ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
KAYNAKLAR - Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi | Journal of Health and Nursing Management

KAYNAKLAR

Kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. SHYD okuyucuların konuya ilişkin kaynaklara ulaşmalarını kolaylaştırmak amacıyla, yazarların olabildiğince birincil kaynakları kullanmalarını beklemektedir.
Kaynaklar metin sonunda tek aralık ve iki kaynak arası çift aralıklı olacak şekilde, alfabetik olarak numara verilmeden sıralanacak şekilde yazılmalıdır.
SHYD’ye gönderilen makalelerde American Psychological Association (APA) 6. Versiyon kaynak gösterim kuralları kullanılmaktadır. Yazar(lar)ın, makale metninde ve kaynakçada yer alan atıfları, APA stiline uygun olarak belirtmeleri zorunludur. Tüm kaynaklar metinde belirtilmelidir.
Kaynakların aşağıdaki örneklerde belirtildiği şekilde gösterilmesi gerekmektedir.


METİN İÇİNDE KAYNAK GÖSTERME

 • Metinde yapılan atıfların tümü kaynakçada, kaynakçada yer alan kaynakların tümü de metinde bulunmalıdır.
 • Kaynaklar metin içinde gösterilirken, parantez içinde alfabetik sırayla, yazarların soyadı ve yayın tarihi yazılarak belirtilmelidir.
 • Aynı yazarın veya kurumun aynı tarihteki birden çok eserine atıfta bulunulmuşsa metin içinde (Koçel, 2009a, 2009b; ) şeklinde, farklı yıllarda bulunan birden çok eserine atıfta bulunulmuşsa eskiden yeni tarihe doğru sıralanacak (Koçel, 2008, 2014) şekilde gösterilmelidir.
 • Metin içinde birden fazla kaynak kullanılmışsa parantez içinde gösterilen yazar soyadı ve tarihten sonra kaynaklar arasına noktalı virgül (;) konulmalıdır. Yazarların sıralaması soyadlarına göre alfabetik şekilde yapılmalıdır.

 (Huber, et al., 2010; Rowland & Rowland, 2010; Seren & Harmancı, 2008).

 • Türkçe yazılan makalelerde ‘and’ yerine ‘ve’ kullanılırken;  'et al.,’ yerine de ‘ve ark., kullanılmalıdır. 

Örnekler:

 • Tek yazarlı kaynak;

(Dantzer, 2003)
(Seren, 2007) veya metin başında Seren (2007) veya Atakan’ın (1986) şeklinde gösterilmelidir.

Aynı yazarın aynı tarihli iki yayını için; (Seren, 2005a; 2005b)
Aynı yazarın farklı tarihli iki yayını için; (Koçel, 2008, 2014)

Kaynaktan doğrudan bir alıntı veya belirli bir sayfadan alıntı yapılmış ise kaynağa alıntı yapılan sayfa da yazılır. Sayfa numarası yazımı, ancak bir çalışmanın bir kısmına (bir kitaptaki paragraf veya bölüm gibi) atıfta bulunulması durumunda kullanılmak zorundadır. Kaynak tek bir konuyu kapsıyorsa (bir dergi makalesi gibi) böyle bir çalışmaya atıf yapılırken sayfa belirtilmesi gerekmemektedir.
... (Köker, 1998, s. 42).

Indeed, one researcher commented that “technological innovations have saved or extended the lives of many patients” (Lumby, 2001, p. 44).

Resilience is seen as the ability to overcome adversary, combat stress and bounce back from hardship (Dawson, 2006; Overton, 2005).

 • Bir yazarın aynı yılda yayınlanan birden fazla eserini ise;

Büyüköztürk, Ş. (2002a). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara, Türkiye: Pegem A Yayıncılık. 

Büyüköztürk, Ş. (2002b). Anket geliştirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3:2, 133-148.

 • İki yazarlı kaynak;

(Pinquart & Shen, 2012)
Liderliğin tanımı ‘...’ yapılmıştır (Bradley ve Calhoun, 2004 p.46).
Sorunlu personel tanımı, ‘.....’ şeklinde yapılmıştır (Rowland ve Rowland 2010, p.20)
Water is a necessary part of every person’s diet and of all the nutrients a body needs to function, it requires more water each day than any other nutrient (Whitney & Rolfes, 2011).

