MAIN PAGE | SOCIETY  | TÜRKÇE
Violence to the healthcare professionals in the ICU: Does the anger level of patient’s relatives effects their opinions? [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2017; 4(1): 1-7 | DOI: 10.5222/SHYD.2017.001  

Violence to the healthcare professionals in the ICU: Does the anger level of patient’s relatives effects their opinions?

Eylem Paslı Gürdoğan1, Selda Öztürk1, Esra Uğur2
1Trakya University, Faculty Of Health Science, Nursing Department
2Acıbadem University, Faculty Of Health Science, Nursing Department

INTRODUCTION: In this study, we aimed to determine the opinions of patient’s relatives about violence to the healthcare professionals and it’s relationship between their anger levels in the intensive care unit (ICU).
METHODS: In this cross-sectional and descriptive study the relatives of ICU patients, hospitalized in an university hospital, were formed the subject of the study. Questionnaire including socio-demographic characteristics of the patients’ relatives and their opinions on violence to healthcare professionals and Trait Anger and Anger Expression Scale were used in the collection of data. Number percentages, averages, Mann-Whitney-U and Kruskal-Wallis tests were used to evaluate data by using SPSS 21.0 software.
RESULTS: In this study, 92% of the respondents think that violence is not a way of seeking rights; and 13.3% of them express “sometimes” they confirm the violance to healthcare professionals. Respondents expressed that the causes of the violance was, to be kept waiting for long period (69.3%), insufficient information about the patient (66.7%), impatient behaviors of patients’ relatives (53.3%), and insufficient education (44%). Trait anger and anger expression scores of the patient’s relatives who is sometimes confirm the violance was high, anger control scores was low (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Violence cases are caused by individual characteristics of people who uses violence as well as healthcare professionals and health system. Individual’s anger level increases, more difficult to control their temper and violent tendencies are increasing.

Keywords: Violence, anger, patient relative, healthcare professional


Yoğun bakımda sağlık çalışanlarına yönelik şiddet: Öfke düzeyleri hasta yakınlarının görüşlerini etkiler mi?

Eylem Paslı Gürdoğan1, Selda Öztürk1, Esra Uğur2
1Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
2Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada hastası yoğun bakım ünitesinde yatan hasta yakınlarının, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddete ilişkin görüşleri ile öfke düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kesitsel ve tanımlayıcı olarak yapılan bu çalışmanın örneklemini bir üniversite hastanesinin yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların yakınları oluşturdu. Verilerin toplanmasında hasta yakınlarının sosyo-demografik özelliklerini ve sağlık çalışanına şiddete yönelik görüşlerini içeren anket formu ve Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Ölçeği kullanıldı. Veriler SPSS 21.0 programında, sayı yüzde, ortalamalar, Mann Whitney-U ve Kruskall Wallis testleri kullanılarak değerlendirildi.
BULGULAR: Hasta yakınlarının % 92’si şiddet uygulamanın hak arama yöntemi olmadığını düşünmekte, % 13,3’ü sağlık çalışanına uygulanan şiddeti bazen onaylamaktaydı. Katılımcıların % 69,3’ü uzun süre bekletilmeyi, % 66,7’si, hasta ile ilgili bilgilendirme yapılmamasını, % 53,3’ü hasta ve yakınlarının sabırsız davranışlarını, % 44’ü şiddeti uygulayanların eğitimsizliklerini şiddet nedeni olarak belirtmişti. Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddeti bazen onaylayan hasta yakınlarının sürekli öfke ve öfke dışa vurum puanları yüksek, öfke kontrol düzeyleri düşüktü (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Şiddet olayları sağlık çalışanları ve sağlık sistemi kadar şiddet uygulayanların bireysel özelliklerinden de kaynaklanmaktadır. Bireylerin öfke düzeyleri arttıkça, öfkelerini kontrol etmeleri zorlaşmakta ve şiddet eğilimleri artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Şiddet, öfke, hasta yakını, sağlık çalışanı


Eylem Paslı Gürdoğan, Selda Öztürk, Esra Uğur. Violence to the healthcare professionals in the ICU: Does the anger level of patient’s relatives effects their opinions?. Journal of Health and Nursing Management. 2017; 4(1): 1-7

Corresponding Author: Eylem Paslı Gürdoğan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2014 SHYD. Journal of Health and Nursing Management, All rights reserved.

LookUs & Online Makale