ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Yazım Kuralları - Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi | Journal of Health and Nursing Management

Yazım Kuralları

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi (SHYD)’inde yayınlanan veya yayınlanmak üzere kabul edilen tüm makalelerin yayın hakkı YÖNETİCİ HEMŞİRELER DERNEĞİ’ne aittir. Yayın Kurulunun izni olmadan makalelerin tümü veya herhangi bir bölümü, tabloları, resim ve şekilleri hiç bir yerde yayınlanamaz. Makalelerin bilimsel sorumluluğu yazar(lar)a ait olup bilimsel içerikten Dergi Yayın Kurulu sorumlu tutulamaz. İncelenmek üzere SHYD’ye gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması ve ayni anda başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir. SHYD’de yayınlanan makaleler için yazarlara ücret ödenmez veya yazarlardan ücret alınmaz.

YAZININ İNCELENME VE KABUL SÜRECİ
SHYD hakemli bir dergidir. SHYD’ye yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, yayın kurulu ve en az iki hakem tarafından incelendikten ve yazarlar tarafından gerekli düzeltmeler yapılıp tüm yazarların onayı alındıktan sonra yayınlanır. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler öncelikle yayın kurulu tarafından incelenir. Bu incelemede makale konusunun güncelliği, sağlık ve hemşirelik yönetimi kuram ve uygulamalarına katkısı ve makalenin dergi yazım kurallarına uygunluğu değerlendirilir. SHYD makale yazım kurallarına uymayan yazılar, daha ileri bir incelemeye gerek görülmeksizin yazara iade edilir. Yayınlanmaya uygun bulunan makaleler hakemlere gönderilir. Hakemler ve yayın kurulunun önerdiği düzeltmeler yazar(lar)a iletilerek; makale son şeklini alana kadar yazar(lar) tarafından gerekli düzeltmeler yapılır. Yayınlanmasına onay verilen makalenin basılabilmesi için son şekli üzerinden yazar(lar)ın onayı alındıktan sonra yayın aşamasına geçilir.

YAZARIN SORUMLULUĞU
Makalenin gönderilme aşamasında,  takip sisteminde yer alan “Makale Telif Hakkı Devir Formu”nun doldurularak sisteme yüklenmesi gerekir. Ayrıca ‘Etik Kurul Onayı’ alınan araştırma makalelerinde etik kurul onayının da sisteme yüklenmesi gerekir.
http://www.journalagent.com/shyd

MAKALENİN HAZIRLANMASI
Makaleler APA (American Psychological Association) yazım kurallarına göre hazırlanır. Makaleler, öz, tablo, sekil/grafik ve kaynaklar dahil 7.000 sözcüğü geçmemelidir. Gönderilen makalelerde tablo, grafik, şekil sayısı toplam en fazla 5 olmalıdır.