Whitney and Rolfes (2011) state the body requires many nutrients to function but highlight that water is of greater importance than any other nutrient.

 • Üç, dört ve beş yazarlı kaynak;

Metin içinde ilk kullanımda; (Bradley, Calhoun, Davis & Fitch 2004).
Metin içinde tekrarlayan kullanımlarda; (Bradley et al., 2004)
Türkçe metinlerde tümce içinde kaynak kullanımında ‘ve ark.’ kısaltması kullanılmadan açık hali yazılmalıdır.
Kahraman ve arkadaşları (2000) çalışmalarında,.. veya
Kahraman ve arkadaşlarının (2000) çalışmasında, .. şeklinde yazılmalıdır.
(Ailen, Ciambrune ve Welch 2000, s. 12-13)
(Ailen et al., 2000)

Research can be defined as a systematic method of creating new knowledge or a way to verify existing knowledge (Watson, McKenna, Cowman & Keady, 2008).

Deciding on a research method demands the researcher consider carefully the problem or area of investigation being researched (Watson et al., 2008).

 • Altı ve daha çok yazarlı kaynak;

Hem ilk kullanımda hem de tekrarlayan kullanımlarda ilk yazardan sonra kısaltma yapılarak
(Seren ve ark., 2004)  
(Haines et al., 2013) yazılmalıdır.

 • Kurum ya da grupların yazar olduğu kaynak;

İlk kullanımda kurumun/grubun tam adı ve arkasından kısaltması verilmesi, sonraki kullanımlarda sadece kısaltma ve tarih kullanılmalıdır. İlk kısaltma yazılırken köşeli parantez içinde yazılmalıdır.
İlk kullanımda (Türk Dil Kurumu (TDK) , 2018), tekrarlayan kullanımlarda (TDK, 2018)
İlk kullanım tümce içinde yapılıyorsa; Türk Dil Kurumu (TDK, 2018).

First time cited: (Ministry of Health [MOH], 2014).
Second and subsequent citations: (MOH, 2014).

(New Zealand House of Representatives, Health Committee, 2007).

 • Soyadı aynı farklı yazarların kaynağı;

Aynı soyada sahip farklı yazarların kaynağını gösterirken, ilk yazarların adlarının baş harfleri de yıl ile birlikte yazılmalıdır.
A. D. Davis’in (2011)  P. T. Davis’in (2009)
B. D. Davis & Huber (1989)  K. A. Davis & Smith (2001)

KAYNAKÇA BÖLÜMÜNDE KAYNAK GÖSTERME

 • Makalede kullanılan tüm kaynaklar metnin sonunda ayrı bir bölüm halinde yazar soyadlarına göre alfabetik olarak numaralandırılmadan verilmelidir.
 • Dergi adları Pubmed’de kullanıldığı şekilde kısaltılmalıdır. Pubmed’de yer almayan dergilerin adı kısaltılmadan tam olarak yazılmalıdır.
 • Aynı soyadlı yazarlardan, yayını daha eski tarihli olsa bile adının ilk harfi alfabetik olarak önce gelen kaynakçada önce belirtilir.
 • Aynı yazarın iki eseri tarih sırasına göre, eski olan önce gelecek şekilde yazılır.
 • Kitaplarda, belirli bir konuya, bölüme atıf yapılmışsa veya kitabın bir bölümünden yararlanılmışsa sayfa numarası en sonda değil, basımın yapıldığı şehirden önce ve parantez içinde yazılmalıdır. Kitabın basımevi ise şehirden sonra yazılmalıdır.
 • Kitap ve raporların kaynakçada gösteriminde önce yayınlandığı yer  (ülke ismiyle birlikte) ve sonra kitabevi/ yayınevi adı, ‘kitabevi, yayınevi, yay’  vb. ekler belirtilmeksizin yazılmalıdır.
 • Tek yazarlı kitap;

Eren, E. (2000). Stratejik yönetim ve işletme politikası. İstanbul, Türkiye: Beta Basım Dağıtım.
Köker, E. (1998). Politikanın iletişimi iletişimin politikası, Ankara, Türkiye: Vadi.
Abisel, N. (2006). Sessiz sinema. Ankara, Türkiye: Deki.
De Vaus, D. A. (2014). Surveys in social research. Sydney, Australia: Allen & Unwin.
Huber, D. L. (2010). Leadership and nursing care management. 4. Edition. Missouri, USA: Saunders Elsevier.

