ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelerin Hasta Güvenliği Kültürü Algılarının ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2019; 6(3): 171-185 | DOI: 10.5222/SHYD.2019.79553  

Hemşirelerin Hasta Güvenliği Kültürü Algılarının ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Ayşegül Yılmaz1, Sergul Duygulu2
1Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Kaliteli, güvenli ve maliyet etkin bir sağlık hizmeti sunabilmek için sağlık bakım kuruluşlarında hasta güvenliği kültürünün geliştirilmesi gerekmektedir. Hasta güvenliği kültürünün geliştirilmesinde hasta güvenliği kültürünü etkileyen etmelerin belirlenmesi önemlidir. Araştırma, hemşirelerin hasta güvenliği kültürü algılarının ve hasta güvenliği kültürü algılarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel olarak yapılmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, Konya ili kent merkezinde yer alan dört hastanede, 20 Mart-01 Haziran 2014 tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışmaya Dahili birim, Cerrahi birim, Yoğun bakım, Acilde çalışan toplam 427 hemşire katılmıştır. Verilerin toplanmasında Demografik Veri ve Hasta Güvenliği Kültürü Hastane Anket formu kullanılmıştır.
BULGULAR: Hemşirelerin yaş ortalamalarının 33,12 yaş olduğu ve %75,6’sının hasta güvenliği ile ilgili eğitim aldığı belirlenmiştir. Çalışmada toplam hasta güvenliği kültürü pozitif cevap puanı %49,39 olarak bulunmuştur. Hemşirelerin çalışma pozisyonu, meslekte çalışma yılı, hasta güvenliği ile ilgili eğitim alama durumu, hemşirelerin çalıştıkları hastanenin hasta ve çalışanlar için güvenli bir ortam olduğunu düşünme durumu, çalışma şekli, haftalık çalışma süresi ve hastane hasta güvenliğine ilişkin uygulamaların varlığının, hemşirelerin hasta güvenliği kültürü algıları üzerinde etkisi olduğu ancak bu etkinin düşük düzeyde olduğu saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu araştırmanın sonuçlarına göre, hastanelerde hemşirelerin hata bildirimlerinde cezalandırıcı olmayan bir yaklaşımın ortaya konulması gerekmektedir. Ayrıca çalışma sistemleri ile çalışma ortamlarının hasta güvenliğini sağlayıcı şekilde düzenlenmesi ve hemşirelerin hasta güvenliğine yönelik mesleki gelişimlerinin desteklenmesi önemlidir. Ayrıca çalışmanın yapıldığı sağlık kuruluşlarında hasta güvenliği kültürüne etki eden diğer faktörlerin de belirlenmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Hasta güvenliği kültürü, etkileyen etmenler, hemşirelik, hemşireler


Research of Nurses' Patıent Safety Culture Perceptıons and Affectıon Factors

Ayşegül Yılmaz1, Sergul Duygulu2
1Hacettepe University Fundamentals Of Nursing, Ankara, Turkey
2Hacettepe University Nursing Services Administration, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: The culture of patient safety is an important element for the quality of health care delivery and is a global concern. In the development of patient safety culture, it is important to determine the factors affecting the patient safety culture.This study was performed in descriptive and cross-sectional design in order to determine nurses' perception of patient safety culture and the factors affecting it.
METHODS: This study was conducted in four public hospitals across Turkey, in 2014. The study consisted of 427 staff nurses. Data were collected through the Demographic Data Form and Patient Safety Culture Hospital Questionnaire.
RESULTS: The mean age of the nurses was 33.12 and 75.6% of them were training about patient safety culture. The overall level of patient safety culture was 49.3%. Nurses' working position, working year in the occupation, training on patient safety, nurses' thinking that the hospital they work in is a safe environment for patients and employees, working style, weekly working time and presence of practices related to hospital patient safety all had affected nurses' perceptions of patient safety culture, but this effect was found to be low.
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to the results of this study, a non-punitive approach to error reporting of nurses in hospitals should be put forward. In addition, it is important to regulate working systems and work environments in a way to ensure patient safety and to support the professional development of nurses for patient safety. It may also be suggested to identify other factors that affect patient safety culture in the health institutions where the study is conducted.

Keywords: Patient safety culture, Affectıon factors, Nursing, Nurses


Ayşegül Yılmaz, Sergul Duygulu. Research of Nurses' Patıent Safety Culture Perceptıons and Affectıon Factors. Journal of Health and Nursing Management. 2019; 6(3): 171-185

Sorumlu Yazar: Ayşegül Yılmaz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (60 kere görüntülendi)
 (20 kere indirildi)
 
Copyright © 2019 SHYD. Bu sitenin tüm hakları Yönetici Hemşireleri Derneği'ne aittir.

LookUs & Online Makale