1, Murat Bektaş1, Ayşe Arıcıoğlu2
1Dokuz Eylül Üni̇versi̇tesi̇ Hemşi̇reli̇k Fakültesi̇ Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşi̇reli̇ği̇ Anabi̇li̇m Dalı İzmi̇r
2Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ordu

GİRİŞ ve AMAÇ: Hemşirelerin profesyonel değerleri henüz eğitim dönemindeyken gelişmeye başlamaktadır. Bu nedenle hemşirelik öğrencilerinin profesyonel değerlerini etkileyen etmenlerin irdelenmesi önemlidir. Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde, hemşirelikte lisans öğrencilerinin kişilik özellikleri ve kültürlerarası duyarlılıklarının profesyonel değerleri üzerine etkisini birlikte irdeleyen çalışmaya rastlanamamıştır. Bu nedenle bu çalışmada hemşirelik lisans öğrencilerinin kişilik özellikleri ve kültürlerarası duyarlılıklarının profesyonel değerleri üzerine etkisi incelenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Değişkenler arasındaki ilişkiyi daha net gösterebilmek için örneklem seçme yöntemine gidilmeden çalışmaya katılmayı kabul eden ve örnekleme dahil etme kriterlerine uyan tüm hemşirelikte lisans öğrencileri (n: 755) çalışmaya alınmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak “Demografik Veri Toplama Formu”, Sıfata Dayalı Kişilik Testi”, “Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği” ve “Hemşirelerin Profesyonel Değerleri Ölçeği” kullanılmıştır. Öğrencilerin kişilik özelliklerinin ve kültürlerarası duyarlılıklarının profesyonel değerleri üzerine etkisi basit regresyon analizi ile değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Hemşirelikte lisans öğrencilerinin yaşı, cinsiyeti, okul başarısı, kültürlerarası hemşirelik dersi ve profesyonellik dersi alıp almadığı ile profesyonel değerleri arasındaki ilişki incelendiğinde; öğrencilerin yaşı ile profesyonel değerleri arasında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki, öğrencilerin cinsiyeti ile profesyonel değerleri arasında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki, öğrencilerin okul başarısı ile profesyonel değerleri arasında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Hemşirelikte lisans öğrencilerinin kişilik özellikleri ve profesyonel değerleri arasında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu, kültürlerarası duyarlılıkları ile profesyonel değerleri arasında ise pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda hemşirelik öğrencilerinin yaş ortalaması, cinsiyeti, okul başarısı, kültürlerarası duyarlılık düzeyi ve kişilik özelliklerinin öğrencilerin profesyonel değerli üzerine pozitif yönde anlamlı etkisi olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Profesyonel Değerler, Kişilik Özellikleri, Kültür, Kültürlerarası Hemşirelik


Dijle Ayar, İlknur Bektaş, Murat Bektaş, Ayşe Arıcıoğlu. The Impact of Personality Traits and Intercultural Sensitivities of Nursing Students on Their Professional Values. Journal of Health and Nursing Management. 2019; 6(2): 110-120

Corresponding Author: Dijle Ayar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 

LookUs & Online Makale