Makalenin Hazırlanmasına Yönelik Genel Kurallar

 • Makale 12 punto, 2 satir aralıklı olacak şekilde, Times New Roman yazı tipi ile yazılmalıdır. Makalenin tamamı iki yana yaslı şeklinde olmalı, başlık ve paragraf girişleri ise sola yaslanmalıdır.
 • Ana başlıklar (ÖZ, GİRİŞ, YÖNTEM, BULGULAR, TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER, KAYNAKLAR) 14 punto olarak koyu yazılmalıdır. Ana başlıkların altında yer alan alt başlıklar (ikinci düzey) 12 punto, koyu ve ilk harfleri büyük olmalıdır. Alt başlıkların altındaki diğer başlıklar (üçüncü düzey) 12 punto ve ilk harfleri büyük (Tümce seklinde) olacak şekilde yazılmalıdır.
 • Türkçe metinlerde ondalıklı sayılar ayrılırken virgül, İngilizce metinlerde nokta kullanılmalıdır.
 • Yüzde (%) işareti ile rakamlar arasında boşluk bırakılmamalıdır. Yüzde işareti Türkçe makalelerde rakamın önünde, İngilizce makalelerde rakamdan sonra yazılmalıdır.
 • Bulguları yazarken n sayısı verilecekse (%70.2; n:58) seklinde gösterilmelidir.
 • ( ), “ ” ve / işareti kullanılan yerlerde cümle/sözcük öncesi ve sonrası boşluk bırakılmadan yazılmalıdır.
 • Metin içindeki maddelendirmelerde sayı ya da harf kullanılmamalıdır.
 • Başlıkta veya özde kısaltma kullanılmamalıdir. Kısaltmalar, ilgili sözcüklerin metin içinde ilk kullanıldığı yerde yapılmalı ve kısaltma sayısı olabildiğince az olmalıdır.
 • Makale genelinde ifadelerde pasif ve geniş zaman kullanılmalı, (ülkemiz yerine Türkiye’de....araştırmamız yerine bu araştırmada ...gibi ) giriş bölümünde genel yargı ifadesi (doğrudur, böyledir, kesindir gibi) kullanmamaya, sosyal bilimlerin dil kullanım yaklaşımını dikkate almaya özen gösterilmelidir.
 • Makale metninde 10’un altındaki rakamlar yazı ile gösterilmelidir. Ayrıca 1. 2. ve 3. gibi sınıflamalarda yazı ile gösterilmelidir.
 • Tablo başlıkları tablonun üzerinde verilmeli,  sözcüklerin ilk harfleri büyük olmalı ve koyu yazılmalıdır (Örn: Tablo 1: Hemşirelerin Çalışma Koşulları).
 • Şekil/grafik başlıkları şekil/grafiklerin altında verilmeli, sözcüklerin ilk harfleri büyük olmalı ve koyu yazılmalıdır (Örn: Şekil 1: Yönetimde Sistem Yaklaşımı).
 • Tablo, Şekil ve Grafiklerin altında yer alan kaynaklar 10 punto ile (Kaynak: Yıldız, S. (2010). Yönetim İlkeleri. Akın Yayınları, Ankara, s.56.) gösterilmelidir.
 • Bütün tablo, şekil ve grafiklerin başlıklarının yazılması ve metinde kullanılış sırasına göre numaralanması gerekir. Şekiller dijital formatlı, jpeg kayıtlı ve 300 dpi çözünürlüğünde olmalıdır. Tablo, şekil ve grafikler, kaynaklardan sonra verilmeli ancak metin içinde kullanılacağı yerler gösterilmelidir.
 • Bulgularda yer alan tabloların altında yer alan açıklamalar (Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. ) 10 punto ile gösterilmelidir.

BAŞLIK VE YAZAR BİLGİ SAYFASI
Başlık ve yazar bilgi sayfası tek bir sayfa şeklinde ana metinden ayrı olarak hazırlanmalı, makalede isimlere yer verilmemelidir. Gönderilen makale daha önce herhangi bir kongre ya da sempozyumda sunulmuş, herhangi bir kurumdan fon desteği alınarak yapılmış ya da tez çalışmasından üretilmiş ise bu durum yazar bilgilerinin altında belirtilmelidir.
Makalenin tam ve kısa başlığı olmalı, bu başlıklar Türkçe ve İngilizce olarak verilmelidir. Makalenin kısa başlığı 8 sözcüğü geçmemeli ve tümce gibi ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
Yazar(lar) bilgisi bölümünde;

 • Yazar(lar)ın adı ve soyadı, unvanları, çalıştığı kurum adı ve adresi,
 • İletişim kurulan/sorumlu yazarın  ayrıca iletişim bilgileri (tel ve e-posta) yer almalıdır.

ÖZ
Türkçe ve İngilizce özler ayrı sayfalarda yer almalıdır. Türkçe ve İngilizce öz bölümü en fazla 200 kelime olmalıdır. Makalenin Türkçe öz bölümü “Giriş, Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç” başlıklarını içerirken; İngilizce abstract bölümünde “Introduction, Aim, Methods, Results, Conclusion” başlıklarına yer verilmelidir. Öz bölümünün sonunda Türkçe ve İngilizce olarak 3-6 tane anahtar sözcüğe yer verilmelidir. Anahtar sözcüklere büyük harfle başlamalı ve diğer sözcüklerin ilk harfi küçük yazılmalı, sözcükler arasında virgül olmalı ve son sözcüğün bitimine nokta konulmalıdır. Öz bölümünde kaynak belirtilmemelidir.

METİN
Araştırma Makalesi: Araştırma makalesi Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Öneriler bölümlerinden oluşmalıdır.

GİRİŞ: Bu bölümde makalenin dayandığı bilimsel düşünceler açık olarak ifade edilmeli; ortaya konan sorun sağlık ve hemşirelik yönetimiyle ilişkilendirilmeli; ortaya konan sorunla ilgili bilgi açığı belirtilmelidir.