 • Çok yazarlı kitap;

Abisel, N., Arslan, U.T., Behçetoğulları, P., Karadoğan, A., Öztürk, S.R. & Ulusay, N. (2005). Çok tuhaf çok tanıdık. İstanbul, Türkiye: Metis.
Tonta, Y., Bitirim, Y. ve Sever, H. (2002). Türkçe arama motorlarında performans değerlendirme. Ankara, Türkiye: Total Bilişim.
Kamien, R. & Kamien, A. (2014). Music: An appreciation. New York, NY: McGraw-Hill Education.
Hatch, D.J., Sumner, E., & Hellman, J. (1994). The surgical neonate: Anaesthesia and intensive care. (3rd ed., pp. 1-12). London, England: Edward Arnold.
Polit, D. F., & Beck, C. T. (2008). Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice (8th ed.). Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.

 • Türkçeye çevrilmiş kitap;

Kramer, K., Stock, M., Writer, M. (1993). Klinik muayene tanı ve tedavi klavuzu: Osteoporozda tanı yöntemleri (Ü. Ünlü, Çev.). 2. Basım, İstanbul, Türkiye: Yüce Yayınları.  
Zizek, S. (2009). Matrix: Ya da sapkınlığın iki yüzü ( B. Turan Çev.). İstanbul, Türkiye: Encore.
Weber, M. (1958). The protestan ethic and the spirit of capitalism (T. Parsons Çev.). New York, USA: Charles Scribner’s Son. (İlk baskı. 1904-1905).

 • Editörlü kitap;

Özbek, M. (Ed.). (2005). Kamusal alan. İstanbul, Türkiye: Hil.
Karancı, A. N. (Ed.). (1997). Farklılıkla yaşamak aile ve toplumun farklı gereksinimleri olan bireylerle birlikteliği. Ankara, Türkiye: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

 • Editörlü kitapta bölüm;

Kejanlıoğlu, B. (2005). Medya çalışmalarında kamusal alan kavramı. İçinde Meral Özbek (Eds.),  Kamusal alan (s. 689-713). İstanbul, Türkiye: Hil.
Erkmen, T. (2012). Örgüt kültürü: Fonksiyonları, öğeleri, işletme yönetimi ve liderlikteki önemi. İçinde M. Zencirkıran (Eds.). Örgüt sosyolojisi kitabı (s.236-270). Bursa, Türkiye: Dora.
Bassett, C. (2006). Cultural studies and New Media. In G. Hall & C. Birchall (Eds.), New cultural studies: Adventures in theory (pp. 220-237). Edinburgh, UK: Edinburgh University Press.

Palmer, F. (2007). Treaty principles and Maori Sport: Contemporary issues. In C. Collins & S. Jackson (Eds.), Sport in Aotearoa/New Zealand society (2nd ed., pp. 307-334). South Melbourne, Australia: Thomson.
McKinney, C., & Smith, N. (2005). To Tiriti o Waitangi or The Treaty of Waitangi: What ıs the difference? In D. Wepa (Ed.), Cultural safety in Aotearoa New Zealand (pp. 39-57). Auckland, New Zealand: Pearson Education New Zealand.

 • Birden çok baskısı olan kitap;

Strunk, W. Jr. & White, E. B. (2000). The elements of style (4. ed.). New York, USA: Longman.
Whitney, E., & Rolfes, S. (2011). Understanding nutrition (12th ed.). Australia: Wadsworth Cengage Learning.

 • Kitabın elektronik versiyonu;

Schiraldi, G. R. (2001). The post-traumatic stress disorder sourcebook: A guide to healing, recovery, and growth [Adobe Digital Editions version]. doi: 1 0.1036/0071393722
Shotton, M. A. (1989). Computer addiction? A study of computer dependency [DX Reader version]. Retrieved from http://www.ebookstore.tandf.co.uk/html/index.asp

 • Yayımcının ve yazarın kurum olduğu yayın;

Türk Standartları Enstitüsü. (1974). Adlandırma ilkeleri. Ankara, Türkiye: Yazar.
Türkiye İstatistik Kurumu. (2014). İstatistiklerle Türkiye. Ankara, Türkiye: Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası.
Australian Institute of Health and Welfare. (2018). Physical activity across the life stages.  Retrieved from https://www.aihw.gov.au/reports/physical-activity/physical-activity-across-the-life-stages/contents/table-of-contents

