MAIN PAGE | SOCIETY  | TÜRKÇE
Perceptions of Nurses Organizational Culture Working in Surgery Clinic [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2015; 2(1): 12-24 | DOI: 10.5222/SHYD.2015.012  

Perceptions of Nurses Organizational Culture Working in Surgery Clinic

Seda Pehlivan1, Diğdem Lafçı2, Gülsüm Demiray3, Melike Yaman4
1Uludag University School Of Health Sciences
2Gaziantep University Faculty Of Health Sciences
3Gaziantep University Medical Faculty Hospital
4Dr. Ersin Arslan State Hospital

OBJECTIVE: This descriptive research has been conducted to determine surgery nurses' perception related to rganization culture.
METHODS: While collecting the survey data, a “Personal Information Form” that was designed to determine the social-demographical cha¬racteristics of the nurses and the “Denison Organizational Culture Scale” which was developed by Yahyagil have been used. The survey included 72 nurses who were working in university hospital. Frequency, percentage, arithmetic mean, Student t-test, Mann Whitney U, Kruskall Wallis and pearson correlation analysis were used to evaluate the data.
RESULTS: Mean age of the nurses was 29,70±4,39 year, 79.2% of participants were women, and 66.7% of participants were at graduate degree. 54.2% of the nurses were satisfied with their job in hospital, 30.6% of nurses mentioned that in-house and external training activities were poor, 41.7% of nurses pointed out that social activities were poor, 34.7% of nurses specified that the institution was open to change, and 30.6% of of nurses mentioned that the senior managers were participant and helpful. Evaluation of subpoints of the scale showed that; mean points of participant culture, consistency culture, harmony, mission and general point were 28,94±5,69, 28,50±5,16, 29,05±4,76, 29,31±4,99 and 114,85±16,53 respectively. Mission culture points of married nurses were higher than single nurses, organization culture points of ward nurses were higher than polyclinic nurses; organization, consistency and harmony points of nurses who worked willingly were higher than the nurses who worked unwillingly; these results were found statistically significant (p<0,05).
CONCLUSION: Organizational culture mean scores of nurses working in surgery wards were found good. It was determined that, factors like being married, being a manager, working willingly and satisfaction from institution effected organizational culture level of nurses positively(p<0.05).

Keywords: Nursing, organizational culture.


Cerrahi Kliniğinde Çalışan Hemşirelerin Örgüt Kültürünü Algılamaları

Seda Pehlivan1, Diğdem Lafçı2, Gülsüm Demiray3, Melike Yaman4
1Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
2Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
3Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
4Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi

AMAÇ: Araştırma; cerrahi kliniklerinde çalışan hemşirelerin örgüt kültürü algılarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yürütülmüştür.
YÖNTEMLER: Araştırma verilerinin toplanmasında hemşirelerin sosyo-demografik özelliklerini belirlemek amacı ile oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” ile Yahyagil tarafından geliştirilen “Denison Örgüt Kültürü Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma üniversite hastanesinde çalışan 72 hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde; frekans, yüzde, aritmetik ortalama, Studen t testi, Man Whitney U, Kruskal Wallis ve pearson korelasyon analizi testi kullanılmıştır.
BULGULAR: Araştırmaya alınan hemşirelerin yaş ortalaması 29,70±4,39 yıl, %79,2’si kadın, %66,7’si lisans mezunudur. Hemşirelerin %54,2’si çalıştığı kurumdan memnun olduğunu, %30,6’sı kurum içi ve kurum dışı eğitim faaliyetlerini ve %41,7’si sosyal faaliyetleri yetersiz bulduğunu, %34,7’si kurumlarının değişime açık ve %30,6’sı üst yöneticilerinin tarzının katılımcı ve yardımsever olduğunu düşündüklerini bildirmiştir. Ölçeğin alt boyutlarından alınan puanlara bakıldığında; katılım kültürü 28,94±5,69, tutarlılık kültürü 28,50±5,16 uyum 29,05±4,76, misyon 29,31±4,99 ve genel puan ortalaması 114,85±16,53 olduğu bulunmuştur. Evli olan hemşirelerin misyon kültürü bekarlara, servis sorumlusu hemşirelerin örgüt kültürü klinik hemşirelere, kurumlarında istekli çalışan hemşirelerin örgüt, tutarlılık ve uyum kültürü isteksiz çalışanlara, kurumlarında çalışmaktan memnun olan hemşirelerin katılım kültürü puan ortalamaları memnun olmayan hemşirelere göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulunmuştur (p<0,05).
SONUÇ: Cerrahi kliniklerinde çalışan hemşirelerin örgüt kültürü puan ortalamaları iyi düzeyde bulunmuştur. Evli ve sorumlu hemşire olma, kurumda isteyerek çalışma, kurumdan memnun olma gibi özelliklerin hemşirelerin örgüt kültürü düzeyini olumlu yönde etkilediği saptanmıştır (p<0,05).

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, örgüt kültürü.


Seda Pehlivan, Diğdem Lafçı, Gülsüm Demiray, Melike Yaman. Perceptions of Nurses Organizational Culture Working in Surgery Clinic. Journal of Health and Nursing Management. 2015; 2(1): 12-24

Corresponding Author: Diğdem Lafçı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (42 accesses)
 (900 downloaded)
 
Copyright © 2014 SHYD. Journal of Health and Nursing Management, All rights reserved.

LookUs & Online Makale