YÖNTEM: Bu bölümde aşağıda belirtilen başlıklara yer verilmelidir.
Araştırmanın amacı ve türü:
Araştırma sorusu/hipotezi:
Araştırmanın yapıldığı yer ve özellikleri:
Araştırmanın örneklemi:
Verilerin toplanması:
Verilerin değerlendirilmesi:
Araştırmanın etik yönü:
Araştırmanın sınırlılıkları:

BULGULAR: Bulgular, araştırma sorularına yanıt verecek şekilde ve sistematik biçimde sunulmalıdır. Bulgularda tablonun önce açıklamasının arkadan verilmesine, yorum ifadesinin kullanılmamasına dikkat edilmelidir.

TARTIŞMA: Tartışma, araştırma sorularına yanıt verecek şekilde ve sistematik biçimde sunulmalıdır. Tartışma bölümünde başlık belirtilmemelidir. Ayrıca bu bölümde bulguların tekrar verilmemesine özen gösterilmelidir. Niteliksel çalışmalarda bulgular ve tartışma bölümü birlikte ele alınarak yazılabilir.

SONUÇ ve ÖNERİLER: Bu bölümde araştırmadan elde edilen temel bulguların önemi vurgulanarak, çıkarımda bulunulmalı; araştırma sonuçlarının sağlık ve hemşirelik yönetimi uygulamalarına katkısına değinilmelidir. Ayrıca araştırma bulguları doğrultusunda önerilere de yer verilmelidir.

DERLEME MAKALE: Derleme makale, öz, giriş, yazar(lar) tarafından belirlenen alt başlıklar, sonuç ve öneriler bölümlerinden oluşur. Derleme makalede giriş ve sonuç-öneriler bölümü dışındaki alt başlıklar yazar(lar) tarafından oluşturulur. Başlıklar numaralı sistem kullanılmadan genel kurallar bölümünde belirtilen şekilde sistematik olarak gösterilmelidir. Giriş bölümünde makalenin amacı ve dayandığı bilimsel düşünceler açık olarak ifade edilmeli; ortaya konan sorun Dünya’da ve Türkiye’deki sağlık ve hemşirelik yönetimi ilgili bilimsel yazınlarla ilişkilendirilmelidir. Metin içinde yer alan alt başlıklar makalenin amacı ve kapsamını karşılayacak ayrıntı ve içerikte düzenlenmelidir.

OLGU SUNUMU: Olgu sunumu öz, giriş, olgu sunumu, tartışma ve sonuç bölümlerinden oluşur. Giriş bölümünde konunun sağlık ve hemşirelik yönetimi uygulamalarındaki yeri ve önemine değinilmelidir. Burada, olguya ait gerekli tüm ayrıntılar en az üç-dört sorunu ortaya koyacak ve okuyucunun düşünmesini sağlayacak şekilde verilmeli ve olgu sunumunun etik yönü açıklanmış olmalıdır. Tartışma bölümünde, olguda verilen sorulara tam olarak yanıt aranmış olmalıdır.

KAYNAKLAR
Kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Kaynaklar metin sonunda tek aralık ve iki kaynak arası çift aralık olacak şekilde alfabetik olarak sıralanmalıdır. Kaynaklar yazar isimleri ve yılı koyu olacak şekilde alfabetik olarak numara verilmeden sıralanmalıdır.

METİN İÇİNDE KAYNAK GÖSTERME
Tek yazarlı kaynak (Seren, 2007) veya metin başında Atakan (1985) ve Atakan’ın (1986) şeklinde gösterilmeli.
Metinde Ertürk ve arkadaşları (2008) şeklinde kısaltma yapmadan kullanılmalı.
İki yazarlı kaynak (Seren ve Harmancı, 2008; Rowland ve Rowland, 2010)
Üç ve daha fazla yazarlı kaynak (Seren ve ark., 2009; Huber ve ark., 2010)
Birden fazla kaynağın gösterimi (Seren, 2007; Baykal, 2009; Harmancı, 2010) şeklinde yayınlar yıllarına göre sıralanacaktır.
Aynı yazarın aynı tarihli iki yayını için; (Seren, 2005a; 2005b)

KAYNAKÇA BÖLÜMÜNDE KAYNAK GÖSTERME
Kitap ise;
Eren, E. (2000). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Basım Dağıtım, İstanbul, 56-82.
Huber, D.L. (2010). Leadership and Nursing Care Management. 4. Edition. Saunders Elsevier, Missouri, 43-51.