New Zealand House of Representatives, Health Committee. (2007, August). Inquiry into obesity and type 2 diabetes in New Zealand: Report presented to the House of Representatives. Retrieved from http://www.parliament.nz/NR/rdonlyres/47F52D0D-0132-42EF-A297- 6AB08980C0EA/61821/DBSCH_SCR_3868_5335.pdf

Cancer Society of New Zealand. (2013a). Ocular melanoma: Information sheet. Retrieved from http://www.cancernz.org.nz/information/cancer-types/
Cancer Society of New Zealand. (2013b). Reducing your cancer risk. Retrieved from http://www.cancernz.org.nz/reducing-your-cancer-risk/

SPCA New Zealand. (2011). Your dog may be dying from the heat [Press release]. Retrieved from http://www.rnzspca.org.nz/news/press-releases/360-your-dog-may-be-dying-from-the-heat

 • Elektronik adresten yararlanılan kaynakta, kaynağın erişilebileceği URL verilir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (2014). İstatistiklerle Türkiye. Ankara, Türkiye:Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası.
 http://www.tuik.gov.tr/Kitap.do?metod=KitapDetay&KT_ID=0&KITAP_ID=5 (Erişim: 02.04.2017)
Anderson, G., Huseey, P.S. (2001). Comparing health system performance in OECD countries. Health Affairs, 20:3, 219-232. 
http://content.healthaffairs.org/content/20/3/219.full.pdf+html    (Erişim: 02.04.2017) 

Argüden, Y. (2003). İtibar yönetimi.  Ankara, Türkiye, Ar-Ge Danışmanlık Yayınları.
http://www.arguden.net/arguden/UserFiles/File/kitaplar/itibaryonetimi.pdf.   (Erişim 29.06.2012).

 • Dergiden tek yazarlı makale;

Köker, L. (2007). Hukuk reformları sürecinde Türkiye’nin insan hakları sorunu. İnsan Hakları Haberciliği, 3(2), 6-17.
Aktay, Y. (1999). Aklın sosyolojik soy kütüğü: Soy akıldan tarihsel ve toplumsal akla doğru. Toplum ve Bilim, 82, 114-140.
Anderson, A. K. (2005). Affective ınfluences on the attentional dynamics supporting awareness. Journal of Experimental Psychology: General, 154, 258-281.
doi:10.1037/0096- 3445.134.2.258
Maienza, J. G. (1986). The superintendency: Characteristics of access for men and women. Educational Administration Quarterly, 22 (4), 59-79.

 • Dergiden çok yazarlı makale;

Binark, F. M., Çelikcan, P. (1998). Mahremin müzakereye çağrılması. Kültür ve İletişim, 1 (2), 197-214.
Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., & Harlow, T. (1993). There's more to self-esteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-esteem. Journal of Social Psychology, 38, 1190-1204.
Cheung, J. M. Y., Bartlett, D. J., Armour, C. L., Laba, T. L., & Saini, B. (2018). To drug or not to drug: A qualitative study of patients’ decision-making processes for managing insomnia. Behavioral Sleep Medicine16(1), 1-26. doi:10.1080/15402002.2016.1163702

 • Yazar sayısı altıdan fazla ise
  Yazarların sayısı altıdan fazla ise altıncı yazardan sonra isimler yazılmayarak ‘et al’ veya ‘ve ark. ibaresi eklenmelidir. Yazarların sayısı yedi ise tam yazılmalı sekiz ve daha fazla ise ilk altı yazar yazılmalı ve en son yazar aşağıdaki gibi gösterilmelidir.

Haines, T.P., Hill, A.M., Hill, K.D., Brauer, S.G., Hoffmann, T., Etherton-Beer, C., et al. (2013). Cost effectiveness of patient education for the prevention of falls in hospital: Economic evaluation from a randomized controlled trial. BMC Medicine, 11, 135-47.
Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J., Coatsworth, D., Lengua, L., et al. (2000). An experimental evaluation of teory-based mother and mother-child programs for children of divorce. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 843-856.

