MAIN PAGE | SOCIETY  | TÜRKÇE
The Professıonal Autonomıes Of Nurses Workıng In The State Of Nazilli Hospıtal And The Affectıng Factors [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2015; 2(2): 63-69 | DOI: 10.5222/SHYD.2015.063  

The Professıonal Autonomıes Of Nurses Workıng In The State Of Nazilli Hospıtal And The Affectıng Factors

Sebahattin Yetim1, Kerime Derya Beydağ2
1Nazilli State Hospital, Aydın
2Okan University School Of Health Scinecess Department Of Nursing, Tuzla Campus, Istanbul.

INTRODUCTION: This study has been carried out as descriptive research with the object of determining professional autonomy of nurses working at Nazilli Public Hospital and factors affecting it.
METHODS: The study was conducted between 03.06.2013 and 19.08.2013 at Nazilli Public Hospital. 194 nurses working at Nazilli Public Hospital constituted the research population, it was aimed to reach out all population without choosing sample however 184 nurses (%94,8) formed the sample group. Data were developed by demographic data form and Shutzenhofer (1992), validity and reliability for our country were achieved by “Nursery Activity Scale” done by Saraçoğlu (2010). Research data were evaluated using standard deviation, mean, frequency distribution, Kolmogorov Smirnov test, oneway ANOVA test and student-t test.
RESULTS: Average score of the nurses according to Nursery Activity Scale (NAS) is 158,36±29,72 and autonomy level of them has been considered to be intermediate (between 121 and 180).
DISCUSSION AND CONCLUSION: No statistically significant different has been found between their average NAS score and clinics the nurses work, their education levels, status and filling their roles in parallel with their professional goals (p>0,05).

Keywords: Autonomy, nurse, professional autonomy.


Nazilli Devlet Hastanesi’nde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Otonomileri Ve Etkileyen Faktörler

Sebahattin Yetim1, Kerime Derya Beydağ2
1Nazilli Devlet Hastanesi, Aydın
2Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Tuzla Kampüsü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, Nazilli Devlet Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin mesleki otonomilerini ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, Nazilli İlçe Devlet Hastanesi’nde 03.06.2013- 19.08. 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini, Nazilli İlçe Devlet Hastanesi’ndeki 194 hemşire oluşturmuş, örneklem seçimine gidilmeden evrenin tümüne ulaşmak hedeflenmiş, ancak araştırmayı kabul eden 184 hemşire (%94,8) örneklemi oluşturmuştur. Veriler, demografik veri formu ve Shutzenhofer (1992) tarafından geliştirilmiş, ülkemiz için geçerliliği ve güvenilirliği Saraçoğlu (2010) tarafından yapılan “Hemşirelik Aktivite Ölçeği” ile elde edilmiştir. Araştırma verileri, standart sapma, ortalama, frekans dağılımı, Kolmogorov Smirnov testi, Oneway ANOVA testi ve student-t testi ile değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Hemşirelerin, Hemşirelik Aktivite Ölçeği (HAÖ) puan ortalaması 158,36±29,72 olarak bulunmuş ve otonomi düzeyleri orta seviye (121-180 puan arası) olarak değerlendirilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşirelerin, çalıştıkları klinikler, eğitim durumları, çalışma süreleri, görevleri ve mesleki amaçlar doğrultusunda rollerini yerine getirebilme durumunun otonomi düzeylerini etkilemediği saptanmıştır (p>0,05).

Anahtar Kelimeler: Otonomi, hemşire, mesleki otonomi.


Sebahattin Yetim, Kerime Derya Beydağ. The Professıonal Autonomıes Of Nurses Workıng In The State Of Nazilli Hospıtal And The Affectıng Factors. Journal of Health and Nursing Management. 2015; 2(2): 63-69

Corresponding Author: Kerime Derya Beydağ, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2014 SHYD. Journal of Health and Nursing Management, All rights reserved.

LookUs & Online Makale