Editörlü kitap ise;  
Erkmen, T. (2012). Örgüt Kültürü: Fonksiyonları, öğeleri, işletme yönetimi ve liderlikteki önemi. Zencirkıran, M. (Ed.). Örgüt Sosyolojisi, Dora Basım Yayın, Bursa, 233-263.

Çeviri kitabı ise;
Kramer, K., Stock, M., Writer, M. (1993). Klinik Muayene Tanı ve Tedavi Klavuzu: Osteoporozda Tanı Yöntemleri. Çeviren: Ü. Ünlü, 2. Basım, Yüce Yayınları, İstanbul, 456-459.

Dergide yayınlanan makale ise;
Çınaroğlu, S. (2015). Ankara metropolitan alanda bulunan hastanelerin itibar ve imaj algısı açısından kümelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20:1, 277-290.
Karadeniz, M. (2009). The importance of creating a successful corporate identity and corporate image for enterp­rises in marketing management. Journal of Naval Science and Engineering, 5:3, 1-15.

Yazar adı belli olmayan kurum ise;  
Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) (1974). Adlandırma İlkeleri, Ankara, 125.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (2014). İstatistiklerle Türkiye, 2014, Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Ankara, http://www.tuik.gov.tr/Kitap.do?metod=KitapDetay&KT_ID=0&KITAP_ID=5        (Erişim02.04.2017)

İnternet kaynağı ise;
Anderson, G., Huseey, P.S. (2001). Comparing health system performance in OECD countries. Health Affairs, 20:3, 219-232. http://content.healthaffairs.org/content/20/3/219.full.pdf+html    (Erişim 02.04.2017)
Argüden, Y. (2003). İtibar Yönetimi. Ar-Ge Danışmanlık Yayınları, No:4, http://www.arguden.net/arguden/UserFiles/File/kitaplar/itibaryonetimi.pdf.        (Erişim 29.06.2012).

Tez ise;
Değirmenci, S. (2012). Hemşirelerde Duygusal Emek Davranışı. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.

Kongre (özet) kitabı ise;
Göktepe, N. (2010). Hemşirelerin Verimliliğe İlişkin Tutumu. 10. Hastane ve Sağlık Kuruluşları Kongresi Kitabı, Kıbrıs, 89.

Bir yazarın aynı yılda yayınlanan birden fazla eserini ise;  
Büyüköztürk, Ş. (2002a). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Pegem A Yayıncılık, Ankara, 63-73.
Büyüköztürk, Ş. (2002b). Anket geliştirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3:2, 133-148.

Yazar sayısı altıdan fazla ise;
Yazarların sayısı altıdan fazla ise altıncı yazardan sonra isimler yazılmayarak ‘et al’ veya“ve ark.” ibaresi eklenmelidir.
Haines, T.P., Hill, A.M., Hill, K.D., Brauer, S.G., Hoffmann, T., Etherton-Beer, C., et al. (2013). Cost effectiveness of patient education for the prevention of falls in hospital: Economic evaluation from a randomized controlled trial. BMC Medicine, 11: 135-47.

Makalenin Gönderilmesi
SHYD yalnızca Makale Takip Sistemi üzerinden gönderilen yazıları kabul etmektedir; e-posta ve posta ile gönderilen yazılar değerlendirmeye alınmamaktadır (http://www.journalagent.com). Yazıların değerlendirilmesi ve kabul edilmesi sürecinde, yazarlarla her türlü iletişim SHYD online makale takip sistemi üzerinden otomatik olarak yapılmaktadır. Yazar(lar) SHYD online sistemine kayıt olduktan sonra e-posta adreslerine gönderilen linki tıklayarak sisteme kayıt olabilmekte ve  kayıt olduktan sonra e-posta adresleri ve belirledikleri parola ile sisteme giriş yapabilmektedir. Makale göndermeden önce mutlaka sisteme kayıt olunması gerekmektedir. Dergiye makale gönderebilmek için sistem tarafından belirlen tüm adımlar sırasıyla uygun olarak yapılmalıdır. Sistemdeki tüm adımların doldurulması zorunlu olup Makale Telif Hakkı Devir Formu’ ve ‘Etik Kurul Onayı’ sisteme yüklenmeyen yayınlar kabul edilmeyecektir.

 
Copyright © 2019 SHYD. Bu sitenin tüm hakları Yönetici Hemşireleri Derneği'ne aittir.

LookUs & Online Makale