MAIN PAGE | SOCIETY  | TÜRKÇE
A research on leadership behaviors of nurse managers working in public hospitals [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2017; 4(3): 89-97 | DOI: 10.5222/SHYD.2017.089  

A research on leadership behaviors of nurse managers working in public hospitals

Nihal Ünaldı Baydın1, İbrahim Topçu2, Hanife Tiryaki Şen3, Nimet Ateş4, Binnur Erdem5, Aytolan Yıldırım1
1Florence Nightingale Nursing Faculty of Istanbul University
2Health Sciences of University
3Istanbul Provincial Health Directorate
4Cerrahpaşa Medical Faculty Hospital of Istanbul University
5General Secretariat of Beyoglu Public Hospitals Union

INTRODUCTION: Leadership characteristics possessed by the nurse managers are highly significant with the quality of the nursing services.
This study has been conducted for the purposes of identifying the demographic characteristics and perceived their leadership behaviors of the nurse managers working at the public hospitals.

METHODS: The population of the study is descriptive type of the Ministry of Health in Turkey and the university hospitals of 100 beds or more employees consisted of executives nurses who staff. Without going on the choice of whole sample can be allowed to reach a total sample. The data obtained from a total of 741 individuals were included in the analysis. As a tool for data collection is used Nurse Manager Information Form and Leadership Behaviour Scale.
RESULTS: The majority of nurse managers working in Ministry of Health hospitals participating in the study (93.7%), 42 years and over (41.7%), and that the nurse profession (87.7%), those who nurse managers, including the profession of midwife (12.3%), associate's degree level of education is (% 56.7), profession. Nurse managers, Leadership Behavior Scale the sum of the average score was 6.08 ± 0: 57, respectively, the highest average score from the first three sub-dimensions, the team game (6.51 ± 0.64), the process of tracking (6.40 ± 0.76), the viewer gain (6.37 ± 0.63) respectively. It was determined that there was a significant statistically difference in between average scores of nurse managers which were scored scale according to personal and professional variables of nurse managers.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It has been concluded that nurse managers working at hospital considered themselves as a leader, successful about team play, pursuing works done, mentoring respect and sympathy from staff but perceieved themselves inefficient about creating vision.

Keywords: Nurse manager, leadership, nursing service management, hospital.


Kamu hastanelerinde çalışan yönetici hemşirelerin liderlik davranışları üzerine bir araştırma

Nihal Ünaldı Baydın1, İbrahim Topçu2, Hanife Tiryaki Şen3, Nimet Ateş4, Binnur Erdem5, Aytolan Yıldırım1
1İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi
3İstanbul Sağlık Müdürlüğü
4İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi
5Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

GİRİŞ ve AMAÇ: Yönetici hemşirelerin liderlik özellikleri, hemşirelik hizmetlerinin kalitesi açısından son derece önemlidir.
Amaç: Bu araştırma, kamu hastanelerinde çalışan yönetici hemşirelerin demografik özellikleri ve algıladıkları kendi liderlik davranışlarının belirlenmesi amacı ile gerçekleştirildi.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı tipte yapılan araştırmanın evrenini Türkiye'de bulunan 100 yatak ve üzeri Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde çalışan yönetici hemşireler oluşturdu. Örneklem seçimine gidilmeden evrenin tamamına ulaşılmaya çalışıldı. Toplam 741 kişiden elde edilen veriler ile analizler gerçekleştirildi. Veri toplama aracı olarak Yönetici Hemşire Bilgi Formu ve Liderlik Davranışı Ölçeği kullanıldı.
BULGULAR: Yönetici hemşirelerin çoğunluğunun Sağlık Bakanlığı hastanelerinde çalıştığı (%93,7), 42 yaş ve üzerinde (%41,7) ve mesleklerinin hemşire olduğu (%87,7), mesleği ebe olup yönetici hemşirelik yapanların da bulunduğu (%12,3), eğitimlerinin ön lisans düzeyinde olduğu (%56,7) olduğu saptandı. Yönetici hemşirelerin, Liderlik Davranışı Ölçeği’nden 6,08±0,57 gibi yüksek bir ortalama puan, sırasıyla takım oyunu (6,51±0,64), süreci izleme (6,40±0,76), izleyici kazanma (6,37±0,63) alt boyutlarından da en yüksek ortalama puan aldıkları belirlendi. Ayrıca en düşük puan ortalamasını vizyon yaratma (5,34±0,81) alt boyutundan aldıkları da belirlendi. Yönetici hemşirelerin kişisel ve mesleki değişkenlerine göre ölçekten aldıkları puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastanelerde çalışan yönetici hemşirelerin kendilerini lider olarak gördükleri, takım oyunu, yapılan işlerin takibi ve çalışanların kendisine saygı ve sempati duymasını sağlamada kendilerini başarılı buldukları ancak vizyon yaratmada kendilerini yetersiz algıladıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yönetici hemşire, liderlik, hemşirelik hizmetleri yönetimi, hastane.


Nihal Ünaldı Baydın, İbrahim Topçu, Hanife Tiryaki Şen, Nimet Ateş, Binnur Erdem, Aytolan Yıldırım. A research on leadership behaviors of nurse managers working in public hospitals. Journal of Health and Nursing Management. 2017; 4(3): 89-97

Corresponding Author: Hanife Tiryaki Şen, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2014 SHYD. Journal of Health and Nursing Management, All rights reserved.

LookUs & Online Makale