Lal, H., Cunningham, A. L., Godeaux, O., Chlibek, R., Diez-Domingo, J., Hwang, S.-J. et al. (2015). Efficacy of an adjuvanted herpes zoster subunit vaccine in older adults. New England Journal of Medicine, 372, 2087-2096.     http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1501184

Mikosch, P., Hadrawa, T., Laubreiter, K., Brandl, J., Pilz, J., Stettner, H., & Grimm, G. (2010). Effectiveness of respiratory-sinus-arrhythmia biofeedback on state-anxiety in patients undergoing coronary angiography. Journal of Advanced Nursing, 66(5), 1101-1110.
Vissing, K., Brink, M., Lonbro, S., Sorensen, H., Overgaard, K., Danborg, K., ... Aagaard, P. (2008). Muscle adaptations to plyometric vs. resistance training in untrained young men. Journal of Strength and Conditioning Research, 22(6), 1799-1810.

Crooks, C., Ameratunga, R., Brewerton, M., Torok, M., Buetow, S., Brothers, S., . Jorgensen, P. (2010). Adverse reactions to food in New Zealand children aged 0-5 years. New Zealand Medical Journal, 123(1327). Retrieved from http://www.nzma.org.nz/journal/123-1327/4469/

Elektronik dergiden makale;
Smith, J. A. (2010). Citing advance online publication: A review. Journal of Psychology. Advance online publication. http://dx.doi.org/10.1037/a45d7867
Al, U. ve Doğan, G. (2012). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tezlerinin atıf analizi. Türk Kütüphaneciliği, 26, 349-369.  http://www.tk.org.tr/
Fredrickson, B. L. (2000). Cultivating positive emotions to optimize health and wellbeing. Prevention & Treatment, 3, Article 0001a. Retrived November 20, 2000, from http://journals.apa.org/prevention/volume3/pre0030001a.html

 • Basılmamış tezler;  YOK’den indirilmiş ise URL adresi de künye bilgileri sonuna verilmelidir.

Değirmenci, S. (2012). Hemşirelerde duygusal emek davranışı. Hemşirelikte Yönetim Programı Yayınlanmamış (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İstanbul, Türkiye.
Sarı, E. (2008). Kültür kimlik ve politika: Mardin’de kültürlerin etkileşimi. Toplum Bilimleri Programı Yayımlanmamış (Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara, Türkiye.
Bektaş, M. (2002). Sağlığı geliştirme konusunda verilen eğitimin benlik kavramı, kaygı düzeyi ve olumlu sağlık davranışlarında bulunma durumuna etkisi. Hemşirelik Programı Yayınlanmamış (Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İzmir, Türkiye.
Johnson, S. (2013). Style strategies (Master’s thesis). UCOL, Whanganui School of Design, Whanganui, New Zealand.

 • Poster ve bildiriler;

Göktepe, N. (2010). Hemşirelerin verimliliğe ilişkin tutumu. 10. Hastane ve Sağlık Kuruluşları Kongresi (Kongre Kitabı). 2-25 Mayıs, (s.89). Kıbrıs.
Çepni, S., Bacanak A. ve Özsevgeç T. (2001, Haziran). Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen branşlarına karşı tutumları ile fen branşlarındaki başarılarının ilişkisi. X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Kongre Kitabı). 24-25 Haziran, (s.25). Bolu, Türkiye.
Akdeniz, H., Irmak, H., & Seçkinli, T. (1996). 312 Bruselloz olgusunun klinik ve laboratuvar özellikleri. XXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (Kongre Kitabı). 7-10 Mayıs, (s.23-25). Antalya, Türkiye.
Williams, J., & Seary, K. (2010). Bridging the divide: Scaffolding the learning experiences of the mature age student. In J. Terrell (Ed.), Making the links: Learning, teaching and high quality student outcomes. Proceedings of the 9th Conference of the New Zealand Association of Bridging Educators (pp. 104-116). Wellington, New Zealand.

 •  Elektronik gazete makaleleri;

 Çetin, Ö. (2010, 21 Ocak). Televizyon alışkanlıklarımız IPTV ile değişecek. www.hurriyet.com.tr
Tamer, M. (2015, 26 Haziran). E-ticaret hamle yapmak için tüketiciyi bekliyor. Milliyet. http://www.milliyet.com.tr
Fellner, C. (2019, April 7). Time bomb: Two new cases as NSW faces worst measles outbreak in years. The Sydney Morning Herald. Retrieved from https://www.smh.com.au

 • Yazarı belli olmayan editör yazısı;

 Editorial: "What is a disaster" and why does this question matter? [Editorial.]. (2006). Journal of Contingencies and Crisis Management, 14, 1-2.

