ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Yönetici Hemşirelerin Eleştirel Düşünce Becerileri ile Araştırma Kullanım Engelleri ve Kolaylaştırıcılarına İlişkin Algıları [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2016; 3(2): 73-85 | DOI: 10.5222/SHYD.2016.073  

Yönetici Hemşirelerin Eleştirel Düşünce Becerileri ile Araştırma Kullanım Engelleri ve Kolaylaştırıcılarına İlişkin Algıları

Tuğba Öztürk Yıldırım1, Mevlüde Karadağ2
1İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Uygulamalarında hızlı ve doğru kararların alınması ile karşı karşıya olan hemşirelik mesleği, eleştirel düşünme becerisine sahip, araştırma sonuçlarının kullanılmasından sorumlu yönetici hemşirelere gereksinim duymaktadır. Bu çalışma ile yönetici hemşirelerin eleştirel düşünme becerileri ile araştırma kullanım engellerineve kolaylaştırıcılarına ilişkin algılarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı türde olan bu çalışmanın örneklemini, iki üniversite, altı kamu ve iki özel hastanede çalışan 220 yönetici hemşire oluşturmuştur. Veriler, yönetici hemşirelerin demografik ve çalışma özelliklerini içeren soru formu, Hemşirelik Araştırmalarından Yararlanmada Engeller Ölçeği ve California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, bağımsız gruplarda t testi, one-way ANOVA testi ve Pearson Korelasyon yöntemi kullanılmıştır.
BULGULAR: Çalışmada, yönetici hemşirelerin eleştirel düşünme ölçek puan ortalaması düşük düzeyde (219,00±19,82) bulunmuştur. Araştırmada yönetici hemşirelerin araştırma kullanımıyla ilgili en yüksek engel algısı hemşire faktörüne ait bulunmuştur. Yönetici hemşirelerin %30,4’ü çalışma koşullarının araştırma kullanımına uygun hale getirilmesini en önemli kolaylaştırıcı olarak belirtmişlerdir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yönetici hemşirelerin eleştirel düşünmelerinin düşük düzeyde olduğu ve araştırma kullanımında öncelikli engeli “hemşire faktörü” olarak algıladıkları saptanmıştır. Yönetici hemşirelerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler almaları ve yönetmeliklerdeki görev tanımları doğrultusunda yetkilerini, araştırma kullanımını arttırma yönünde gereken şartları oluşturmada kullanmaları gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yönetici hemşireler, eleştirel düşünme, araştırma kullanım engelleri, araştırma kullanım kolaylaştırıcıları


The Perceptions of Nurse Managers on Their Critical Thinking Skills and Research Utilization Barriers and Facilitators

Tuğba Öztürk Yıldırım1, Mevlüde Karadağ2
1İstanbul Yeni Yüzyıl University Vocational College Of Healthcare Services, İstanbul, Turkey
2Gazi University Faculty Of Health Science, Department Of Nursing, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Because of quick and correct decision making process in nursing practice, nursing profession needs nurse managers who both have critical thinking skills and responsibity from utilization of research results. This study aims to determine nurse managers’ perceptions regarding critical thinking skills and research utilization barriers and facilitators.
METHODS: A descriptive research design was used in this study and the sampling size consisted of 220 nurse managers working in two university hospitals, six public hospitals and two private hospitals in Ankara, in Turkey, during January, 2013. Research data were collected by using a questionnaire form including questions related to demographic and professional information of nurse managers, the Scale of Research Utilization Barriers and the Scale of Critical Thinking Disposition. Descriptive statistics, t-tests for independent groups, one-way ANOVA test and the Pearson Correlation analysis were applied for data analysis.
RESULTS: According to the results of critical thinking scale points, the nurse managers have low level of critical thinking skills (219.00±19.82). In addition, “nurse factor” was found as the highest level of barrier perceived by the nurse managers for the implementation of the research. Besides, 30.4% of the nurse managers stated that optimization of the professional and environmental conditions to conduct research and to utilize research results is the most important facilitator.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The research results revealed that the nurse managers have a low level of critical thinking skills and the primary barrier for research utilization is the nurse factor which is caused by nurses themselves according to nurse managers. Thus, nurse managers should be trained in order to develop their critical thinking skills. They should also use their authorized power in line with job descriptions defined in reletaed regulations so as to design the required conditions for research-based applications.

Keywords: Nurse managers, critical thinking, barriers to research utilization, facilitators of research utilization


Tuğba Öztürk Yıldırım, Mevlüde Karadağ. The Perceptions of Nurse Managers on Their Critical Thinking Skills and Research Utilization Barriers and Facilitators. Journal of Health and Nursing Management. 2016; 3(2): 73-85

Sorumlu Yazar: Tuğba Öztürk Yıldırım, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2019 SHYD. Bu sitenin tüm hakları Yönetici Hemşireleri Derneği'ne aittir.

LookUs & Online Makale