 • Yazarı belli olmayan gazete ve dergi yazıları;

 The United States and the Americas: One History in Two Halves. (2003, 13 Aralık). Economist, 36.
Strong afterchocks continiue in California. (2003, 26 Aralık). New York Times [Ulusal Baskı.]. s.23.
Metin İçindeyse: (United States and the Americas, 2003) (Strong aftershock, 2003)

 • Yazarı belli olan gazete ve dergi yazıları;

Bruni, F. (2003, 26 Aralık). Pope pleads for end to terrorism and war. New York Times, s.21.

Rogers, C. (2011, November 26). Smartphone could replace wallets. The Dominion Post. Retrieved from http://www.stuff.co.nz/technology/gadgets/6038621/Smartphone-could-replace-wallets
Matthews, L. (2011, November 23). Foodbanks urge public to give generously. Manawatu Standard, p. 4.

 • Ansiklopediler;

 Balkans: History. (1987). Encyclopaedia Britannica içinde (15. Baskı. Cilt. 14, s. 570- 588). Chicago: Encyclopaedia Britannica.

 • Sözlük;

Gerrymander. (2003). Merriam-Webster’s collegiate dictionary (11. ed.). Springfield, MA: Merriam-Webster’s.
Weller, B. F. (Ed.). (2009). Bailliere’s nurses dictionary: For nurses and health care workers (25th ed.). Edinburgh, Scotland: Elsevier.
Acquiescence. (2011). In Merriam-Webster’s online dictionary. Retrieved from http://www.merriamwebster.com/dictionary/acquiescence

 • Online Ansiklopedi/Sözlük

Marcoux, A. (2008). Business ethics. In E. N. Zalta (Ed.), The Stanford encyclopedia of philosophy. Retrieved from http://plato.stanford.edu/entries/ethics-business/
Simpson, J. (Ed.). (2011). Acquiescence. In Oxford English dictionary. Retrieved from http://www.oed.com/

 • Görüşme;

Arroyo, Gloria Macapagal. (2003). A time for Prayer Michael Schuman ile söyleşi. Time. 28 Temmuz 2003. Erişim Tarihi 13 Ocak 2004, http://www.times.com/time/nation/article/0,8599,471205,00.html 9

 • Televizyon programı;

Long, T. (Yazar), ve Moore, S. D. (Yönetmen). (2002). Bart vs. Lisa vs. 3. Sınıf [Televizyon Dizisi]. B. Oakley ve J. Weinstein (Yapımcı), Simpsonlar içinde. Bölüm: 1403 F55079. Fox.
Metin İçindeyse: (Simpsonlar, 2002)

Beaudry, C. (Series producer). (2014). Northland harbours [Television series episode]. In J. Curran (Executive producer), Our big blue backyard. Dunedin, New Zealand: Natural History of New Zealand.

 • Film;

Huston, J. (Yönetmen/Senaryo Yazarı). (1941). Malta Şahini [Film]. U.S.: Warner.
Metin İçindeyse: (Malta Şahini, 1941)

 • Bir televizyon dizisinden tek bir bölüm;

Shore, D. (Senarist), Jackson, M. (Senarist) ve Bookstaver, S. (Yönetmen). (2012). Runaways [Televizyon dizisi bölümü]. D. Shore (Baş yapımcı), House M.D. içinde. New York, NY: Fox Broadcasting.

 • Fotoğraf;

Adams, Ansel. (1927). Monolith, the face of Half Dome, Yosemite National Park [Fotoğraf]. Art Institute, Chicago.
Metin İçindeyse: (Adams, 1927)

 • Müzik kaydı;

Say, F. (2009). Galata Kulesi. İstanbul senfonisi [CD] içinde. İstanbul: Ak Müzik
Midler, B. (2010b). Memories of you [CD]. London, England: Warner Music UK.

 
Copyright © 2019 SHYD. Bu sitenin tüm hakları Yönetici Hemşireleri Derneği'ne aittir.

LookUs & Online Makale